SME Chamber

Zvilupp ta’ Negozji u Xoghol fil-Lokalitajiet

Zvilupp ta’ Negozji u Xoghol fil-Lokalitajiet

Il-GRTU tqies li hi l-kustodja tal-ekonomija fil-Lokalitajiet. Tqis li l-gvern u l-Kunsilli Lokali mhux jaghtu kaz bizzejjed tal-potenzjal ta’ impjiegi u attivita ekonomika li tezisti fil-Lokalitajiet. Ma jezistux incentivi bizzejjed u x-xoghol fil-Lokalita meqjus bhala inferjuri ghal dak fiz-zoni ta’ xoghol stabbilit. Il-GRTU temmen li l-potenzjal ta’ xoghol fil-Lokalita hu kbir hafna u ghandu jkun inkoraggut. Il-GRTU wkoll temmen li hemm lok ghal hafna progetti taht diversi skemi tal-EU biex ikunu attirati fondi mill-EU ghall-izvilupp tac-Centri Urbani u c-Centri Storici u ghall-Holqien ta’ xoghol u inizjattivi ekonomici godda fil-lokalitajiet.

Zvilupp ta’ Negozji u Xoghol fil-Lokalitajiet

Il-GRTU tqies li hi l-kustodja tal-ekonomija fil-Lokalitajiet. Tqis li l-gvern u l-Kunsilli Lokali mhux jaghtu kaz bizzejjed tal-potenzjal ta’ impjiegi u attivita ekonomika li tezisti fil-Lokalitajiet. Ma jezistux incentivi bizzejjed u x-xoghol fil-Lokalita meqjus bhala inferjuri ghal dak fiz-zoni ta’ xoghol stabbilit. Il-GRTU temmen li l-potenzjal ta’ xoghol fil-Lokalita hu kbir hafna u ghandu jkun inkoraggut. Il-GRTU wkoll temmen li hemm lok ghal hafna progetti taht diversi skemi tal-EU biex ikunu attirati fondi mill-EU ghall-izvilupp tac-Centri Urbani u c-Centri Storici u ghall-Holqien ta’ xoghol u inizjattivi ekonomici godda fil-lokalitajiet.

Izda l-gvern ghandu jbiddel dawk ir-regolamenti kollha li qed jaghmluha tant difficli li x-xoghol fil-Lokalita jizdied. Ghandhom jinghataw incentivi fiskali ghal min izid l-impjieg fil-Lokalita. Il-mentalita u l-attitudni ta’ entitajiet pubblici bhal MEPA, l-MTA, l-ETC, u l-ADT ghandhom jinbidlu biex jirrikonoxxu aktar il-htigijiet tal-intraprizi fil-Lokalitajiet. Il-GRTU taghti s-support kollu biex jitfassal Pjan ta’ Azzjoni flimkien mall-Gvern Centrali u mall-Kunsilli Lokali biex il-Lokalitajiet isiru fonti ta’ attivita’ ekonomika gdida, jingieb xoghol gdid lil kull min ghandu kapacita eccessiva u jaghti hajja gdida lill-Lokalitajiet taghna. Il-GRTU tqies li l-Lokalitajiet ghandhom potenzjalita kbira u li gvern wara gvern ma tghax kas sewwa ta’ din l-potenzjalita. Budget 2006 ghandu jiehu l-Lokalitajiet bhala progett specjali u jiffoka ghajnuna u ncentivi lejhom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).