SME Chamber

Andament tal-Bejgh fl-Ewwel Gimgha ta’ qabel il-Milied

Sitwazzjoni
Inkwetanti

Andament tal-Bejgh fl-Ewwel Gimgha ta’ Qabel il-Milied

Sitwazzjoni
Inkwetanti

Il-GRTU – Malta Chamber for Small and Medium Enterprises
ghamlet survey limitat ghall-hwienet fic-centru ewlieni tal-kummerc f’numru ta’
lokalitajiet l-aktar f’centri bhal Belt Valletta u tas-Sliema izda jinkludi
wkoll ohrajn mifruxa ma’ Malta u Ghawdex. Johrog mill-istharrig li ghalkemm kien
jidher li l-bejgh beda tajjeb fl-ewwel weekend bil-festi tal-Kuncizzjoni u ta’
Jum r-Repubblika, fil-kumplament tal-granet ta’ wara deher li l-bejgh mhux talli
ma zammx l-istess ritmu izda waqa’ b’eccezzjoni ta’ zoni fejn kien hemm
attrazzjonijiet li jigbdu n-nies.Wara t-tieni weekend qabel l-Milied
jidher li l-bejgh hu sostanzjalment anqas milli hu mistenni f’dan iz-zmien u
hafna anqas mis-soltu. It-tama tas-sidien tal-hwienet hi li fil-granet li
gejjien il-bejgh jghola kemm ghax jonqsu l-granet ghax-xiri qabel l-Milied kif
ukoll ghaliex hafna konsumaturi jiehdu l-pagi jew salarji flimkien mall-bonus
annwali. Min naha tas-sidien qed isiru sforzi akbar b’offerti aggustati biex
jilhqu aktar l-bwiet tan-nies. Bit-tama li fil-granet li gejjien l-konsumaturi
jghollu l-livell baxx ta’ bejgh ta’ bhalissa.
Jidher car li din s-sena
qed jinhass in-nuqqas ta’ flus fl-idejn u x-xerrejja qed ifittxu aktar bargains
qabel jikkommettu ruhhom.

Din is-sitwazzjoni hi riflessa wkoll fis-settur
tal-entertainment fejn il-bookings ghall-jiem tal-festi ghadhom baxxi u ghadu ma
jidhirx il-build up li s-soltu jkun jinhass f’dan z-zmien tas-sena bil-bars u
postijiet tal-entertainment jirregistraw bejgh baxx fl-ahhar weekend qabel
il-Milied.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).