SME Chamber

Working Time Directive – Opt Out Clause

Il-GRTU – Kamra Maltija tal-Intraprizi Zghar u Medji – tinnota b’dispjacir d-decizjoni tal-Parlament Ewropew li approva t-tnehhija tad-dritt tal-haddiema li bil-kunsens taghhom stess jahdmu aktar minn 48 siegha matul gimgha wahda.

Working Time Directive – Opt Out Clause

Il-GRTU – Kamra Maltija tal-Intraprizi Zghar u Medji – tinnota b’dispjacir d-decizjoni tal-Parlament Ewropew li approva t-tnehhija tad-dritt tal-haddiema li bil-kunsens taghhom stess jahdmu aktar minn 48 siegha matul gimgha wahda.

Din hi decizjoni kiefra ghall-Malta fejn s-suq tax-xoghol hu limitat u fejn mhux facli li l-intraprizi jhaddmu nies extra biex ilahhqu max-xoghol taghhom u fl-istess waqt jibqghu kompetittivi. Hi iebsa b’mod partikulari ghas-sidien tan-negozji z-zghar li hafna drabi jkunu f’sitwazzjoni fejn ix-xoghol biex isir skond it-termini tal-kuntratti li jkollhom bilfors li jkollhom perjodi li fihom iridu li n-nies taghhom jahdmu aktar min 48 siegha.

Meta l-haddiem jiccahhad milli jibqa’ jahdem aktar mhux biss jigri li hu u l-familja tieghu jkunu imcahhdu mill-qliegh xieraq taghhom izda effettivament jkunu mgeghla jisfurzaw lil min ihaddimhom jahdem hu s-sieghat kollha mehtega biex x-xoghol jitlesta. Bla opt-out clause l-Working Time Directive tfisser pis u tbghatija enormi ghas-self employed u ghas-sid tal-intraprizi z-zghar.

Il-GRTU hi parti minn lobby group ta’ organizazzjonijiet ohra li jirraprezentaw lis-sidien tal-intraprizi z-zghar fil-pajjizi imsiehba fl-Unjoni Ewropea u li kollha jsostnu li l-Working Time Directive bla opt-out clause hi hazina ghall-kummerc u kiefra ghan-negozji z-zghar.

Il-GRTU ghalhekk ma tifhimx kif l-membru parlamentari ewropew John Attard Montalto iddecieda li ma juriex hu wkoll is-solidarjeta shiha u konsistenti tieghu mall-haddiema, self employed u sidien ta’ negozji zghar Maltin.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).