SME Chamber

Triq il-Merkanti

Il-progett
tal-paviment ta’ Triq il-Merkanti, Pjazza San Gwann u t-toroq  tal-madwar biex
tinholoq, flimkien ma Triq ir-Repubblika, zona pedonali li tkopri c-centru
kummercjali u storiku ewlieni ta’ pajjizna, hu progett li l-GRTU ilha tirsisti
ghalieh 30 sena.

 

l-GRTU mill-bidu tal-progett ta’
Triq il-Merkanti, laqqghet lis-sidien tal-hwienet u negozji ohra u holqot Forum ta’
konsultazzjoni strutturata mal-Ministeru ta’ Ninu Zammit, u mal-esperti tieghu u
l-periti responsabbli mill-progett biex ikun assigurat li l-progett jitwettaq
fl-anqas zmien possibli u bl-aktar mod efficjenti u konsultazzjoni shiha mal-istakeholders
kollha.

 

Qatt l-GRTU ma bassret li l-Forum
ta’ konsultazzjoni li hoqot l-GRTU ma kienx ser jintuza mill-Ministeru hlief
darba wahda biss bir-rizultat, li kulhadd waqa
fil-ghama. Issa l-Ministru qed jghid li
l-GRTU ma tafx x’inhu jsir. Affarjiet
tar-redikolu. Min kien obbligat li jikkunsulta u jghid b’mod formali u
strutturat  uminn fuq wehel min gie mcahhad  mill-informazzjoni u
mill-konsultazzjoni.
regolari naqas li jaghmel dmiru, u

 

Il-GRTU ghandha fiducja li fl-ahhar
mill-ahhar il-progett isir sewwa. Imma dak li sar s’issa kien deficenti hafna u batew
ghalieh hafna nies, l-aktar s-sidien tan- negozji fi Triq il-Merkanti u Pjazza
San Gwann u t-toroq tal-madwar,  li halsu
qares u minn buthom tort tal-inkompetenza ta’ min hu responsabbli. Kull project
manager ta’ l-affari tieghu jaf li qatt ma ghandu jibda jwaqqa u
jaqla jekk m’ghandux pjan lest bir-rizorsi u l-materjali assigurati kollha fi
zmien adatt biex l-progett jitwettaq sewwa u
f’waqtu.

 

Triq
il-Merkanti setghet tlestiet sa l-ahhar ta’ Settembru u mhux ser tibqa tkaxkar
sa Dicembru  kieku
l-materjal tal-paviment kien
ordnat kif suppost u l-progett kien imfassal
bil-ghaqal.

 

Il-Kaxxa
ta’ Malta
issa sofriet telfa ohra ta’ flus tal-Ewropa wara dak li gara
fit-Turizmu.
Meta
l-Gvern, tort ta’ min naqas minn
dmiru, kien sfurzat johrog x-xiri tal- paviment b’direct order,
Malta
tilfet ic-cans li tiehu l-flus, li bi dritt huma taghha mill-Unjoni Ewropeja, u
issa tilfithom. Ghax l-Unjoni Ewropeja ma taghmilx tajjeb
ghad-direct
orders.

 

Il-Ministru
ghajjar l-GRTU li ma tafx x’inhi tghid.
Nafu x’ahna nghidu: min hu responsabbli jaghmel tajjeb jekk jaqdi dmiru u ma
jibqax jghaddi n-nies biz-zmien.

 

 

 

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).