SME Chamber

X’Ikkawza l-Inflazzjoni kif tindika l-GRTU

Fil-prezentazzjoni tieghu lill-MCESD id-Direttur Generali Vincent Farrugia rrefera ghal dak li jirrapurtaw in-negozjanti li jaffettwa l-gholi fil-prezzijiet u li dwarhom il-Gvern Malti jista u hu obbligat, li jaghmel xi haga. L-imsiehba tal-GRTU u negozjanti l-ohra li hadu sehem fl-analazi indikaw dawn:

 

 

 • Il-burokrazija zejda li ghandna fil-pajjiz u li dejjem tikber
 • Ic-charges bla razan li jimponu l-banek
 • Ic-charges amministrattivi li jimponu d-dipartimenti u l-entitajiet pubblici
 • Ic-charges bla kontroll li jimponu l-monopolji pubblici jew privati bhal:
 • Enemalta ghall-elettriku u fuels
 • Go u Vodafone ghat-telefonija
 • Freeport u Valletta Gateway Terminals ghall-portijiet
 • Federated Mills ghad-dqiq
 • Monopolji u ditti dominanti privati ohra li l-prezz taghhom ma tistax tinnegozjah
 • Infieq zejjed fuq tragit fuq it-toroq kawza ta' dewmien, hsarat u mis-management tat-traffic
 • Infieq zejjed ikkawzati mill-wardens u charges bl-addocc ta' parkeggjar
 • Charges tal-portijiet li ghadhom xorta qawwijin hafna
 • Infieq fuq shipping
 • Infieq fuq vjaggar bl-ajru
 • Infieq dejjem jikber fuq insurances
 • Infieq li dejjem jikber fuq kwistjonijiet ta' ambjent
 • Infieq li dejjem jikber fuq kwistjonijiet ta' health and safety
 • Infieq li dejjem jikber fuq Food Hygiene u regolamenti ohra mfassla ghal pajjizi barranin
 • Zelu zejjed fit-twettiq tad-direttivi u regolamenti Ewropej minghajr kaz ta' xejn ta' l-impatt fuq in-negozji z-zghar Maltin
 • Regolamenti tax-xoghol li jimponu bla kaz ta' xejn u bla bzonn pizijiet zejda
 • Il-ligi tat-thaddim tal-part-t imers
 • Ebusija zejda minn naha tal-VAT li ssallab lil min qieghed sewwa flok li taqbad lil min jevadi
 • Infieq zejjed marbut mal-Euro Changeover bla kumpens ta' xejn
 • Infieq zejjed fuq licenzji u kontribuzzjonijiet minn entitajiet bhal MTA u Medical Authority
 • Hlas ta' kirjiet esagerati
 • Prezzijiet gholjin wisq tal-proprjeta kummercjali
 • Taxxi qawwija wisq ta' transferiment ta' proprjeta ghall-uzu ta' l-intraprizi
 • Infieq qawwi fuq servizzi ta' medicina u servizzi ta' tobba
 • Charges esagerati mis-servizzi professjonali bhall accountants u awdituri
 • Charges u nfieq bla razan imposti mil-MEPA
 • Charges esagerati mill-ADT
 • Prattici restrittivi minn entitajiet bhal pixkerija u l-pitkalija li jwasslu ghal-prezzijiet gholjin
 • Prattici restrittivi (restricitve practices) minn monopolji statali u privati bla ebda kontroll mill-ufficju tal-Kompetizzjoni Gusta
 • Sistema ta' taxxi li tikkastiga lil min jahdem u jiproduci u tiffavurixxi lil min jwarrab, jispekola u jevadi

Id-Direttur Generali tal-GRTU widdeb fl-MCESD, u l-GRTU qed twiddeb pubblikament, illi jekk l-awtoritajiet mhux ser jistudjaw bis-serjeta', u jiehdu azzjoni f'waqta, biex inaqqsu bis-serjeta' l-infieq kbir li kull kummercjant irid jaghmel biex ikopru kollox mil-prezz li huwa jistabbilixxi ghal prodotti jew is-servizz tieghu, jkun inutli li inparlaw fuq it-trazzin ta' l-inflazzjoni. Studju tal-prezzijiet jiswa imma l-importanti hu kif jitnaqqsu l-ispejjez zejda li jikkawzaw iz-zidiet fil-prezzijiet.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).