SME Chamber

Il-GRTU iccanfar lil Gvern dwar l-Mv Doulos

Il-GRTU Malta Chamber for
Small and Medium Enterprise mhix tohloq kontroversja dwar il-bejgh min fuq
id-Doulos. Il-Gvern acceta ir-risponsabbilta li jghati licenzja lid-Doulos biex
jikkomercja minn fuq vapur fil-port allavolja jaf li qed johloq procedent ikrah
li jekk ikun segwit minn ohrajn johloq zgur disgwid kbir ma negozji Maltin.
Jidher izda li wara l-ftahir kollu dwar kemm il-Gvern jrid jghin u jiddefendi
l-interessi tal-intriprizi zghar Maltin, ‘x’hin nigu ghas-si u no’ dejjem
id-dicezjoni tittiehed kontra l-interessi tan-negozji zghar Maltin.

Il-GRTU Malta Chamber for
Small and Medium Enterprise mhix tohloq kontroversja dwar il-bejgh min fuq
id-Doulos. Il-Gvern acceta ir-risponsabbilta li jghati licenzja lid-Doulos biex
jikkomercja minn fuq vapur fil-port allavolja jaf li qed johloq procedent ikrah
li jekk ikun segwit minn ohrajn johloq zgur disgwid kbir ma negozji Maltin.
Jidher izda li wara l-ftahir kollu dwar kemm il-Gvern jrid jghin u jiddefendi
l-interessi tal-intriprizi zghar Maltin, ‘x’hin nigu ghas-si u no’ dejjem
id-dicezjoni tittiehed kontra l-interessi tan-negozji zghar Maltin.

Il-GRTU f’dan il-kaz qed tistenna li l-gvern ma jaghmel l-ebda
eccezzjonijiet u ghandu jara li d-Doulos ihallsu it-taxxi bl-istess mod li
jhallsu n-negozji Maltin u qabel u mhux wara il-bejgh meta prodotti jkunu
originati barra l-EU bhal ma jaghmlu n-negozji Maltin.

Id-Doulos gie
Malta fi zmien meta is-sidien tal-Book Shops u Stationers jharsu lejn il-granet
tal-Milied bhala l-perjodu li fih jigbru dak li jitilfu fi zminijiet ohra meta
l-bejgh ikun baxx. Jidher izda li fil waqt li ghal haddiehor hemm
early-retirement scheme u xoghol alternattiv meta l-azjendi taghhom imorru hazin
u kulhadd jghid jahasra, kull meta fin-nofs hemm l-impjieg tan-nies li jahdmu
fil-hwienet u l-kummerc qisu hadd ma jimpurtah. Il-GRTU tfakkar li s-sidien
tan-negozji Maltin jzommu l-impjegati taghhom maghhom is-sena kollha u mhux
sewwa li l-barranin jinghataw privileggi b’danni ghall Maltin u l-impjegati
taghhom.

Il-GRTU tfakkar li s-sidien tal-hwienet mhux paroli jridu izda
azzjoni meta hobbzhom ikun mhedded. Ghal darba ohra l-gvern tilef opportunita
ohra biex johrog ta’ ragel man-nies tan-negozju.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).