SME Chamber

Ir-Reazzjoni tal-GRTU ghall-Azzjoni tal-Gvern biex isolvi L-Problemi mall-Enemalta

Il-Kumitat Nazzjonali tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, iltaqa l-bierah biex janalizza l-pjan ta’ azzjoni tal-gvern biex jilqa ghal kwistjoni tal-fuels. Il-kummenti tal-GRTU ghall dan l-pjan ta’ azzjoni dawn

Il-Kumitat Nazzjonali tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, iltaqa l-bierah biex janalizza l-pjan ta’ azzjoni tal-gvern biex jilqa ghal kwistjoni tal-fuels. Il-kummenti tal-GRTU ghall dan l-pjan ta’ azzjoni dawn

1. Il-GRTU tifhem li l-gvern sab ruhu f’diffikultajiet kbar biex filwaqt li jibqa’ jzomm il-pjanijiet tieghu sabiex titfejjaq l-pjaga tal-Budget Deficit, isib tarf wkoll tal-problema li nholqot biex isib mezzi finanzjarji kbar bizzejjed biex ihallas ghall-hamsin miljun zieda li qed jinghad li hu mehtieg biex jinxtara l-fuel u l-gas ghall-power stations u ghall-uzu tal-ingenji ta’ kull tip. Il-GRTU taqbel li l-pjan finanzjarju tal-gvern m’ghandux jinbidel izda ghandha oggezzjonijiet serji ghall-pjan tal-gvern dwar in-nefqa tal-fuels.

2. Il-GRTU xtaqet tara aktar umilta minn naha tal-awtoritajiet u mhux iwahhlu kollox f’dak li qed isir fis-suq internazzjonali taz-zejt. Il-gvern seta ammetta li l-mod kif il-gvern ittratta din il-kwistjoni ma kien xejn sodisfacenti. Il-GRTU tqies li dak li gara matul s-sena li ghaddiet, u s-snin ta’ qabel wkoll, kienu sensiela twila ta’ indecizzjonijiet u decizjonijiet hziena fix-xiri ta’ zjut u gas minn barra. Illum l-poplu Malti kien ihallas hafna anqas kieku l-affarijiet saru ahjar u b’mod aktar professjonali u ghaqli kummercjalment. Il-poplu Malti ma jifhimx bizzejjed u jistenna li l-awtoritajiet mhux sempliciment jixtru u lill-poplu jghaddulu l-kont, izda li dawn l-awtoritajiet ihaddmu l-ahjar sistemi u l-aqwa expertise biex Malta tkun assigurata minn fornituri ta’ zjut u gas l-hin kollu u bl-anqas prezzijiet.

3. Il-GRTU, bhal poplu Malti kollu, tistenna wkoll li l-gvern mhux sempliciment jghid li hemm hafna inefficjenzi fl-amministrazzjoni tal-Enemalta u l-power stations, izda li jsib tarf ta’ dawn l-inefficjenzi kemm jekk kienu inefficjenzi fl-uzu ta’ fuels kif ukoll jekk huma inefficjenzi bhal over manning. Il-GRTU issostni li mhux bizzejjed li l-gvern jghid li qed jaghmel tajjeb ghal dawn l-inefficjenzi hu u mhux l-Enemalta, ghax l-flus tal-gvern, wara kollox, huma tal-Maltin ukoll, Il-GRTU wkoll kienet tistenna li wara dak li gara s-sena l-ohra, l-gvern issa kien tghallem u kellu jzomm process ta’ konsultazzjoni kontinwa u mhux jigi fl-ahhar tas-sena u jghidlilna li ghandna problema ta’ Lm50 miljun lira u li jrid lill-poplu jhallas. Il-GRTU ghamlitha cara, u terga taghmilha cara, li l-mod kif il-gvern ittratta din il-kwistjoni mhiex accettabli u mhux ser taccettah.

4. Is-soluzzjoni li qed jwettaq il-gvern illum tigbor fiha punti li ssuggerit l-GRTU. L-aktar dik li ma jgholiex id-diesel u jibda t-thaddiem tad-Direttiva Ewropea li tahtha l-gvern hu obligat li joffri diesel bi prezz irhis lill-intrapriza u li jaccetta wkoll, talanqas fil-principju, li jikkumpensa biex l-impatt fuq il-familji u l-purchasing power taghhom ma jkunx goff. Il-GRTU wkoll hadet nifs li l-option ta’ “surcharge” ta’ 102% ma jwettaqhiex.

5. Is-soluzzjonijiet li sab il-gvern fil-kumpless taghhom mhux hziena izda fihom elementi li ghalihom l-GRTU toggezzjona u ohrajn li l-GRTU ssostni li ghandhom jitrangaw mall-ewwel. Il-punti li ghalihom qed toggezzjona l-GRTU huma:

· Iz-zieda fl-elettriku ma saritx fuq studju tal-impatt fuq n-negozji z-zghar ta’ pajjizna. Hafna produtturi zghar mill-qasam tal-catering, agrikoltura, dolciera, fran, sprayers, garaxxijiet tat-tiswija u hafna negozji fl-entertainment, fir-retailing u spizeriji, servizzi generali, bhal hairdressing u ohrajn, ghandhom kontijiet tad-dawl qawwija hafna u biz-zieda fit-tariffi ta’ 55% dawn ser jgholew bil-kbir. Il-GRTU ghadha titlob bil-qawwi li f’isem dawn in-negozji kollha il-gvern ihaddem skema ta’ incentivi fiskali fejn fuq l-infieq li dawn jonfqu fuq l-elettriku jikkwolifikaw ghall-krediti fiskali taht il-ligi tal-income tax akbar milli igawdu illum. Il-krediti jikbru fejn in-negozji jnaqqsu l-konsum tal-elettriku u jsibu alternattivi irhas. Mhux tard biex l-gvern jwettaq din il-proposta ghax inkella u irrizultat zgur li ser ikun li f’dawn is-setturi ser inaqqsu l-impjiegi, jkun hemm zidied aktar fil-prezzijiet, fejn dan jista’ jsir, u zgur li ikun hemm intraprizi li jghoddsu.

· Il-GRTU tqies li l-gvern ghamel sewwa li ma gholliex il-gas u haseb biex jixtri aktar gas u jirranga s-sitwazzjoni fil-Qajjenza. Ghamel sewwa wkoll li hareg diesel iehor b’anqas taxxi biex jghin lill-industrija. Izda fit-thaddim ta din l-iskema proposta mill-GRTU l-gvern introduca l-prezz ghola mil-prezz minimu li tghid id-Direttiva (21 Euro ghall kull 1000 litru). Ghar minn hekk, izda, l-gvern fil-mod kif qed ihaddem id-Direttiva wera stmerrija lejn l-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna meta b’mod mill-aktar diskriminatorju qabad u ghadda dan d-diesel bi prezz irhis lil tal-manifattura biss u lill-lukandi u lil intraprizi z-zghar l-ohra kollha ma ta’ kashom xejn. Ghall dawn il-gvern ghabba iz-zifdiet. Mela tal-catering, restaurants, dolceriji, farms, garaxxijiet tat-tiswija u dawk kollha li ghandhom boilers u apparat iehor li jahdem bid-diesel jew pitrolju mhux nies ukoll ihaddmu? U ghaliex, issaqsi l-GRTU, li wara li l-Enemalta diga qed toffri zejt (LHO) ta’ kwalita hazina u ta’ hsara ghall-ambjent issa ukoll flok diesel tajjeb ghall-ambjent qed ibiegh bl-irhis diesel ta’ hsara akbar ghas-sahha?

· Dwar elettriku l-GRTU trid aktar studju. It-tariffi ser ikissru lill-hafna. Il-GRTU trid sistema ta’ agevolazzjoni fiskali mhux biss ghan-negozji izda wkoll ghall-familji. B’effett mill-Budget li gej l-gvern irid ghalhekk jaccetta t-talba tal-GRTU u jgholli l-livell tal-income ta’ fejn tibda tinqabad it-taxxa. Il-Familja medja ser tehel average ta’ Lm75 fis-sena aktar minhabba t-tariffi godda tal-elettriku. Il-familji medji li l-aktar li jhallsu taxxi, skond l-income tax bands diskriminatorji li ghandna f’Malta, ghandhom ikollhom relief mit-taxxa biex talanqas tikkumpensa ghaz-zieda fl-elettriku u ghaz-zieda fil-fuels. M’ghandux ikun is-sid tal-intrapriza privata li jhallas iz-zidiet u l-kumpens lill-familji. Is-sidien privati ma jifilhux ghaz-zidiet fl-elettriku u fil-fuel u ghaz-zidiet fil-pagi tal-gholi tal-hajja u issa ghal dawn iz-zidiet wkoll. Il-gvern dak li jhalli fil-bwiet tan-nies bl-gholi tal-income tax bands jgibu billi jaghti cans lin-negozju.jikber, B’mizura ghaqlija jiddefendi l-impjiegi.

Il-GRTU twiddeb lill-gvern li jekk ma jintroduciex fil-Budget mizuri ta’ agevolazzjoni lill-ekonomija kif qed tissugerixxi l-GRTU hawn u fil-proposti li resqet ghall-Budget 2006, in-negozju jerga jiehu skoss iehor lura. Dan hadd illum ma jridu. L-ekonomija ma tqumx bil-paroli u billi xi hadd jixtieqha tqum. Tqum b’azzjoni deciziva. Il-GRTU tistenna li Budget 2006 ikun effettiv u stimulanti ghall-ekonomija.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).