SME Chamber

Zball Storiku tal-Kamra tal-Kummerc

Zball storiku tal-Kamra tal-Kummerc – Ma terfghax ir-Responabbilta u tmaqdar lil min jaghti ezempju tajjeb – Il-GRTU

Inkredibbli f'liem livell baxx waqghet il-Kamra tal-Kummerc li ma tiflahx ma tizzeffinx fin-nofs biex taghmel hsara lil GRTU anke akkost li taghwweg il-fatti u bli tghid tkun ta' hsara lin-negozji Maltin u lill-membri ta' Green MT li kwazi kollha huma wkoll membri tal-GRTU. Qatt f'sittin sena ta' relazzjonijiet bejn il-Kamra tal-Kummerc ma kien hemm tmexxija fil-Kamra tal-Kummerc li halliet lil min fil-Kamra ghandu l-lanzit ghal GRTU  jiehu l-mazz f'idejh u jinqeda bil-Kamra biex jobzoq kontra l-GRTU akkost li jirredikola lil l-istess Kamra u dan fi zmien mill-aktar minn piki u firda n-negozjant Malti jrid l-ghaqda.

 

Mhux vera li xi hadd ghamel pjacir lil Green Mt u hareg licenzja retroattiva kif ivvintat biex tikkalunja il-Karma tal-Kummerc. Il-fatti juru li kien hemm permess li hareg fis-sena 2009 li kien validu. It-tigdid tal-permess ghas-sena ta'wara haiz-zmien tieghu minhabba fatti maghrufa minn kulhadd. Il-fatti wkoll juru li sett ta' regolamenti facli,  li tahthom mar tajjeb haddiehor,  meta l-korpi li jirrapprezentaw il-kummerc inkluzi l-Kamra tal-Kummerc kienu iddecidew li jhaddmu skema huma f'isem il-kommunita tal-kummercjanti Maltin, inbiddlu u l-kondizzjonijiet saru hafna aktar onoruzi. Il-Kamra tal-Kummerc bezghat mir-risponsabbilta enormi li timponi t-thaddiem ta' skema nazzjonali ghar-riciklagg kif jitolbu l-ligijiet Ewropew imma l-GRTU ma bezghatx ghax fir-rapprezentanza taghha tal-kummercjanti l-GRTU kuntrarjament ghal Kamra tal-Kummerc mhux qehda hemm biss biex tparla u tipproponi imma wkoll biex flimkien, mal-kummercjanti Maltin tmidd ghonqa u terfgha r-responsabbilta tat-treggija fejn ikun fl-ahjar interess tal kummecjanti.

Fil-kas ta' l-immanigjar ta' skema nazzjonali biex jingabar skart tal-ippakeggjar, kienet ir-responsabbilta ta'ghaqda responsabbli bhal GRTU li hadet ir-responsabbilta. Jekk il-Karma tal-Kummerc bewxet ghax bezghat kellha issa talaq halqa u mhux timbex bhat tfal iz-zghar.

Id-dewmien fil-hrug tal-permess lil Green mt m'ghandhu x'jaqsam xejn ma dak li nsinwat b'mod malinn il-Kamra tal-Kummerc, imma sempliciment kawza ta' diskussjonijiet teknici li kienu ghaddejjin bejn il-MEPA, l-istess Green MT u l-facilita ta' l-Irkupru Wasteserv Malta Limited. L-istess Kamra tal-Kummerc taf li l-mekkanizmu li issa dahal fis-sehh, biex kummercjant jigi ezenti mill-Eko Kontribuzzjoni, mitlub hekk rigoruz mill-GRTU, biex jinhargu l-Avvizi Legali mehtiega, ha tul tieghu.

Haga ta' l-iskantament li l-Kamra prattikament ma ghamlet xejn hlief xi zewg stqarrijiet l'hemm u l'hawn, u mhux is-sighat twal u l-isforzi ma jiefqu xejn li ghamlet il-GRTU biex jinhargu l-Exemption orders inkluzi ukoll investiment ta' eluf ta' Ewro fuq Skema u hlas ta' kuntratturi u pagi li setghet sfumat kieku il-Gvern baqa ma zammx kellmtu u ma harigx l-Exemption orders li illum qedghin igawdu minnhom l-istess membri tal-Kamra tal-Kummerc. Il-GRTU kburija li meta pajjizna ried li n-negozjant Malti jerfa l-piz biex pajjizna ukoll bhal kumplament tad-dinja civilizzata jerfa l-piz halli l-ambjent jidnaddaf u li politika ambjentali gdida tithaddem il-GRTU ma bezghatx u li n-negozjant Malti mexxietu bil-fatti u allavolja bit-tbatija lejn is-sewwa, u dan il-GRTU ghamlitu bl-imbiex kollu u bil-ksuhat ma jieqfu qatt tal-Kamra tal- Kummerc li ghal pika u ghal ebda raguni ohra baqghat barra milli tiehu sehem fl-iskema li pproponiet u qed tithaddem b'success il-GRTU.

Il-fatti juru li z-zejt dejjem jitla f'wicc l-ilma u xejn ma jhassar dak li hu fatt: il-GRTU hadmet u ghanda ir-rikonoxximent tal-kummercjanti Maltin. F'dan il-qasam il-Kamra tal-Kummerc harbet u issa qed tara ikrah lil min irnexxa.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).