SME Chamber

Id-Distributuri tal-Gas mhux ser iqassmu Gas bi Protesta nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru, 2004

d-Distributuri tal-Gas jinfurmaw lill
pubbliku li minn nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru, 2004 ser tibda sensiela ta’
protesti mid-Distributuri tal-Gas kontra l-atitudni tal-Bord tal-Enemalta
Corporation li injora ghall-kollox it-talbiet taghhom ghat-tigdid tal-Kuntratt
taghhom mall-Enemalta.

Id-Distributuri tal-Gas jinfurmaw lill
pubbliku li minn nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru, 2004 ser tibda sensiela ta’
protesti mid-Distributuri tal-Gas kontra l-atitudni tal-Bord tal-Enemalta
Corporation li injora ghall-kollox it-talbiet taghhom ghat-tigdid tal-Kuntratt
taghhom mall-Enemalta.

Id-Distributuri tal-Gas kull tlett snin
jinnegozjaw u jiftehmu fuq ftehim ghall-tlett snin ohra li jirrevedi l-hlasijiet
dovuti lilhom skond l-gholi tal-hajja, l-gholi tal-indici tal-pagi tal-haddiema
fis-settur taghhom, z-zieda fi prezzijiet fis-servizz taghhom bhal ma huma zieda
fit-taxxi (Eco Tax u Mobile Telephony Excise Tax), zieda fil-prezz tad-diesel u
zidiet ta’ hlasijiet ta’ servizzi bhal tiswijiet u bdiel ta’ ingenji,
assigurazzjoni u spejjez ohra. Din id-darba wkoll dahhlu spejjez godda wara li
f’Malta gew introdotti pizijiet godda ta’ compliance wara d-dhul ta’ Malta
fl-Unjoni Ewropeja.

L-Enemalta minflok ghamlet bhas soltu bdiet
tinnegozzja t-tigdid ta’ Kuntratt li ghalaq fl-ahhar ta’ Frar li ghadda, hadet
ghaxar xhur li fihom baqghet l-anqas biss bdiet
tinnegozja.

Is-sitwazzjoni kompliet tihzien wara li l-Enemalta
Corporation minhabba zbalji taghha, irtirat mic-cirkulazzjoni eluf ta’ cilindri
bla ma hazbet biex iggib ohrajn minflokhom bil-konsegwenza li kull distributur
beda jiehu hafna anqas cilindri mis-soltu. Dan irrizulta b’nuqqas serju ta’
bejgh u telf kbir ghal kull distributur li mhux qed ikollu dhul bizzejjed biex
ikopri l-ispejjez u hlas ta’ pagi ghalih u l-impjegati tieghu. Id-distributur hu
self-employed li jhallas lilu innifsu biss wara li jkun hallas l-ispejjez kollha
u l-pagi tan-nies tieghu u ma jistax jibqa ghaddej jissussidja s-servizz minn
butu.


Is-sitwazzjoni issa hzienet aktar ghax wara z-zieda qawwija
fil-prezz tal-pitrolju hafna qed jaqilbu ghall-gas meta d-distributur m’ghandux
cilindri bizzejjed, l-impjant ta’ Birzebbuga qed jahdem biss nofs ta’ nhar
fil-bicca l-kbira tal-granet. Iz-zieda fid-domanda tfisser aktar inkwiet ghad
distributur mal-klijenti tieghu u aktar telf fuq kull cilindru li
jbiegh.

Hu ghalhekk li d-distributuri nhar it-Tnejn 20 ta’ Dicembru 2004,
mhux ser johorgu jqassmu l-gas bhas soltu. Dan qed isir bhala bidu ta’ kampanja
ta’ protesti mid-Distributuri. Id-Distributuri jiskuzaw ruhhom mall-klijenti
taghhom li gew sfurzati mill-awtoritajiet li jiehdu din l-azzjoni.

It-tama tad-Distributuri hi li l-Gvern jirrejalizza l-mod ingust kif qed
ikunu ittrattati d-Distributuri u jsib soluzzjoni bla htiega ta’ aktar
azzjonijiet. Jekk l-Enemalta qed titlef mill-bejgh tal-Gas dan zgur mhux tort
tad-distributuri tal-gas u din m’ghandhiex tintuza bhala skuza biex l-gvern
jippretendi li d-distributuri jissussidjaw huma minn buthom l-bejgh tac-cilindri
tal-gas.

Il-GRTU, li tirraprezentha lid-Distributuri kollha tal-Gas qed
taghmel kull sforz biex tinstghab soluzzjoni gusta ghall-kulhadd.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).