SME Chamber

Titwaqqaf sezzjoni tal-Water Bowsers fi hdan il-GRTU

 Il-GRTU tlaqqa lis-sidien tal-water bowsers wara li l-Ministeru ghar-Rizorsi u Affarijiet Rurali flimkien  mall-Malta Resources Authority (MRA) talbu sabiex is-sidien tal-bowsers sa l-ahhar ta' Novembru 2009 jirregistraw il-vetturi taghhom sabiex jigi regolat il-bejgh tal-ilma bil-bowsers. Din il-licenzja ser tinhareg mill-MRA. Fost id-dettalji li gew mitluba hemm; id-dettalji tal-bowsers kollha li bihom iwettqu din l-attivita' kummercjali, is-sorsi u dettalji li minnhom jittella l-ilma. L-operaturi jridu jkunu konformi mal-ligijiet kollha, fosthom mar-regolamenti tal-Awtorita' Maltija ghat-Trasport Pubbliku (ADT) ghal dak li jirrigwarda l-licenzjar tal-vetturi fit-triq u li qeghdin jintuzaw ghal dan l-iskop.

Kundizzjonijiet ohra li dawn l-operaturi ser ikunu suggetti ghalihom huma; li l-vetturi li jintuzaw ghal din l-attivita' ser jkunu armati b'loading u tracking devise elettroniku li juri l-moviment tal-vettura waqt il-garr tal-ilma, li s-sorsi tal-ilma uzati mill-operaturi  se jkunu immiterjati, u li l-licenzja mahruga mill-Awtorita' tinkludi certi kundizzjonijiet biex l-operaturi jigu xprunati li jaghtu servizz ahjar lill-konsumaturi taghhom.

Il-hlasijiet dovuti ghall-licenzji ta' kull bowser fis-sena ser jlahhqu €625, €200 ghall-licenzja annwali u €425 ghall-apparat tat-tracking divise. Minbarra hekk l-operaturi jridu jhallsu s-somma ta' €800 meta l-bowser jigi rregistrat ghall-ewwel darba.

L-operaturi qablu u pproponew kif gej;

 • Jaccettaw li jitwahhlu l-meters fuq il-boreholes, b'kundizzjoni li jitwahhlu ma ta' kulhadd
 • Ma jaccettawx li jkollhom d-data track u loading meters imwahhla fuq it-trakkijiet
 • Jekk il-hlas fuq l-meter tal-borehole ghal min ghandu l-bowser ser ikun oghola, min juza s-servizz tal-bowser ser ikun zvantagjat.
 • Jinghata il-prezz globali qabel jkomplu jipprocedu bl-applikazzjoni
 • Persuni li jkunu registrati biss jistghu jsuqu t-trakk. F'kaz ta' accident, l-applikazzjoni tax-xufier li jkun ser jissostitwixxi trid tkun semplici u minghajr burokrazija zejda.
 • Jissugerixxu li l-persuni li jkunu registrati maghna biss jkunu elligibli ghal applikazzjoni ta' licenzja ghal garr ta' l-ilma.
 • Ghal class 2 water dawn qed isaqsu il-ghaliex trid timla mill-borehole biss? Ghaliex mhux l-ilma min gol-widien fejn ikun nadif u sejjer fil-bahar jew minn gol-gwiebi.
 • Min ghandu tank li jitpogga gewwa vettura li ma tkunx registrata mall-ADT bhala bowser, ghalfejn ma jistax jopera? Dan isir minhabba domanda zghira ta xoghol u ma jkunx vijabbli li jhalli vettura ghal dan l-iskop biss.
 • L-istess japplika ghal min ghandu vettura li tikonsisti fi trakk (ziemel) u karru (trailer). It-trakk ghandu jkollu kull dritt li jintuza ghal irmonk ta kull tip ta karrijiet, mhux tip wiehed.
 • Meta trakk jigi biex jinbidel (jigi skrapjat), il-permess tieghu jista jigi trasferit ghal fuq il-vettura li ser tissostwixxieh?
 • Jissugerixxu li jkun hemm licenzja massima ghal min ghandu hafna trakkijiet jew trailers.

Il-GRTU ghan-nom tas-sidien qed tinegozzja l-ahjar arrangament li jissodisfa l-partijiet kollha ikkoncernati. 

 Carmen Borg

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).