SME Chamber

L-Gholi mill-gdid tal-Prezz tad-Diesel

L-Gholi mill-gdid tal-Prezz tad-Diesel
· Il-Logika li ma jifhimha hadd
· Il-GRTU issejjah laqgha ghall-dawk milquta

· L-Gholi mill-gdid tal-Prezz tad-Diesel
· Il-Logika li ma jifhimha hadd
· Il-GRTU issejjah laqgha ghall-dawk milquta

Regghu ghollew id-diesel (8m ghall-42c.6m l-litru) u l-pitrolju (1c.4m li sar 43c l-litru) u rahsu l-petrol (1c) u l-light heating oil (1mil). Hamest ijiem wara li l-operaturi z-zghar kienu qalulhom li d-diesel u l-pitrolju ma kienx ser jghola ghax ma ridux jipperikolaw l-impjieg ta’ hafna, issa regghu ghollew id-diesel u l-pitrolju ezatt l-ghada tal-Budget. Il-Budget li kellu jaghti nifs gdid lin-negozji z-zghar.

Il-GRTU, li fl-MCESD titkellem ghas-sidien tan-negozji zghar u medji li fosthom hemm hafna trasportaturi u intraprizi li ghalihom id-diesel hu essenzjali, din l-logika ma tifhimiex. Il-gvern jghid ghax hemm formula. Il-GRTU tghid li mhux skuza li ghax hemm formula. Il-formula fassluha huma u kienu huma li iddecidew li jimplimentawha kull xahar bla konsultazzjoni ma hadd. Il-GRTU issostni li wara l-iskossjatura esagerata tal-gimgha l-ohra u wara li l-gvern ghamel sforz kbir biex fil-Budget imewwet l-nkwiet u d-dwejjaq li holoq bis-soluzzjoni li impona ghall-problemi tal-energija, issa kienet tistenna attitudni aktar posittiva lejn in-negozji.

Il-GRTU titkellem ghall-lista twila ta’ setturi li ghalihom id-diesel (jew il-pitrolju) hu essenzjali biex jibqghu ifendu u jibqghu izommu l-livell ta’ impjiegi li ghandhom, dawn jinkludu: garaxxijiet tat-tiswijiet, barrieri, poultry farms u poultry meat processors, sprayers, fran, dolciera, excavators, intraprizi li juzaw l-generators, bottlers, glass blowers u ohrajn li lkoll ihaddmu apparat li ma jiccaqlaqx (stationary equipment). Dawn kollha flimkien ma hafna postijiet tad-divertiment u ohrajn li ihaddmu generators jew apparat li jahdem bid-diesel jew bil-pitrolju, illum regghu qalghu daqqa ohra. Dan wara li l-gvern il-gimgha l-ohra iddecieda b’mod diskriminatorju li jeskludihom mill-vantagg ta’ gas oil bi prezz irhas mid-diesel.

Dawn l-intraprizi illum huma kollha milquta hazin bhal ma huma il-burdnara, tal-coaches tal-passigieri, buses u mini-buses, distributuri, water bowsers, fuel distributors u trasportaturi ohra.

Kif jista jkun, issaqsi l-GRTU, li dawn kollha, li l-bicca l-kbira minnhom jahdmu fuq kuntratti ghal zmien twil u ma jistghux jaqbdu u jghollu, jibqghu jahdmu taht cirkostanzi bhal dawn? X’pulitika ekonomika hi li lil dawn kollha tibqa tghabbilhom l-ispejjez?

Il-GRTU qed issejjah laqgha ghada l-Erbgha 2 ta’ Novembru 2005 tal-assocjazzjonijiet kollha li jirraprezentaw self-employed u intraprizi li ghalihom id-diesel hu fundamentali, biex flimkien jiddeciedu r-rejazzjonijiet taghhom ghall- mod kif il-gvern qed jittratta din l-kwistjoni. Il-GRTU issostni li l-gvern ma jistax jibqa insensittiv ghall-problemi li qed jikkawza lil lista hekk kbira ta’ intraprzi zghar Maltin.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).