SME Chamber

Id-distributuri tal-gas jirtiraw l-azzjoni taghhom

Wara tahdidiet li
saru bejn l-Enemalta Corporation u l-GRTU – Malta Chamber of SME’s intlahaq
arrangament li jservi bhal bazi ghan-negozjati li ghandhom iwasslu biex fi zmien
qasir jintlahaq ftehim dwar kuntratt trienali gdid li fuqu jkunu jistghu jghatu
s-servizz taghom id-Distributuri tal-Gas. In-negozjati dwar ftehim gdid ser
jibdew kmieni l-gimgha d-diehla u mill-gimgha d-diehla wkoll l-Enemalta ser
izzid il-produzzjoni ta’ mili ta’ cilindri tal-gas mill-impjant tal-Enemalta
f’Birzebbuga.

Iz-zieda fil-produzzjoni ser tkun possibbli wara
arrangamenti godda bejn l-Enemalta u l-haddiema tal-impjant ta’ Birzebbuga
rapprezentati mill-GWU. B’dan l-arrangament ghandu jonqos konsiderevolment
in-nuqqas serju ta’ cilindri disponibbli ghad-distributuri biex ibieghu
lill-konsumaturi. Dan in-nuqqas kien qed johloq problemi kbar ghad-distributuri
ghaliex ma setghux jilqghu ghad-domanda li qed tizdied tal-konsumaturi u dan
kollu kien qed jikkawza nuqqas qawwi ta’ dhul ghad-distributuri.

Wara li
d-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia spjega lid-distributuri
l-arrangament li kien intlahaq mac-Chairman tal-Enemalta s-Sur Tancred Tabone
l-lum is-Sibt 18 ta’ Dicembru, 2004, id-Distributuri tal-Gas qablu li
jissospendu l-azzjoni li kienu ser jibdew minn nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru,
2004 biex b’hekk id-distributuri jkunu fit-toroq nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru
2004 u b’zieda ta’ cilindri fil-granet ta’
wara.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).