SME Chamber

L-Assocjazzjonijiet Nazzjonali tat-Trasportaturi jridu bidla fit-Taxxa fuq id-Diesel

L-Assocjazzjonijiet Nazzjonali tat-Trasportaturi li jirraprezentaw lis-sidien tal-buses, sidien tal-coaches tal-passigieri, sidien ta’ mini-buses, burdnara, trasportaturi tal-ilma u fuels, u kuntratturi iltaqghu l-GRTU biex flimkien ifasslu pjan ta’ azzjoni li ghandu jwassal biex tkun indirizzata b’mod gust l-kwistjoni taz-zidiet fil-prezz tad-diesel. Ghat-trasportaturi kollha l-infieq fuq il-fuel hu nefqa pricipali fix-xoghol taghhom u z-zidiet fil-prezz tad-diesel (li minn 28c. 2mils fl-1 ta’ Jannar 2004 issa telgha ghall-42c.6mils) qed jaffetwa bil-kbir l-operat tan-negozju taghhom. Dawn l-operaturi fil-bicca l-kbira tal-kazi ma jistghux jaqbdu u jghollu l-prezz tas-servizzi taghhom u ghalhekk iz-zidiet qed jikkawzawlhom telf konsiderevoli.

L-Assocjazzjonijiet Nazzjonali tat-Trasportaturi li jirraprezentaw lis-sidien tal-buses, sidien tal-coaches tal-passigieri, sidien ta’ mini-buses, burdnara, trasportaturi tal-ilma u fuels, u kuntratturi iltaqghu l-GRTU biex flimkien ifasslu pjan ta’ azzjoni li ghandu jwassal biex tkun indirizzata b’mod gust l-kwistjoni taz-zidiet fil-prezz tad-diesel. Ghat-trasportaturi kollha l-infieq fuq il-fuel hu nefqa pricipali fix-xoghol taghhom u z-zidiet fil-prezz tad-diesel (li minn 28c. 2mils fl-1 ta’ Jannar 2004 issa telgha ghall-42c.6mils) qed jaffetwa bil-kbir l-operat tan-negozju taghhom. Dawn l-operaturi fil-bicca l-kbira tal-kazi ma jistghux jaqbdu u jghollu l-prezz tas-servizzi taghhom u ghalhekk iz-zidiet qed jikkawzawlhom telf konsiderevoli.

Ir-rapprezentanti tat-trasportaturi ghalhekk qablu li jitolbu lill-gvern biex immedjatament jiltaqa’ maghhom biex fi zmien gimghatejn tinstab soluzzjoni ghal din l-problema. It-trasportaturi qed jitolbu li bhala sinjal ta’ rieda tajba minn naha tal-gvern dan ghandu jordna lill-Regolatur tal-Energija biex jordna lill-Enemalta tissospendi l-ahhar zieda ta’ 8mils fil-litru li qabdet u mponiet mill-1 ta’ Novembru 2005. It-Trasportaturi wkoll qed jitolbu lill-Gvern li jemmenda l-ligi tas-sisa fuq id-diesel biex it-Trasportaturi jgawdu wkoll mill-5c fil-litru li l-gvern naqqas ghall-intraprizi ohra. Ghat-Trasportaturi ma taghmel l-ebda sens li fuel ta’ livell gholi ta’ sulphur qed jinghata vantagg fiskali fuq fuel li huwa ta’ anqas hsara ghall-ambjent. Fuq kollox ma taghmilx sens li l-gvern qed jiddiskrimina bejn post tax-xoghol u iehor.

It-Trasportaturi wkoll qed jitolbu lill-gvern jispjega ahjar kif qed tahdem l-formola li biha kull xahar l-Enemalta tiddeciedi li tibdel l-prezz tad-diesel. It-Trasportaturi jridu assigurazzjoni li l-prezz li hu inkluz fil-formola hu l-prezz tad-diesel importat attwalment f’Malta u mhux prezz internazzjonali tal-mument irrispettivament jekk id-diesel kienx mixtri qabel u b’irhis.

Fuq kollox it-Trasportaturi ma jridux aktar is-sistema ta’ caqlieq fil-prezzijiet kull xahar u jridu li c-caqlieq li jsir ikun fuq perjodu itwal.

Ir-Rapprezentanti tal-Assocjazzjonijiet qablu li f’nuqqas ta’ ftehim sodisfacenti huma jkunu lesti li jiehdu azzjoni ta’ protesta flimkien biex juru d-diterminazzjoni taghhom ghall-soluzzjoni gusta.

Matul il-laqgha l-President tal-GRTU Paul Abela u d-Direttur Generali Vince Farrugia taw rapport tad-diskussjonijiet li kellhom mall-Gvern dwar din l-kwistjoni kollha taz-zidiet fil-fuels u fl-elettriku. Huma taw ukoll dettalji tal-laqgha li kellhom mall-Ministru Dr Austin Gatt il-bierah 1 ta’ Novembru 2005 fejn infurmawh bil-laqgha li l-GRTU sejhet ghat-Trasportaturi.

Ghall-laqgha attendew Paul Abela, Vincent Farrugia f’isem il-GRTU li tirraprezenta Burdnara ta’ kull generu, trasportaturi tal-fuel, tal-ilma, ta’ prodotti ohra kif ukoll sidien ta’ ingenji tal-kostruzzjoni u ngenji tad-tindif pubbliku, Karmenu Zammit, Salvu Vella u Mario Ciantar f’isem il-Burdnara, James Cassar u Emanuel Zarb ghall-Unscheduled Bus Service (UBS), Frank Said ghall- Executive Transport Coop Ltd (ETCL), Joseph Farrugia ghall-KOPTACO u operaturi tal-coaches tal-passigieri, Victor Spiteri u Emmanuel D’Amato ghall-Assocjazzjoni Trasport Pubbliku (ATP).

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).