Ftehim dwar id-Distribuzzjoni tal-Gas

Wara negozjati ntensivi illum bejn il-GRTU u l-Enemalta intlahaq ftehim. B’dan il-ftehim gdid d-distributuri ser jithallsu zieda fuq il-commission li huma jithallsu fuq kull cilindru. Din iz-zieda tkun b’lura ghall-Marzu 2004 u twassal sal-31 ta’ Dicembru 2005.

 

Iz-zieda tkopri t-telf li skond l-awditur mqabbad mill-GRTU iccertifika li qed isoffru d-distributuri wara z-zidiet qawwija fil-prezz tad-diesel u zieda fil-pagi u zidiet fil-cost tal-maintenance. Dan it-telf kien ilahhaq L1440 ghall kull didtributur ras mb’ras fis-sena u bil-ftehim il-gdid dan it-telf issa ser ikun kopert kollu.

Il-GRTU tirringrazzja lill-konsumaturi tal-inkonvinjenza li soffrew b’solidarjeta’ mad-distributuri li jqaduhom is-sena kollha.

Id-Distributuri ser jghamlu kull sforz sabiex jilqghu d-domanda tal-konsumaturi anke fl-isfond tas-sitwazzjoni tan-nuqqas ta’ cilindri li ser tibqa tippersisti sas -7 ta’ Jannar 2005.

 

Andament tal-Bejgh fl-Ewwel Gimgha ta’ qabel il-Milied

Sitwazzjoni
Inkwetanti

Andament tal-Bejgh fl-Ewwel Gimgha ta’ Qabel il-Milied

Sitwazzjoni
Inkwetanti

Il-GRTU – Malta Chamber for Small and Medium Enterprises
ghamlet survey limitat ghall-hwienet fic-centru ewlieni tal-kummerc f’numru ta’
lokalitajiet l-aktar f’centri bhal Belt Valletta u tas-Sliema izda jinkludi
wkoll ohrajn mifruxa ma’ Malta u Ghawdex. Johrog mill-istharrig li ghalkemm kien
jidher li l-bejgh beda tajjeb fl-ewwel weekend bil-festi tal-Kuncizzjoni u ta’
Jum r-Repubblika, fil-kumplament tal-granet ta’ wara deher li l-bejgh mhux talli
ma zammx l-istess ritmu izda waqa’ b’eccezzjoni ta’ zoni fejn kien hemm
attrazzjonijiet li jigbdu n-nies.Wara t-tieni weekend qabel l-Milied
jidher li l-bejgh hu sostanzjalment anqas milli hu mistenni f’dan iz-zmien u
hafna anqas mis-soltu. It-tama tas-sidien tal-hwienet hi li fil-granet li
gejjien il-bejgh jghola kemm ghax jonqsu l-granet ghax-xiri qabel l-Milied kif
ukoll ghaliex hafna konsumaturi jiehdu l-pagi jew salarji flimkien mall-bonus
annwali. Min naha tas-sidien qed isiru sforzi akbar b’offerti aggustati biex
jilhqu aktar l-bwiet tan-nies. Bit-tama li fil-granet li gejjien l-konsumaturi
jghollu l-livell baxx ta’ bejgh ta’ bhalissa.
Jidher car li din s-sena
qed jinhass in-nuqqas ta’ flus fl-idejn u x-xerrejja qed ifittxu aktar bargains
qabel jikkommettu ruhhom.

Din is-sitwazzjoni hi riflessa wkoll fis-settur
tal-entertainment fejn il-bookings ghall-jiem tal-festi ghadhom baxxi u ghadu ma
jidhirx il-build up li s-soltu jkun jinhass f’dan z-zmien tas-sena bil-bars u
postijiet tal-entertainment jirregistraw bejgh baxx fl-ahhar weekend qabel
il-Milied.

 

Id-distributuri tal-gas jirtiraw l-azzjoni taghhom

Wara tahdidiet li
saru bejn l-Enemalta Corporation u l-GRTU – Malta Chamber of SME’s intlahaq
arrangament li jservi bhal bazi ghan-negozjati li ghandhom iwasslu biex fi zmien
qasir jintlahaq ftehim dwar kuntratt trienali gdid li fuqu jkunu jistghu jghatu
s-servizz taghom id-Distributuri tal-Gas. In-negozjati dwar ftehim gdid ser
jibdew kmieni l-gimgha d-diehla u mill-gimgha d-diehla wkoll l-Enemalta ser
izzid il-produzzjoni ta’ mili ta’ cilindri tal-gas mill-impjant tal-Enemalta
f’Birzebbuga.

Iz-zieda fil-produzzjoni ser tkun possibbli wara
arrangamenti godda bejn l-Enemalta u l-haddiema tal-impjant ta’ Birzebbuga
rapprezentati mill-GWU. B’dan l-arrangament ghandu jonqos konsiderevolment
in-nuqqas serju ta’ cilindri disponibbli ghad-distributuri biex ibieghu
lill-konsumaturi. Dan in-nuqqas kien qed johloq problemi kbar ghad-distributuri
ghaliex ma setghux jilqghu ghad-domanda li qed tizdied tal-konsumaturi u dan
kollu kien qed jikkawza nuqqas qawwi ta’ dhul ghad-distributuri.

Wara li
d-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia spjega lid-distributuri
l-arrangament li kien intlahaq mac-Chairman tal-Enemalta s-Sur Tancred Tabone
l-lum is-Sibt 18 ta’ Dicembru, 2004, id-Distributuri tal-Gas qablu li
jissospendu l-azzjoni li kienu ser jibdew minn nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru,
2004 biex b’hekk id-distributuri jkunu fit-toroq nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru
2004 u b’zieda ta’ cilindri fil-granet ta’
wara.

 

Ir-Rata tal-Inflazzjoni tkompli Taccelera

Ir-rata tal-inflazzjoni
ta’ 2.75% f’Novembru 2004 mhux biss lahqet livelli fost l-ghola fl-Ewropa kollha
izda wkoll kompliet taccellera fir-ritmu taz-zieda. Dan hu l-effett primarjament
ta’ zidiet gejjien min zidiet qawwija tad-diesel u tal-pitrolju kif ukoll zidiet
f’oqsma fejn suppost it-tnehhija tal-levies u l-gholi tas-sussidji kellhom
jizguraw rohs dovut ghall-aktar kompetizzjoni.

Ir-rata tal-inflazzjoni
ta’ 2.75% f’Novembru 2004 mhux biss lahqet livelli fost l-ghola fl-Ewropa kollha
izda wkoll kompliet taccellera fir-ritmu taz-zieda. Dan hu l-effett primarjament
ta’ zidiet gejjien min zidiet qawwija tad-diesel u tal-pitrolju kif ukoll zidiet
f’oqsma fejn suppost it-tnehhija tal-levies u l-gholi tas-sussidji kellhom
jizguraw rohs dovut ghall-aktar kompetizzjoni.

Iz-zieda accellerata
tal-inflazzjoni ghalkemm mhux allarmanti qed tkompli tnaqqar il-kompetittivita
ta’ pajjizna u turi l-htiega li pajjizna jiehu b’aktar serjeta’ t-trazzin ta’
zidiet fil-cost ta’ produzzjoni ta’ prodotti u servizzi li huma l-qofol ta’ hrug
ta’ prezzijiet aktar kompetittivi.

Ekonomija bhal ta’ Malta li tahdem
fuq il-kompetittivita’ tas-suq u li trid tkabbar il-gid ekonomiku taghha permezz
tal-bejgh tal-prodotti (esportazzjoni) u servizzi (turizmu) lill-barranin trid
bilfors tahdem fuq sistema ta’ l-anqas xkiel lill-intrapriza u waqa’
fl-imposizzjoni ta’ taxxi u burokraziji zejda. Dan f’pajjizna mhux qed isir u hu
ghalhekk li l-indikaturi ekonomici, fosthom ir-rata tal-inflazzjoni, jibqghu
juru tendenzi negattivi.

 

GRTU Salutes Mr Ronald Gallimore

His H.E. Ronald Gallimore Ambassador of
the EU Commission in Malta met GRTU – Malta Chamber of SME’s Officials and
Members of the Executive Council today in an exchange of views session as the
termination of service of Mr Gallimore in Malta comes shortly to an
end.

His H.E. Ronald Gallimore Ambassador of
the EU Commission in Malta met GRTU – Malta Chamber of SME’s Officials and
Members of the Executive Council today in an exchange of views session as the
termination of service of Mr Gallimore in Malta comes shortly to an
end.

Mr Gallimore as Head of Delegation of the EU Commission in Malta has
given particular attention to the issues facing Maltese SME’s during the
negotiations phase and as Malta acceded to the European Union. In his address Mr
Gallimore thanked GRTU Leaders for all the support he found throughout his stay
in Malta from GRTU and expressed his satisfaction for the effective manner in
which GRTU has performed its function as a catalyst for Maltese small
enterprises’ interests in EU matters.

Mr Vincent Farrugia, Director
General GRTU thanked Mr Gallimore for all the co-operation he had extended to
GRTU and the sectors it represents and augured that once Mr Gallimore is free of
the EU Commission commitments that he will remain available for advise to
Maltese private entrepreneurs on issues related to the EU.

As from 2005
the Malta EU representation Office will no longer be of an Ambassadorial nature
but one of an Information Centre on EU matters. Mr Ronald Gallimore is the last
EU representative of the Ambassadorial rank.

Id-Distributuri tal-Gas mhux ser iqassmu Gas bi Protesta nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru, 2004

d-Distributuri tal-Gas jinfurmaw lill
pubbliku li minn nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru, 2004 ser tibda sensiela ta’
protesti mid-Distributuri tal-Gas kontra l-atitudni tal-Bord tal-Enemalta
Corporation li injora ghall-kollox it-talbiet taghhom ghat-tigdid tal-Kuntratt
taghhom mall-Enemalta.

Id-Distributuri tal-Gas jinfurmaw lill
pubbliku li minn nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru, 2004 ser tibda sensiela ta’
protesti mid-Distributuri tal-Gas kontra l-atitudni tal-Bord tal-Enemalta
Corporation li injora ghall-kollox it-talbiet taghhom ghat-tigdid tal-Kuntratt
taghhom mall-Enemalta.

Id-Distributuri tal-Gas kull tlett snin
jinnegozjaw u jiftehmu fuq ftehim ghall-tlett snin ohra li jirrevedi l-hlasijiet
dovuti lilhom skond l-gholi tal-hajja, l-gholi tal-indici tal-pagi tal-haddiema
fis-settur taghhom, z-zieda fi prezzijiet fis-servizz taghhom bhal ma huma zieda
fit-taxxi (Eco Tax u Mobile Telephony Excise Tax), zieda fil-prezz tad-diesel u
zidiet ta’ hlasijiet ta’ servizzi bhal tiswijiet u bdiel ta’ ingenji,
assigurazzjoni u spejjez ohra. Din id-darba wkoll dahhlu spejjez godda wara li
f’Malta gew introdotti pizijiet godda ta’ compliance wara d-dhul ta’ Malta
fl-Unjoni Ewropeja.

L-Enemalta minflok ghamlet bhas soltu bdiet
tinnegozzja t-tigdid ta’ Kuntratt li ghalaq fl-ahhar ta’ Frar li ghadda, hadet
ghaxar xhur li fihom baqghet l-anqas biss bdiet
tinnegozja.

Is-sitwazzjoni kompliet tihzien wara li l-Enemalta
Corporation minhabba zbalji taghha, irtirat mic-cirkulazzjoni eluf ta’ cilindri
bla ma hazbet biex iggib ohrajn minflokhom bil-konsegwenza li kull distributur
beda jiehu hafna anqas cilindri mis-soltu. Dan irrizulta b’nuqqas serju ta’
bejgh u telf kbir ghal kull distributur li mhux qed ikollu dhul bizzejjed biex
ikopri l-ispejjez u hlas ta’ pagi ghalih u l-impjegati tieghu. Id-distributur hu
self-employed li jhallas lilu innifsu biss wara li jkun hallas l-ispejjez kollha
u l-pagi tan-nies tieghu u ma jistax jibqa ghaddej jissussidja s-servizz minn
butu.


Is-sitwazzjoni issa hzienet aktar ghax wara z-zieda qawwija
fil-prezz tal-pitrolju hafna qed jaqilbu ghall-gas meta d-distributur m’ghandux
cilindri bizzejjed, l-impjant ta’ Birzebbuga qed jahdem biss nofs ta’ nhar
fil-bicca l-kbira tal-granet. Iz-zieda fid-domanda tfisser aktar inkwiet ghad
distributur mal-klijenti tieghu u aktar telf fuq kull cilindru li
jbiegh.

Hu ghalhekk li d-distributuri nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru 2004,
mhux ser johorgu jqassmu l-gas bhas soltu. Dan qed isir bhala bidu ta’ kampanja
ta’ protesti mid-Distributuri. Id-Distributuri jiskuzaw ruhhom mall-klijenti
taghhom li gew sfurzati mill-awtoritajiet li jiehdu din l-azzjoni.

It-tama tad-Distributuri hi li l-Gvern jirrejalizza l-mod ingust kif qed
ikunu ittrattati d-Distributuri u jsib soluzzjoni bla htiega ta’ aktar
azzjonijiet. Jekk l-Enemalta qed titlef mill-bejgh tal-Gas dan zgur mhux tort
tad-distributuri tal-gas u din m’ghandhiex tintuza bhala skuza biex l-gvern
jippretendi li d-distributuri jissussidjaw huma minn buthom l-bejgh tac-cilindri
tal-gas.

Il-GRTU, li tirraprezentha lid-Distributuri kollha tal-Gas qed
taghmel kull sforz biex tinstghab soluzzjoni gusta ghall-kulhadd.

Kontroversja wara l-gbir ta’Fondi ghall-Partiti Politici

l-GRTU
Malta Chamber for Small and Medium Enterprise tinnota b’dispjacir il-mod ingust
ghall-ahhar kif stabilimenti kummercjali qed jissemmew u jizzefnu fil-glieda
politika li ma taqta’ qatt bejn il-forzi politici Maltin.

Il-GRTU
Malta Chamber for Small and Medium Enterprise tinnota b’dispjacir il-mod ingust
ghall-ahhar kif stabilimenti kummercjali qed jissemmew u jizzefnu fil-glieda
politika li ma taqta’ qatt bejn il-forzi politici Maltin.

Il-GRTU tfakkar
li stabilimenti kummercjali kbar u zghar joholqu impjieg lil eluf ta’ haddiema
Maltin u jaghtu servizz importanti lil-komunita’ u ghalhekk il-partiti politici
jaghmlu zball kbir meta jdefsu fin-nofs xi stabiliment kummercjali that xi skuza
jew ohra.

Il-GRTU tappella lil-media politika ta’ pajjizna biex
mad-dahalx politika fil-kummerc ghax ikunu qed jitfghu ta’ pajjizna lura lejn
zminijiet meta l-kummerc saritlu hsara kbira meta stabilimenti privati kienu
jizzefnu fil-politika.

 

Il-GRTU iccanfar lil Gvern dwar l-Mv Doulos

Il-GRTU Malta Chamber for
Small and Medium Enterprise mhix tohloq kontroversja dwar il-bejgh min fuq
id-Doulos. Il-Gvern acceta ir-risponsabbilta li jghati licenzja lid-Doulos biex
jikkomercja minn fuq vapur fil-port allavolja jaf li qed johloq procedent ikrah
li jekk ikun segwit minn ohrajn johloq zgur disgwid kbir ma negozji Maltin.
Jidher izda li wara l-ftahir kollu dwar kemm il-Gvern jrid jghin u jiddefendi
l-interessi tal-intriprizi zghar Maltin, ‘x’hin nigu ghas-si u no’ dejjem
id-dicezjoni tittiehed kontra l-interessi tan-negozji zghar Maltin.

Il-GRTU Malta Chamber for
Small and Medium Enterprise mhix tohloq kontroversja dwar il-bejgh min fuq
id-Doulos. Il-Gvern acceta ir-risponsabbilta li jghati licenzja lid-Doulos biex
jikkomercja minn fuq vapur fil-port allavolja jaf li qed johloq procedent ikrah
li jekk ikun segwit minn ohrajn johloq zgur disgwid kbir ma negozji Maltin.
Jidher izda li wara l-ftahir kollu dwar kemm il-Gvern jrid jghin u jiddefendi
l-interessi tal-intriprizi zghar Maltin, ‘x’hin nigu ghas-si u no’ dejjem
id-dicezjoni tittiehed kontra l-interessi tan-negozji zghar Maltin.

Il-GRTU f’dan il-kaz qed tistenna li l-gvern ma jaghmel l-ebda
eccezzjonijiet u ghandu jara li d-Doulos ihallsu it-taxxi bl-istess mod li
jhallsu n-negozji Maltin u qabel u mhux wara il-bejgh meta prodotti jkunu
originati barra l-EU bhal ma jaghmlu n-negozji Maltin.

Id-Doulos gie
Malta fi zmien meta is-sidien tal-Book Shops u Stationers jharsu lejn il-granet
tal-Milied bhala l-perjodu li fih jigbru dak li jitilfu fi zminijiet ohra meta
l-bejgh ikun baxx. Jidher izda li fil waqt li ghal haddiehor hemm
early-retirement scheme u xoghol alternattiv meta l-azjendi taghhom imorru hazin
u kulhadd jghid jahasra, kull meta fin-nofs hemm l-impjieg tan-nies li jahdmu
fil-hwienet u l-kummerc qisu hadd ma jimpurtah. Il-GRTU tfakkar li s-sidien
tan-negozji Maltin jzommu l-impjegati taghhom maghhom is-sena kollha u mhux
sewwa li l-barranin jinghataw privileggi b’danni ghall Maltin u l-impjegati
taghhom.

Il-GRTU tfakkar li s-sidien tal-hwienet mhux paroli jridu izda
azzjoni meta hobbzhom ikun mhedded. Ghal darba ohra l-gvern tilef opportunita
ohra biex johrog ta’ ragel man-nies tan-negozju.

To All Licenced Fuel Distributors and Petrol Station Owners

Your are
hereby being informed that following the increase of the price of kerosene at
the level of Diesel, an agreement has been reached between GRTU, the Malta
Resources Authority and Enemalta Corporation as Follows:

1. Enemalta
Corporation has been authorized to supply current jobbers and hawkers with Light
heating oil, Kerosene and Diesel excluding Petrol and heavy fuel oil.

2.
This arrangement specifically excludes the sale of fuels for all types of road
transport, directly or via end-use arrangements, and to petrol stations. It is
specifically limited to sale of fuels for use in plant and equipment excluding
that licenced for road traffic.

3. This arrangement covers sale of
fuel to all licenced establishments and domestic residences excluding garages
where the fuel is intended for use in any type of road vehicle. The fuel is sold
only for use in plant and equipment which is stationary.

4. Bunkering is
excluded from this arrangement.

5. Sellers under this arrangement
will not be restricted to a specific geographic zone, except that Maltese
licence holders cannot trade in Gozo and vice-versa.

6. Any breach of the
above conditions will qualify for penalties and immediate stop of supplies by
Enemalta as follows:

6.1 On first breach reported by authorized
inspectors:
Suspension of all supplies for a period of one month from date of
default plus a fine of Lm1000

6.2 On a second breach reported by
authorized inspectors:
Suspension of all supplies for a period of six months
from date of default plus a fine of Lm 2000

6.3 On a third breach
reported by authorized inspectors:
Permanent revocation of licence. The
licence is not renewed or re-issued to any company or entity in which the
offender is involved either as director or as shareholder or in any other
capacity or otherwise associated.

This authorization is with immediate
effect.