SME Chamber

Is-sitwazzjoni dwar ic-Cilindri tal-Gas

Il-Kumitat tad-Distributuri tal-Gas membri tal-GRTU immexxi mid-Direttur Generali Vincent Farrugia kellhom laqgha mac-CEO tal-Enemalta s-Sur Ray Attard u mal-Manager tal-Gas Division l-Inginier Mario Magro u mal-Manager tal-Human Resources is-Sur Edward Bonello, biex tkun diskussa s-sitwazzjoni tal-produzzjoni u distribuzzjoni tal-gas issa li bdiet riesqa x-Xitwa.

Il-Kumitat tad-Distributuri tal-Gas membri tal-GRTU immexxi mid-Direttur Generali Vincent Farrugia kellhom laqgha mac-CEO tal-Enemalta s-Sur Ray Attard u mal-Manager tal-Gas Division l-Inginier Mario Magro u mal-Manager tal-Human Resources is-Sur Edward Bonello, biex tkun diskussa s-sitwazzjoni tal-produzzjoni u distribuzzjoni tal-gas issa li bdiet riesqa x-Xitwa.

L-Ufficjal tal-Enemalta ikkonferma li l-Production Plant tal-Qajjenza, Birzebbuga issa giet attrezzata ahjar u inbidlu l-prattici tax-xoghol biex l-impjant ikun jista’ jahdem sieghat itwal u jkattar l-produzzjoni biex ilahhaq maz-zieda fid-domanda. Id-distributuri kienu assigurati li t-talbiet taghhom biex huma ikunu moqdija ahjar biex huma jkunu f’posizzjoni li l-hin taghhom juzawh iqassmu l-gas bieb bieb u mhux jistennew is-sieghat f’Birzebbuga biex jghabbu, issa ser ikunu milqugha.

Id-distributuri minn naha taghhom assiguraw lil Enemalta li dment li huma jkunu fornuti bizzejjed biex jaqdu lil dawk kollha li jkunu jridu l-gas, huma jkunu disposti li jahdmu dawk is-sieghat kollha li jkun hemm bzonn biex kulhadd ikun moqdi fil-gurnata tieghu u fir-residenza tieghu.

L-Enemalta ukoll assigurat lil GRTU li ser ikun hemm cilindri u apparat iehor bizzejjed biex ilahhaq mad-domanda anki jekk din ix-Xitwa jkun hemm nies ohra li jkunu jippreferu li jordnaw aktar cilindri tal-gas ghal heating u ghat-tisjir.

Il-GRTU u l-Enemalta ftehmu li jiltaqghu regolarment biex jizguraw li din ix-Xitwa is-sitwazzjoni tkun imhaddma ghal l-aktar sodisfazzjon ta’ min irid jinqeda bis-servizz ta’ gas fic-cilindri.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).