SME Chamber

Triq San Pawl, il-Belt – Il-GRTU tikteb lill-Kunsill

Waqt li rringrazzjat lill-Kunsill tal-laqgha kordjali organizzata dwar xoghlijiet ta' tisbih/servizzi gewwa Triq San Pawl il-Belt, il-GRTU gibdet l-attenzjoni tal-Kunsill li l-GRTU ghandha tigi involuta aktar dwar xoghol simili sabiex l-komunita' kummercjali tkun infurmata fil-hin bil-proceduri mehtiega u mhux kif appena ser jibda x-xoghol.

Il-GRTU immedjament bdiet tinforma lis-sidien li x-xoghlijiet ser jibdew bejn l-ewwel/tieni  gimgha  t-Awwissu 2011 bl-ewwel fazi (mill-OPM sa Triq it-Tejatru). Bi ftehim mal-Kunsill u mall-Ministeru tal-MRRA il-GRTU kellha tiehu hsieb tara jekk kienx hemm applikazzjonijiet pendenti min naha tas-sidien minhabba utility services etc sabiex dawn jigu mhaffa u jsiru waqt l-andament tax-xoghlijiet. Ftehmna ukoll li dawk kollha li ghandhom kantina jikkomunikaw mall-Kunsill sabiex jigi ikkordinat ix-xoghol skond l-htiega.

Carmen Borg rapprezentanta fi hdan il-GRTU il-bierah fil-ghodu zaret sidien ta' negozji li qeghdin fil-parti ta' fuq fejn ser tibda l-ewwel fazi tax-xoghlijiet. Sfortunatemnet ma setawx jinghataw dettalji cari il-ghaliex l- programm/perjodu ta' xoghol ghadu ma huwiex ikkonfermat, Traffic Management lanqas, u lanqas ma huwa kkonfermat l-hin li l-kuntrattur ser jopera bih.

Is-Sidien ma ghandhom xejn kontra dan ix-xoghol anzi laqghu b'ferh din l-ahbar, pero il-GRTU talbet li kif appena l-Kunsill ikollu ftit informazzjoni jghaddiha mal-ewwel lill-GRTU l-ghaliex hemm sidien li huma ikkoncernati hafna ghal fatt li Triq San Pawl hija wahda mit-toroq ewlenin li bhalissa qed tilqa' hafna mit-traffiku li jwassal ghac-centru tal-Belt.

Il-GRTU gibdet ukoll l-attenzjoni li hafna mis-sidien huma wholesalers, distributuri, restoranti, kaffeteriji, hwienet tal-merca  etc. Dawn ghandhom bzonn li f'certu hinijiet jhottu u jghabbu x-xoghol ghalhekk l-access ghandu jkun addattat mhux ghal klijent u l-impjegati biss.

Il-GRTU talbet ghall-informazzjoni li gejja, kif appena tkun disponibli;

  • l-programm/skeda ta' xoghol
  • Traffic Management
  • Access alternattiv jekk Triq San Pawl tkun maghluqa
  • l-hinijiet ta' kif ser jahdem l-kuntrattur ghaddilna kopja sabiex inkun nista ninforma l-kumplament tas-sidien min triq it-Tejatru sa triq l-Arcisqof

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).