GRTU charges Vodafone and Go Mobile of abuse of duopoly in their imposition of mobile telephony

GRTU charges Vodafone and Go Mobile of abuse of duopoly in their imposition of mobile telephony “E-talk” and “Ready to Go”

GRTU has today requested Malta Communications Authority and the Office for Fair Competition to order Vodafone and Go Mobile to suspend the increase in prices that the duopoly Vodafone and Go Mobile have decided to charge to all resellers of “E Talk” and “Ready to Go” cards to consumers.

· GRTU charges Vodafone and Go Mobile of abuse of duopoly in their imposition of mobile telephony “E-talk” and “Ready to Go”

GRTU has today requested Malta Communications Authority and the Office for Fair Competition to order Vodafone and Go Mobile to suspend the increase in prices that the duopoly Vodafone and Go Mobile have decided to charge to all resellers of “E Talk” and “Ready to Go” cards to consumers.

GRTU on behalf of card resellers contends that these price increases were imposed on the strength of the two firms dominating the market. These dominant firms are imposing their will irrespective of the impact on resellers who have no option but to accept the imposition even at a price which is below the cost of the service they offer.

Please find below copy of GRTU protest to MCA and to OFC.

Dear Sirs,

I write on behalf of the Chamber of Small & Medium Enterprises, (GRTU).

Reference is made to a recent combined decision taken by Vodafone Malta Limited and Mobisle Communications Limited acting as “Go Mobile” whereby they informed their business partners who effectively are businesses retailing the above mentioned entities’ mobile telephony Top-up Cards (“E-talk” and “Ready To Go” respectively), that as from October 2005, the retailer’s commission on the sale of these products is being reduced form 7% to 5%, hence effectively re-pricing their respective products. This information was given by means of two circulars sent from the two said entities, copies of which are being attached hereto.

In terms of Article 5 and Article 9 of Chapter 379 of the Laws of Malta this is a serious case of an anticompetitive measures and an abuse of a dominant position taken by what effectively is a duopoly existing in our country, both entities having over 40% of the market share.

Moreover this information was given without any prior notification to the Director General of the Malta Communications Authority, which is in clear breach of the provisions of Chapter 418 of the Laws of Malta

Therefore in the light of the above I kindly ask you to start investigations forthwith, and in terms of Article 13(1) of Chapter 379 of the Laws of Malta I am instructed to ask the Director of Fair Trading to issue an order for the two said entities to cease and desist from continuing the above described practice with immediate effect, which practice is seriously prejudicing the income of the mobile telephony top-up card retailers, members of the GRTU.

L-Assocjazzjonijiet Nazzjonali tat-Trasportaturi jridu bidla fit-Taxxa fuq id-Diesel

L-Assocjazzjonijiet Nazzjonali tat-Trasportaturi li jirraprezentaw lis-sidien tal-buses, sidien tal-coaches tal-passigieri, sidien ta’ mini-buses, burdnara, trasportaturi tal-ilma u fuels, u kuntratturi iltaqghu l-GRTU biex flimkien ifasslu pjan ta’ azzjoni li ghandu jwassal biex tkun indirizzata b’mod gust l-kwistjoni taz-zidiet fil-prezz tad-diesel. Ghat-trasportaturi kollha l-infieq fuq il-fuel hu nefqa pricipali fix-xoghol taghhom u z-zidiet fil-prezz tad-diesel (li minn 28c. 2mils fl-1 ta’ Jannar 2004 issa telgha ghall-42c.6mils) qed jaffetwa bil-kbir l-operat tan-negozju taghhom. Dawn l-operaturi fil-bicca l-kbira tal-kazi ma jistghux jaqbdu u jghollu l-prezz tas-servizzi taghhom u ghalhekk iz-zidiet qed jikkawzawlhom telf konsiderevoli.

L-Assocjazzjonijiet Nazzjonali tat-Trasportaturi li jirraprezentaw lis-sidien tal-buses, sidien tal-coaches tal-passigieri, sidien ta’ mini-buses, burdnara, trasportaturi tal-ilma u fuels, u kuntratturi iltaqghu l-GRTU biex flimkien ifasslu pjan ta’ azzjoni li ghandu jwassal biex tkun indirizzata b’mod gust l-kwistjoni taz-zidiet fil-prezz tad-diesel. Ghat-trasportaturi kollha l-infieq fuq il-fuel hu nefqa pricipali fix-xoghol taghhom u z-zidiet fil-prezz tad-diesel (li minn 28c. 2mils fl-1 ta’ Jannar 2004 issa telgha ghall-42c.6mils) qed jaffetwa bil-kbir l-operat tan-negozju taghhom. Dawn l-operaturi fil-bicca l-kbira tal-kazi ma jistghux jaqbdu u jghollu l-prezz tas-servizzi taghhom u ghalhekk iz-zidiet qed jikkawzawlhom telf konsiderevoli.

Ir-rapprezentanti tat-trasportaturi ghalhekk qablu li jitolbu lill-gvern biex immedjatament jiltaqa’ maghhom biex fi zmien gimghatejn tinstab soluzzjoni ghal din l-problema. It-trasportaturi qed jitolbu li bhala sinjal ta’ rieda tajba minn naha tal-gvern dan ghandu jordna lill-Regolatur tal-Energija biex jordna lill-Enemalta tissospendi l-ahhar zieda ta’ 8mils fil-litru li qabdet u mponiet mill-1 ta’ Novembru 2005. It-Trasportaturi wkoll qed jitolbu lill-Gvern li jemmenda l-ligi tas-sisa fuq id-diesel biex it-Trasportaturi jgawdu wkoll mill-5c fil-litru li l-gvern naqqas ghall-intraprizi ohra. Ghat-Trasportaturi ma taghmel l-ebda sens li fuel ta’ livell gholi ta’ sulphur qed jinghata vantagg fiskali fuq fuel li huwa ta’ anqas hsara ghall-ambjent. Fuq kollox ma taghmilx sens li l-gvern qed jiddiskrimina bejn post tax-xoghol u iehor.

It-Trasportaturi wkoll qed jitolbu lill-gvern jispjega ahjar kif qed tahdem l-formola li biha kull xahar l-Enemalta tiddeciedi li tibdel l-prezz tad-diesel. It-Trasportaturi jridu assigurazzjoni li l-prezz li hu inkluz fil-formola hu l-prezz tad-diesel importat attwalment f’Malta u mhux prezz internazzjonali tal-mument irrispettivament jekk id-diesel kienx mixtri qabel u b’irhis.

Fuq kollox it-Trasportaturi ma jridux aktar is-sistema ta’ caqlieq fil-prezzijiet kull xahar u jridu li c-caqlieq li jsir ikun fuq perjodu itwal.

Ir-Rapprezentanti tal-Assocjazzjonijiet qablu li f’nuqqas ta’ ftehim sodisfacenti huma jkunu lesti li jiehdu azzjoni ta’ protesta flimkien biex juru d-diterminazzjoni taghhom ghall-soluzzjoni gusta.

Matul il-laqgha l-President tal-GRTU Paul Abela u d-Direttur Generali Vince Farrugia taw rapport tad-diskussjonijiet li kellhom mall-Gvern dwar din l-kwistjoni kollha taz-zidiet fil-fuels u fl-elettriku. Huma taw ukoll dettalji tal-laqgha li kellhom mall-Ministru Dr Austin Gatt il-bierah 1 ta’ Novembru 2005 fejn infurmawh bil-laqgha li l-GRTU sejhet ghat-Trasportaturi.

Ghall-laqgha attendew Paul Abela, Vincent Farrugia f’isem il-GRTU li tirraprezenta Burdnara ta’ kull generu, trasportaturi tal-fuel, tal-ilma, ta’ prodotti ohra kif ukoll sidien ta’ ingenji tal-kostruzzjoni u ngenji tad-tindif pubbliku, Karmenu Zammit, Salvu Vella u Mario Ciantar f’isem il-Burdnara, James Cassar u Emanuel Zarb ghall-Unscheduled Bus Service (UBS), Frank Said ghall- Executive Transport Coop Ltd (ETCL), Joseph Farrugia ghall-KOPTACO u operaturi tal-coaches tal-passigieri, Victor Spiteri u Emmanuel D’Amato ghall-Assocjazzjoni Trasport Pubbliku (ATP).

L-Gholi mill-gdid tal-Prezz tad-Diesel

L-Gholi mill-gdid tal-Prezz tad-Diesel
· Il-Logika li ma jifhimha hadd
· Il-GRTU issejjah laqgha ghall-dawk milquta

· L-Gholi mill-gdid tal-Prezz tad-Diesel
· Il-Logika li ma jifhimha hadd
· Il-GRTU issejjah laqgha ghall-dawk milquta

Regghu ghollew id-diesel (8m ghall-42c.6m l-litru) u l-pitrolju (1c.4m li sar 43c l-litru) u rahsu l-petrol (1c) u l-light heating oil (1mil). Hamest ijiem wara li l-operaturi z-zghar kienu qalulhom li d-diesel u l-pitrolju ma kienx ser jghola ghax ma ridux jipperikolaw l-impjieg ta’ hafna, issa regghu ghollew id-diesel u l-pitrolju ezatt l-ghada tal-Budget. Il-Budget li kellu jaghti nifs gdid lin-negozji z-zghar.

Il-GRTU, li fl-MCESD titkellem ghas-sidien tan-negozji zghar u medji li fosthom hemm hafna trasportaturi u intraprizi li ghalihom id-diesel hu essenzjali, din l-logika ma tifhimiex. Il-gvern jghid ghax hemm formula. Il-GRTU tghid li mhux skuza li ghax hemm formula. Il-formula fassluha huma u kienu huma li iddecidew li jimplimentawha kull xahar bla konsultazzjoni ma hadd. Il-GRTU issostni li wara l-iskossjatura esagerata tal-gimgha l-ohra u wara li l-gvern ghamel sforz kbir biex fil-Budget imewwet l-nkwiet u d-dwejjaq li holoq bis-soluzzjoni li impona ghall-problemi tal-energija, issa kienet tistenna attitudni aktar posittiva lejn in-negozji.

Il-GRTU titkellem ghall-lista twila ta’ setturi li ghalihom id-diesel (jew il-pitrolju) hu essenzjali biex jibqghu ifendu u jibqghu izommu l-livell ta’ impjiegi li ghandhom, dawn jinkludu: garaxxijiet tat-tiswijiet, barrieri, poultry farms u poultry meat processors, sprayers, fran, dolciera, excavators, intraprizi li juzaw l-generators, bottlers, glass blowers u ohrajn li lkoll ihaddmu apparat li ma jiccaqlaqx (stationary equipment). Dawn kollha flimkien ma hafna postijiet tad-divertiment u ohrajn li ihaddmu generators jew apparat li jahdem bid-diesel jew bil-pitrolju, illum regghu qalghu daqqa ohra. Dan wara li l-gvern il-gimgha l-ohra iddecieda b’mod diskriminatorju li jeskludihom mill-vantagg ta’ gas oil bi prezz irhas mid-diesel.

Dawn l-intraprizi illum huma kollha milquta hazin bhal ma huma il-burdnara, tal-coaches tal-passigieri, buses u mini-buses, distributuri, water bowsers, fuel distributors u trasportaturi ohra.

Kif jista jkun, issaqsi l-GRTU, li dawn kollha, li l-bicca l-kbira minnhom jahdmu fuq kuntratti ghal zmien twil u ma jistghux jaqbdu u jghollu, jibqghu jahdmu taht cirkostanzi bhal dawn? X’pulitika ekonomika hi li lil dawn kollha tibqa tghabbilhom l-ispejjez?

Il-GRTU qed issejjah laqgha ghada l-Erbgha 2 ta’ Novembru 2005 tal-assocjazzjonijiet kollha li jirraprezentaw self-employed u intraprizi li ghalihom id-diesel hu fundamentali, biex flimkien jiddeciedu r-rejazzjonijiet taghhom ghall- mod kif il-gvern qed jittratta din l-kwistjoni. Il-GRTU issostni li l-gvern ma jistax jibqa insensittiv ghall-problemi li qed jikkawza lil lista hekk kbira ta’ intraprzi zghar Maltin.

Get the ingredients and wait for the cake to bake

The government measures to cushion the effect of soaring oil prices have led to a tug of war between employers and unions for compensation. Edward Scicluna tells Mark Micallef that wage compensation at this stage could be a recipe for disaster.
Beyond the cumbersome macro-economic terminology and the myriad of acronyms attached to the world of finance and economy, Prof. Scicluna's arguments, about the state of the country's economy and what can be done to improve it are very clear and straightforward. He is also crystal clear about what he expects from the budget: There should be no tax cuts unless they are tied to corresponding cuts in public expenditure but, more importantly, goal setting and reform in the areas that are holding the economy from really taking off. Fiscal discipline is commendable but not enough; what the country needs is sound economic growth, he says.

Most of all, however, he warns against compensation for the oil price measures announced last week. Compensating for moneys which ultimately left the local economy to foreign suppliers at this point in time means we could be in for real economic "trouble".

Basically, we cannot achieve the rate of growth we had some five years ago unless we improve our competitiveness and, given that the government has forfeited the right to cushion the shocks from the international economy through fiscal, monetary and exchange rate policy, then the only avenue left open in the short run is wage policy – wage competitiveness, Prof. Scicluna argues.

He insists that, in spite of any positive results in the third quarter of this year, something which the Prime Minister has referred to recently, figures for the past five years show that economic growth is on a roller coaster ride, up in one quarter and down the next and, besides, the rates achieved so far are nowhere near what the country needs to converge with the eurozone's standard of living.

The huge hole created by the international surge in oil prices complicates matters but it is indispensable that we bite the bullet.

"If we try to compensate for the surcharge and the fuel prices we are in for trouble… big trouble. A sum of Lm50 million is a very big shock. It's roughly over four per cent of the country's private consumption; from holidays to hobz biz-zejt (tuna roll). It translates to some Lm1 per day for each wage earner. After all that's who will finally be paying.

"That is a sizeable economic shock with considerable repercussions. However, we either suffer this, bear it and find a way out to be competitive and grow in spite of the pain or else we start blaming each other and expect to be compensated. If we go for the second option the problem will escalate. From a macro-economic perspective now we have to do our utmost to reduce what are known as the secondary shocks; the primary shock is there and you can do nothing about it. If, instead of bridling the situation we compensate there will be an inflation spiral which will affect the already uncompetitive nature of our exports and, therefore, the country's fragile rate of GDP growth."

The famous two per cent GDP growth which is being claimed by the government as the latest noted success would be lost, he emphasises. "Of course, we can talk of sharing the pain evenly. But the Lm50 million have gone out of the country's reserves and that's that. You cannot compensate for that. Fault finding apart, it's the oil people who took the money. Had the money been taken by, say, the banks, by contractors or any other local operator then the government could get them back through distributional policy but once the money has left the country it's a question of sharing the pain."

The problem gains even more magnitude given what Prof. Scicluna thinks of the instruments available to the government for fostering economic growth. "Basically, what happened to Malta is that it lost its demand on the international market, mainly because it lost its competitiveness. Now you can tackle that with four instruments: monetary policy, exchange rate policy, fiscal policy and wage policy. The government decided to do away with the first two when the lira was pegged to the euro at a fixed rate. The third instrument, fiscal policy, is also locked because you basically either cut on expenditure or raise taxes. It will help the economy in the long term but in the short to medium term all we are left with is wage policy – wage competitiveness."

In short, does it mean that rendering wages even more uncompetitive and increasing inflation would be equal to hacking away at our only lifeline? "Yes, it's just foolhardy to think that the workers can be compensated. Basically, the taxpayers will have to compensate for Enemalta's revenue shortfall but the workers are the taxpayers at the end of the day. Naturally, you have to exempt those who are in certain social bands but the government has already done this."

Going back to the oil crisis issue. "Without going into the issue of money for the time being, the Cabinet has shouldered the political responsibility for that decision. Fine, but my disappointment is that the real actors, Enemalta, and, more importantly, the Malta Resources Authority (MRA) were completely absent during this time. We set up a regulator for this purpose; its job is to regulate the service provider. In this case MRA should have opened Enemalta's books and justify or condemn the raise the corporation was asking for. But there was nothing… the regulator was conspicuous by its absence. Much money is being spent on these authorities and regulators… Can we do without them? The public has the right to such justification."

What does he make of the way the matter was dropped suddenly on the social partners a couple of weeks before the budget and that there was no mention of a Lm50 million shortfall in the pre-budget document?

"Either the advice was not forthcoming to the Cabinet or it wasn't listened to. The Cabinet was not well informed that this problem would be exacerbated. They were probably hoping the oil price would go down and that the 17 per cent surcharge would be enough or nearly so; now we have double the blow because on the one hand we are increasing the prices for the future and, worse, we're also increasing utility bills for the past.

"It's like a windfall tax because you cannot react to something which you have already consumed. You cannot choose to use less electricity to tackle the portion of the money which is going for the oil already consumed. From an economic point of view this is the most painful fact.

"Consumers and businesses lost one whole year to take measures for conservation and efficiency and, to be fair, the situation was different with regard to fuel. The mechanism worked there and the prices increased accordingly."

Turning to the current economic scenario and the seeming mismatch between the Prime Minister's recent comments on the positive results of the third quarter and the contradiction, on the same day, apparent from statistics issued by the National Statistics Office, Prof. Scicluna is diplomatic: "I thought about this and think that, in one way, economists and industrialists are saying that the glass is half empty and the Prime Minister is saying it is half full.

"I empathise with the Prime Minister who is putting a lot of effort trying to cut expenditure, reforming the education sector, restructuring a number of enterprises, privatisation and so forth to draw some comfort from certain successes in order to encourage the government to do more. But what the economists and industrialists are saying is simply that it's just not good enough to reach the 'high quality' fiscal consolidation and 'sustainable growth' which the IMF and the rating agencies are expecting from us."

Turning to the recently published quarterly data by the NSO – seasonally adjusted in such a way that they iron out imbalances due to seasonal factors – he emphasises the point: "If you look at figures for this same second quarter we are referring to and compare it to the same quarter in 2000 you will find that our economy has stood still. We are talking of a five-year stretch in which we haven't seen any growth at all. The growth we have in one quarter is ironed out by decline in another quarter."

The issue becomes more evident when we compare ourselves in a global context. IMF managing director Rodrigo de Rato said recently that in 2004 global growth was the highest in three decades, it was five per cent. "The growth was not evenly spread, there were the fast growing duo China and India, with nine and seven per cent respectively, the US, with just less than four per cent, and the eurozone, with just over two per cent. More so when we compare ourselves to our class of new member states. So… we have to acknowledge that we do have a problem.

"More importantly, however, the man in the street at the end of the day voted for EU membership because he wanted Malta to converge with the EU's standard of living. Basically, we have to grow at a rate faster than the EU's in order to achieve this. It is very simple, if we don't we will never catch up. Unless we show that our projected rates of growth are such that we could reach the standard of living levels of some of the best European economies, at least in two decades, then it's not going to be good enough.

"When you look at all the projections that Malta has given to the EU (in terms of the growth and stability pact) and to the IMF, the rate of growth targeted for years to come, as far as 2010, don't go beyond the 2.2 per cent per year. With all the peg stability, deficit cutting, reforms and all that, we won't be able to deliver what the people are expecting: a European style standard of living. We will not be reaching the targets of the Lisbon Agenda in terms of employment either – a higher participation of people working and earning a decent income.

"Fiscal consolidation, low inflation, the stability of the exchange rate peg… these are good things, they contribute to macro-economic stability but this is where I disagree with whoever is advising the government on this issue of stability. I cannot be comforted with these results unless we progress in the areas which are holding the economy from growing. Our price competitiveness, no matter how you look at it, is not looking good; inflation is higher. Those are the contributing factors. It's only when these start changing that we can start sighing in relief.

But what is holding back the economy?

"Take the restructuring, for example. Just by saying that we are going to cut five per cent on public expenditure is not enough. We have to have meaningful reforms. The IMF are very clear about it. They are saying that we should have high quality adjustment and not just cutting expenditure across the board. In other words you have to take the trouble, have a special committee which will advise on cuts where there are inefficiencies and doesn't cut from where there are efficiencies.

Moody's have been saying the same thing and they are not convinced that the government is implementing such quality expenditure cuts."

"The economy grows in two ways; by reaching its full potential… making full use of the resources available (filling up hotel beds, reducing manufacturing excess capacity, reducing unemployment) and then by raising that potential further upwards (raising savings and investment, increasing labour force participation, investing in scientific education and so on). So far we have not yet reached full capacity which we had five years ago."

With regard to his expectations for the budget Prof Scicluna emphasis the need for more ambitious growth targets than Malta has given the IMF and the EU and statements on how it intends to achieve these targets.

"Let us have benchmarks for our price competitiveness and a clear plan on how we intend to achieve these targets for the short term revival of the economy. Let's have wage targets and productivity targets. In order for them to be sustainable, wage increases have to be linked to increases in productivity so let us tackle that.

"Let us have targets to decrease the real effective exchange rates over the next two three years and be clear on how we are going to achieve these goals. Then once you have the ingredients you just wait for the cake to bake basically. I hope the budget will have the courage to address these issues."

Electricity Tariffs and Fuel charges

Electricity Tariffs and Fuel charges

GRTU regrets that the solution being implemented by government discriminates grossly against a wide range of small enterprises. GRTU has steadily argued that the solution to the problem caused by the steady increase in the price of imported fuels and gas should be spread fairly and should not distort heavily the cost structures of enterprises at a time when the economy is showing signs of new growth. GRTU has also advised government to give to Maltese enterprise the advantages of EU Directive 2004/74 that offers the possibility of temporary exemptions or reductions in the level of taxation on energy products especially fuels used in enterprise on stationery equipment. Unfortunately in its implementation of this Directive government has preferred to discriminate grossly against a wide cross section of small enterprises by identifying only manufacturing enterprise and the hotel accommodation sector as beneficiaries of reduced taxation in fuel. GRTU strongly supports all initiatives to help industry but GRTU strongly objects to this discrimination among enterprises.

Electricity Tariffs and Fuel charges

GRTU regrets that the solution being implemented by government discriminates grossly against a wide range of small enterprises. GRTU has steadily argued that the solution to the problem caused by the steady increase in the price of imported fuels and gas should be spread fairly and should not distort heavily the cost structures of enterprises at a time when the economy is showing signs of new growth. GRTU has also advised government to give to Maltese enterprise the advantages of EU Directive 2004/74 that offers the possibility of temporary exemptions or reductions in the level of taxation on energy products especially fuels used in enterprise on stationery equipment. Unfortunately in its implementation of this Directive government has preferred to discriminate grossly against a wide cross section of small enterprises by identifying only manufacturing enterprise and the hotel accommodation sector as beneficiaries of reduced taxation in fuel. GRTU strongly supports all initiatives to help industry but GRTU strongly objects to this discrimination among enterprises.

The majority of Maltese workers do not work in factories or in hotels and many thousands work in enterprises who are suffering greatly as a result of the sharp increase in electricity and water tariffs. These firms are now also suffering from government’s exclusions of these enterprises from the lower taxation on alternative fuel. The possibility of shifting from electricity to low cost fuel is thus being denied to them while those that are heavy consumers of diesel are caused to suffer proportionately more than others. Firms in the catering, retailing, pharmaceuticals, garage repairs, restaurants, warehousing, services and others are paying heavily on electricity and fuels and these firms will face increasing pressures as the tariffs continue to rise. GRTU therefore requests that you review this unfair decision and make lower taxed fuels available to all firms with stationary equipment irrespective of whether they are in manufacturing or not. The same applies to the capping of total outlays on electricity. Why GRTU asks is government discriminating between places of work? Jobs should be defended irrespective of the enterprise sector.
GRTU also raises the issue of firms who are heavy users of fuel oils. Why cap only the users of electricity and capping is not extended to fuel oil users. Taxation on fuel should furthermore be reduced or be removed completely. Why charge import duty and levy excise duty on oils essential for industry? The cost carried by firms using fuel oils is too high and it is grossly distorting their competitiveness. Furthermore under EU Directive 2003/98 these firms are entitled to purchase fuel oil at the same prices that Enemalta charges to the Power Station.

GRTU is also requesting that your government reviews the tariffs imposed on water bills. It is not fair that enterprises and households are being made to pay the full surcharge of 55% on water consumption when Water Services Corporation costs show that only 40% of its operational costs are electricity costs. The tariff on water bills should therefore be 22%.

GRTU also proposes that your government does not impose the family compensation on employers. Compensation should come through tax relief by the raising of the taxation threshold. Taxpayers should be awarded tax relief equivalent to the electricity tariff increases thus allowing workers to retain more of their earned income to compensate for the increase in electricity tariffs.

Similarly enterprise should be given tax relief through additional tax credits that will mitigate for the economic impact of the increased tariffs. The increased tax credits should be based on 2005 electricity consumption levels and go up further for any reduction in consumption caused by the use of more economic alternatives and economy saving schemes. This scheme will hardly effect government’s budget consideration as the increased costs will substantially reduce if not eliminate, taxable profits anyway, while the increased tax credits will sustain firms to stay in business.

GRTU is also strongly recommending that the Energy Procurement Advisory Committee should include persons nominated by MCESD. These persons will act on behalf of the private sector users. It is incomprehensible that the rights of consumers, especially SME’s, for transparency and access to the pricing of energy products is not being defended when this is a right dictated by the EU Directive No 2003/54, which provides for transparency on the mechanism used to establish electricity tariffs.

Finally GRTU urges you to ensure that Enemalta abandons the fallacious strategy adopted over the last twelve months not to hedge or take other purchasing options that protect the energy user from the imposition of additional tariffs each time the international prices increase. The current practice of transferring on to users all increases is unacceptable. And why, asks GRTU, are surcharges based on international prices and not on import price parities? The scarcecity of fuel oils on the international market shows that decisions need to be taken in this regard without further delay. Enterprises cannot support additional tariff increases over the next months.

Our strong appeal is that you do your utmost to ensure that small and medium enterprises are safeguarded and that households disposable income is not drastically affected by the new tariffs at the expense of other consumption. We strongly believe that government needs to do more to safeguard the interests of all otherwise most of what is being gained, through a very costly process of restructuring and reallocation of resources, will be lost and the economy will revert to a very dangerous downward spiral.

We trust that you give your maximum attention to our demands.

Ir-Reazzjoni tal-GRTU ghall-Azzjoni tal-Gvern biex isolvi L-Problemi mall-Enemalta

Il-Kumitat Nazzjonali tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, iltaqa l-bierah biex janalizza l-pjan ta’ azzjoni tal-gvern biex jilqa ghal kwistjoni tal-fuels. Il-kummenti tal-GRTU ghall dan l-pjan ta’ azzjoni dawn

Il-Kumitat Nazzjonali tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, iltaqa l-bierah biex janalizza l-pjan ta’ azzjoni tal-gvern biex jilqa ghal kwistjoni tal-fuels. Il-kummenti tal-GRTU ghall dan l-pjan ta’ azzjoni dawn

1. Il-GRTU tifhem li l-gvern sab ruhu f’diffikultajiet kbar biex filwaqt li jibqa’ jzomm il-pjanijiet tieghu sabiex titfejjaq l-pjaga tal-Budget Deficit, isib tarf wkoll tal-problema li nholqot biex isib mezzi finanzjarji kbar bizzejjed biex ihallas ghall-hamsin miljun zieda li qed jinghad li hu mehtieg biex jinxtara l-fuel u l-gas ghall-power stations u ghall-uzu tal-ingenji ta’ kull tip. Il-GRTU taqbel li l-pjan finanzjarju tal-gvern m’ghandux jinbidel izda ghandha oggezzjonijiet serji ghall-pjan tal-gvern dwar in-nefqa tal-fuels.

2. Il-GRTU xtaqet tara aktar umilta minn naha tal-awtoritajiet u mhux iwahhlu kollox f’dak li qed isir fis-suq internazzjonali taz-zejt. Il-gvern seta ammetta li l-mod kif il-gvern ittratta din il-kwistjoni ma kien xejn sodisfacenti. Il-GRTU tqies li dak li gara matul s-sena li ghaddiet, u s-snin ta’ qabel wkoll, kienu sensiela twila ta’ indecizzjonijiet u decizjonijiet hziena fix-xiri ta’ zjut u gas minn barra. Illum l-poplu Malti kien ihallas hafna anqas kieku l-affarijiet saru ahjar u b’mod aktar professjonali u ghaqli kummercjalment. Il-poplu Malti ma jifhimx bizzejjed u jistenna li l-awtoritajiet mhux sempliciment jixtru u lill-poplu jghaddulu l-kont, izda li dawn l-awtoritajiet ihaddmu l-ahjar sistemi u l-aqwa expertise biex Malta tkun assigurata minn fornituri ta’ zjut u gas l-hin kollu u bl-anqas prezzijiet.

3. Il-GRTU, bhal poplu Malti kollu, tistenna wkoll li l-gvern mhux sempliciment jghid li hemm hafna inefficjenzi fl-amministrazzjoni tal-Enemalta u l-power stations, izda li jsib tarf ta’ dawn l-inefficjenzi kemm jekk kienu inefficjenzi fl-uzu ta’ fuels kif ukoll jekk huma inefficjenzi bhal over manning. Il-GRTU issostni li mhux bizzejjed li l-gvern jghid li qed jaghmel tajjeb ghal dawn l-inefficjenzi hu u mhux l-Enemalta, ghax l-flus tal-gvern, wara kollox, huma tal-Maltin ukoll, Il-GRTU wkoll kienet tistenna li wara dak li gara s-sena l-ohra, l-gvern issa kien tghallem u kellu jzomm process ta’ konsultazzjoni kontinwa u mhux jigi fl-ahhar tas-sena u jghidlilna li ghandna problema ta’ Lm50 miljun lira u li jrid lill-poplu jhallas. Il-GRTU ghamlitha cara, u terga taghmilha cara, li l-mod kif il-gvern ittratta din il-kwistjoni mhiex accettabli u mhux ser taccettah.

4. Is-soluzzjoni li qed jwettaq il-gvern illum tigbor fiha punti li ssuggerit l-GRTU. L-aktar dik li ma jgholiex id-diesel u jibda t-thaddiem tad-Direttiva Ewropea li tahtha l-gvern hu obligat li joffri diesel bi prezz irhis lill-intrapriza u li jaccetta wkoll, talanqas fil-principju, li jikkumpensa biex l-impatt fuq il-familji u l-purchasing power taghhom ma jkunx goff. Il-GRTU wkoll hadet nifs li l-option ta’ “surcharge” ta’ 102% ma jwettaqhiex.

5. Is-soluzzjonijiet li sab il-gvern fil-kumpless taghhom mhux hziena izda fihom elementi li ghalihom l-GRTU toggezzjona u ohrajn li l-GRTU ssostni li ghandhom jitrangaw mall-ewwel. Il-punti li ghalihom qed toggezzjona l-GRTU huma:

· Iz-zieda fl-elettriku ma saritx fuq studju tal-impatt fuq n-negozji z-zghar ta’ pajjizna. Hafna produtturi zghar mill-qasam tal-catering, agrikoltura, dolciera, fran, sprayers, garaxxijiet tat-tiswija u hafna negozji fl-entertainment, fir-retailing u spizeriji, servizzi generali, bhal hairdressing u ohrajn, ghandhom kontijiet tad-dawl qawwija hafna u biz-zieda fit-tariffi ta’ 55% dawn ser jgholew bil-kbir. Il-GRTU ghadha titlob bil-qawwi li f’isem dawn in-negozji kollha il-gvern ihaddem skema ta’ incentivi fiskali fejn fuq l-infieq li dawn jonfqu fuq l-elettriku jikkwolifikaw ghall-krediti fiskali taht il-ligi tal-income tax akbar milli igawdu illum. Il-krediti jikbru fejn in-negozji jnaqqsu l-konsum tal-elettriku u jsibu alternattivi irhas. Mhux tard biex l-gvern jwettaq din il-proposta ghax inkella u irrizultat zgur li ser ikun li f’dawn is-setturi ser inaqqsu l-impjiegi, jkun hemm zidied aktar fil-prezzijiet, fejn dan jista’ jsir, u zgur li ikun hemm intraprizi li jghoddsu.

· Il-GRTU tqies li l-gvern ghamel sewwa li ma gholliex il-gas u haseb biex jixtri aktar gas u jirranga s-sitwazzjoni fil-Qajjenza. Ghamel sewwa wkoll li hareg diesel iehor b’anqas taxxi biex jghin lill-industrija. Izda fit-thaddim ta din l-iskema proposta mill-GRTU l-gvern introduca l-prezz ghola mil-prezz minimu li tghid id-Direttiva (21 Euro ghall kull 1000 litru). Ghar minn hekk, izda, l-gvern fil-mod kif qed ihaddem id-Direttiva wera stmerrija lejn l-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna meta b’mod mill-aktar diskriminatorju qabad u ghadda dan d-diesel bi prezz irhis lil tal-manifattura biss u lill-lukandi u lil intraprizi z-zghar l-ohra kollha ma ta’ kashom xejn. Ghall dawn il-gvern ghabba iz-zifdiet. Mela tal-catering, restaurants, dolceriji, farms, garaxxijiet tat-tiswija u dawk kollha li ghandhom boilers u apparat iehor li jahdem bid-diesel jew pitrolju mhux nies ukoll ihaddmu? U ghaliex, issaqsi l-GRTU, li wara li l-Enemalta diga qed toffri zejt (LHO) ta’ kwalita hazina u ta’ hsara ghall-ambjent issa ukoll flok diesel tajjeb ghall-ambjent qed ibiegh bl-irhis diesel ta’ hsara akbar ghas-sahha?

· Dwar elettriku l-GRTU trid aktar studju. It-tariffi ser ikissru lill-hafna. Il-GRTU trid sistema ta’ agevolazzjoni fiskali mhux biss ghan-negozji izda wkoll ghall-familji. B’effett mill-Budget li gej l-gvern irid ghalhekk jaccetta t-talba tal-GRTU u jgholli l-livell tal-income ta’ fejn tibda tinqabad it-taxxa. Il-Familja medja ser tehel average ta’ Lm75 fis-sena aktar minhabba t-tariffi godda tal-elettriku. Il-familji medji li l-aktar li jhallsu taxxi, skond l-income tax bands diskriminatorji li ghandna f’Malta, ghandhom ikollhom relief mit-taxxa biex talanqas tikkumpensa ghaz-zieda fl-elettriku u ghaz-zieda fil-fuels. M’ghandux ikun is-sid tal-intrapriza privata li jhallas iz-zidiet u l-kumpens lill-familji. Is-sidien privati ma jifilhux ghaz-zidiet fl-elettriku u fil-fuel u ghaz-zidiet fil-pagi tal-gholi tal-hajja u issa ghal dawn iz-zidiet wkoll. Il-gvern dak li jhalli fil-bwiet tan-nies bl-gholi tal-income tax bands jgibu billi jaghti cans lin-negozju.jikber, B’mizura ghaqlija jiddefendi l-impjiegi.

Il-GRTU twiddeb lill-gvern li jekk ma jintroduciex fil-Budget mizuri ta’ agevolazzjoni lill-ekonomija kif qed tissugerixxi l-GRTU hawn u fil-proposti li resqet ghall-Budget 2006, in-negozju jerga jiehu skoss iehor lura. Dan hadd illum ma jridu. L-ekonomija ma tqumx bil-paroli u billi xi hadd jixtieqha tqum. Tqum b’azzjoni deciziva. Il-GRTU tistenna li Budget 2006 ikun effettiv u stimulanti ghall-ekonomija.

Host Families Taxation Problem Close to Solution

Host Families Taxation Problem Close to Solution

The Marquis Scicluna Hall at the Trade Fair Centre Naxxar was full to the maximum capacity as over 500 host families convened by GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – to hear details of the proposals made by GRTU to the Ministry of Finance to resolve the taxation of host families income. This is an issue that was raised over these last three months as the Income Tax Authorities requested host families to include the income received from hosting students in addition to any other income returned for Income Tax purposes.

Host Families Taxation Problem Close to Solution

The Marquis Scicluna Hall at the Trade Fair Centre Naxxar was full to the maximum capacity as over 500 host families convened by GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – to hear details of the proposals made by GRTU to the Ministry of Finance to resolve the taxation of host families income. This is an issue that was raised over these last three months as the Income Tax Authorities requested host families to include the income received from hosting students in addition to any other income returned for Income Tax purposes.

GRTU President, Paul Abela and GRTU Director General, Vince Farrugia explained that following preliminary meetings with the Hon. Tonio Fenech and representatives from the Tax Authorities, GRTU conducted a survey among host families to establish exactly the dimension of the problem and to plan proposals based on the realities of the local scene. Mr Farrugia explained that GRTU was keen to see this sector grow, as it believes the experience of households, hosting language students can be extended to develop a lodger’s sector that can help extend Malta’s total tourism accommodation sector without the necessity of additional accommodation infrastructure and investment.

From the survey conducted by GRTU it resulted that 46% of host families have a gross intake of less than Lm1, 000 per annum, another 31% have a gross intake of less than Lm1, 500 but more than Lm1, 000, while another 10% receive between Lm1, 500 and Lm2, 000. These incomes cover all the expenses and time consumption and care of the host families for the whole period of hosting. Only 36% host students for more than 12 weeks. 66% of host families host four students while 34% host between 1 and 3 students.

On the basis of these findings, GRTU proposed a system of taxation, which reflects in principle the system adopted by the UK Tax Authorities, but simplified to meet particular local needs.

The scheme proposed by GRTU gives host families a non- taxable threshold that covers re-imbursement of residential expenses. Host Families who do not receive more than this threshold will not have any tax liability as the income received will be deemed as home sharing re-imbursement and not earned income. Any income above this threshold will be presented on a simple form with agreed deductions for expenses such as water, electricity and food on figures as agreed with GRTU. The remaining resultant income will become taxable for income tax purposes. The amount of the resultant taxable income will be added to any other income received by host families. Depending on whether a family declares on a separate single tax return or on returns as couples, the applicable taxation rate will be established.

GRTU also met the President and Committee members of the Federation of English Language Teaching Organisation Malta (FELTOM) so that an agreement can be achieved as a joint approach to this issue. GRTU is satisfied that FELTOM is supporting GRTU’s proposals. FELTOM members will be guided to deduct from the income receivable by host families any amount of taxation due according to the rate applicable to individual households and as indicated by the individual tax payers.

GRTU is confident that its proposals will not burden the vast majority of host families and will therefore be beneficial to the continued expansion of this line of tourism. GRTU is also confident that its proposals will not negatively affect host families who are in receipt of state pensions or any state welfare assistance.

GRTU discussed these proposals with the Hon Tonio Fenech, Parliamentary Secretary, Ministry of Finance and with the Hon Dolores Cristina, Minister for the Family and Social Solidarity, and GRTU is confident that these proposals are in line with Government thinking on this issue and that therefore a practical solution is possible.

The Naxxar Meeting of Host families also discussed a number of other problems faced by Host families. These issues will be the subject of a memo that GRTU is presenting to FELTOM as the national association representing all Language Schools so that a Memorandum of Understanding can be signed between the two national organizations. The Memorandum will guide Schools and Host Families in the exercise of hosting students to the highest professional and ethical standards and will govern the whole exercise of hosting of language students by private households.

It-Tariffi tal-Elettriku u Fuels u l-GRTU

Il-GRTU tinnota b’dispjacir li l-Ministru responsabbli mill-Enemalta ghal darb’ohra qal li l-GRTU haslet idejha mill-kwistjoni tat-tariffi tad-dawl, ilma u fuels. Kull min segwa l-media f’dawn l-ahhar gimghat u dawk kollha li jsegwu xi jsir fl-MCESD is-sena kollha u b’mod partikolari l-Enemalta u l-Malta Resources Authority li maghhom il-GRTU titkellem fuq kwistjonijiet dwar energiji u fuels, jafu li dan hu il-boghod mill-verita

Il-GRTU tinnota b’dispjacir li l-Ministru responsabbli mill-Enemalta ghal darb’ohra qal li l-GRTU haslet idejha mill-kwistjoni tat-tariffi tad-dawl, ilma u fuels. Kull min segwa l-media f’dawn l-ahhar gimghat u dawk kollha li jsegwu xi jsir fl-MCESD is-sena kollha u b’mod partikolari l-Enemalta u l-Malta Resources Authority li maghhom il-GRTU titkellem fuq kwistjonijiet dwar energiji u fuels, jafu li dan hu il-boghod mill-verita.

Il-GRTU f’din il-kwistjoni qalet bla tlaqliq li l-gvern ma setax, wara sena li kien impona surcharge qawwija, jigi fl-MCESD u jitlob ghazla bejn zewg options, it-tnejn ta’ hsara kbira ghall-kummerc u l-industrija, bla ma jaghti l-fatti kollha. Il-fatti li talbet il-GRTU huma dawn:
· X’politika haddem il-gvern biex jizgura li mhux dak li jigri fis-swieq internazzjonali jkun mghoddi kollu kemm hu fuq dahar il-Maltin: jigifieri fid-dawl ta’ zidiet konsistenti fil-prezzijiet taz-zejt, saret politika ta’ hedging jew ta’ uzu ta’ strumenti ohra li jissalvagwardjaw l-industrija u l-kummerc? Meta, kif u b’liema proporzjon?

· Il-GRTU wkoll talbet li l-gvern jghid x’mizuri ha biex jonqsu l-inefficjenzi tal-Enemalta f’zewg oqsma partikolari – l-inefficenzji fil-hruq tal-fuels mill-power stations: veru li ta’ Delimara hu biss 39% efficjenti u tal-Marsa 25% efficjenti, li jfisser li l-fuels qed jinharqu fil-produzzjoni tal-elettriku b’mod mill-aktar inefficjenti u li l-programmi ta’ re-investment ghadhom ma bdewx. Jigifieri l-Maltin qed ikunu mitluba jhallsu aktar ghall-inefficjenzi li taghhom soluzzjoni setghet bdiet tinhadem? Il-GRTU talbet ukoll rapport dwar x’qed isir biex jonqsu l-inefficjenzi tal-Enemalta f’dak li hu overmanning u inefficenzji amministrattivi ohra inkluzi inefficjenzi fid-distribuzzjoni u fil-gbir ta’ hlasijiet b’lura.
· Fuq kollox il-GRTU riedet assigurazzjoni li wara li l-gvern qed jghaddi l-prezz li bih jixtri d-diesel direttament fuq min juza d-diesel allavolja lil hafna negozji zghar ghabbihom b’pizijiet li ma jifilhux ghalihom, li issa ma jergax ikompli jghabbi fuq l-istess nies meta dawn iz-zidiet diga qed ihallsu ghalihom.
· Il-GRTU wkoll talbet lir-Regulatur tal-Energija (Malta Resources Authority) biex jghidilna x’passi ha biex jara li d-direttivi Ewropej li jaghtu id-dritt lil GRTU, f’isem intraprizi zghar u medji, li tkun taf kif qed ikunu mfassla l-prezzijiet u t-tariffi tal-fuels u tal-elettriku u l-ilma, qed ikunu osservati mill-Awtoritajiet Maltin.
· Il-GRTU wkoll ghamlet proposti konkreti lil Ministru tal-Finanzi dwar kif il-pizijiet mehtiega biex jithallas dak li hu gust li jithallas jsir bla ma jkomplu jinghafsu n-negozji Maltin u l-familji Maltin.
· Il-GRTU wkoll talbet li tithaddem id-Direttiva Ewropeja li tahtha l-intraprizii jhaddmu apparat li juza d-diesel u mhux apparat licenzjat ghat-triq ghandhom dritt ghal diesel bi prezz baxx u agevolat (Red Diesel)

Wara li l-GRTU baqghet ma nghatatx sodisfazzjon ghal dak li talbet u li ghandha dritt ghalih f’isem l-SME’s li tirraprezenta, l-GRTU irrikorriet ghand il-Kummissjoni Ewropeja biex tara li l-Maltin jinghataw sodisfazzjon ta’ kif qed isiru l-affarijiet fil-qasam tal-elettriku u diesel u biex l-Kummissjoni tara li l-gvern ma jaghmilx imposizzjonijiet li l-Maltin ma jifilhux ghalihom.

Altru milli hsilna idejna

GRTU welcomes Grimaldi

GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – represents the widest cross section of traders, retailers and people in business. GRTU believes that Commerce in Malta depends to an extremely high degree on excellent shipping services. These services cannot be guaranteed by companies that are in financial difficulties and who depend on state subsidies to stay afloat. The situation that has emerged in Sea Malta indicated most obviously that privatisation is the best solution. GRTU notes with satisfaction that the chosen strategic partner, Grimaldi Compagnia di Navigazione, is an excellent choice that augurs well for a good future for commerce and industry.

GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – represents the widest cross section of traders, retailers and people in business. GRTU believes that Commerce in Malta depends to an extremely high degree on excellent shipping services. These services cannot be guaranteed by companies that are in financial difficulties and who depend on state subsidies to stay afloat. The situation that has emerged in Sea Malta indicated most obviously that privatisation is the best solution. GRTU notes with satisfaction that the chosen strategic partner, Grimaldi Compagnia di Navigazione, is an excellent choice that augurs well for a good future for commerce and industry.

GRTU has supported Government’s drive to seek the right privitisation solution. From discussions GRTU had with Dott. Emanuele Grimaldi, Managing Director of Atlantica SPA di Navigazione and with Dott. Gianluca Grimaldi, Managing Director of Grimaldi SPA and Mr Ernest Sullivan designate head of Sea Malta after privatisation, GRTU is satisfied that the Grimaldi Group is committed not only to provide Maltese commerce and industry with enhanced and expanded shipping services at more competitive tariff rates, but also that Grimaldi would provide an important additional boost to Malta’s ambition to return to its traditional vocation as an important shipping port in the center of the Mediterranean.

GRTU believes that these ambitions and the resultant economic advantages can only be achieved through Malta’s successful attraction of significant strategic partners in those areas that are essential for our economic survival. The Sea Malta privatisation solution carries GRTU’s approval as GRTU believes that ownership of important infrastructural services is not the most important factor as it makes no difference whether ownership is private or public, the importance is that an enterprise is managed well and financially sound. The more important role is that of the Public Regulator who, on behalf, of the public and commerce and industry , is responsible to ensure that the public interest is safeguarded.