SME Chamber

X’gie miftiehem bejn il-Ministru tas-sahha u l-GRTU dwar il-kwistjoni tat-tipjip

Meta l-Ministru tas-Sahha hareg ir-regolamenti dwar it-tipjip
bla ebda konsultazzjoni ma hadd, il-Ministru ha sitt xhur biex jaccetta
l-argumenti ewlenin tal-GRTU li:

1. Kienet ingustizzja li dawn
ir-regolamenti kienu ser jkunu imponuti b’effett mill-5 t’April 2004 minghajr
konsultazzjoni serja mal-imsiehba socjali kif inhi l-prattika fl-Unjoni Ewropea
dwar il-kwistjonijiet kollha ta’ hatra socjali u ekonomika;
2. Li
r-regolamenti li kien ser jimponi kienu ser jolqtu b’mod drastiku u hazin lil
eluf ta’ stabbilimenti f”Malta u Ghawdex li kienu ser jiddahhlu fi spejjez zejda
u f’caqliq drastiku tas-suq li minnu jiddependi l-ghixien taghhom minghajr ma
kien qed jinghata zmien bizzejjed ghall-aggustamenti mehtiega;
3. Li
l-affarijiet setghu saru ahjar minghajr impozizzjoni li ftit li xejn kienet
taghmel sens ghal kull min jaf verament kif jitmexxa x-xoghol fis-settur
tal-catering, bars u postijiet tad-divertiment;
4. Li l-affarijiet setghu
jsiru ahjar jekk it-twettiq tal-politika tal-Gvern favur ambjent hieles
mit-tniggis tad-duhhan tas-sigaretti jitwettaq fuq meddha ta snin bhalma qed
jaghtu l-pajjizi kollha fl-Unjoni Ewropea;

Fl-isfond ta’ dan
ir-rikonoxximent, il-GRTU u l-ministru tas-sahha Dr. Louis Deguara waslu fi
ftehim fl-ahhar ta’ Marzu fejn il-Ministru:

ï‚· Accetta li jippostponi
l-implimentazzjoni tar-regolamenti hekk kif jaffetwaw lil bars, restoranti u
postijiet tad-divertiment
ï‚· Accetta li lin-negozji z-zghar mifruxa ma’ Malta
u Ghawdex kollu jhallihom bi kwiethom basta dawn jghamlu apparat li jnaddaf
l-arja.
ï‚· Accetta li l-apparat li jnaddaf l-arja ma ghandux ikun wiehed li
jsallab lis-sisien tan-negozji u li ghalhekk jkun aktar jaqblilhom li jghamlu
l-post kollu non smoking.
ï‚· Accetta wkoll li hwienet ta’ anqas minn 60 metru
kwadru (u dan il-kejl jghodd ghall-public area u ma jinkludiex it-toilets, store
rooms, kuriduri, btiehi, kcina u postijiet mhux bar jew restorant areas) ma
jkunux obligati jghamlu xi divizorju fisiku u jistghu jzommu l-post kollu
smoking.
ï‚· Accetta li postijiet ikbar ikollhom jghamlu smoking u non smoking
area basta ma jkunx hemm htiega ta’ separazzjoni fizika u basta li jkun hemm
apparat li jizgura li d-duhhan mill-ismoking area ma jasalx u ma jniggisx z-zona
li tkun dikjarata non smoking.

Il-GRTU tibqa’ ssostni bhalma dejjem
ghamlet li hi assolutament mhix kontra li f’Malta titwettaq politika li thajjar
u tinstiga lil Maltin biex jitbieghdu mit-tipjip u li jithaddmu skemi biex min
ma jpejjipx ma jsofrix d-dwejjaq u d-dannu tat-tipjip ta’ haddiehor. Il-GRTU
izda temmen li l-affarijiet isiru sewwa meta jsiru bi ftehim, u l-ftehim ta’
Marzu 2004 kellu jkun onorat minghajr ma terga’ tinfetah din
il-kontroversja.

Il-GRTU tqis li l-manuvrar li sar dan l-ahhar
mal-Ministeru tas-Sahha mhux ghajr hlief attentat biex f’Malta tiddahhal total
smoking ban, xi haga li jriduha biss l-estremisti.

Il-GRTU ghalhekk
temmen li l-Ministru kellu joqghod ghal ftehim serju li lahaq mal-GRTU u ma
jdawwarx kollox meta kien hemm stqarrijiet kemm minnu u kemm mill-Prim Ministru
li mihiex l-intenzjoni tal-Gvern li f’Malta tiddahhal total smoking
ban.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).