SME Chamber

Tilwima mal-Maltco Lotteries

 Il-Kamra
Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, GRTU tirringrazzja lil maggoranza
tar-Ricevituri tal-Lottu li llum iddecidew li ma jifthux il-banek tal-lottu
wara tilwima serja li ghaddejja mal-Maltco. Il-maggoranza assoluta tal-banek
madwar Malta u Ghawdex baqghu maghluqa.

L-Ezekuttiv
Nazzjonali tal-GRTU flimkien ma` l-Unjoni tar -Ricevituri tal-Lottu , matul
il-gurnata, hadmu flimkien biex jippruvaw isibu zblokk ghal din is-sitwazzjoni,
mahluqa biss minhabba ebbusija tar-ras minn naha tal-Maltco. Minkejja nterventi
min sorsi ufficjali, ma sar l-ebda zvilupp tangibbli fic -cirkostanzi.

Illum
il-GRTU u l-Unjoni tar-Ricevituri tal-Lottu urew lill Maltco li kapaci iqumu
kontra barrani li qed jipprova kuljum inaqrilhom l-ghixien.

Filwaqt
li l-GRTU flimkien mal-LRU iddecidew li ser jissospendu l-azzjoni in vigore b'mod immedjat min ghada
is-Sibt 8 ta' Settembru 2012, jirriservaw id dritt li jiehdu azzjonijiet ohra
biex jissalvagwardjaw l-interessi tar-ricevituri tal-lottu. IL-GRTU u LRU
javzaw lill membri taghhom biex joqoghdu attenti ghal kull direttiva li tista
tinghata minn hin ghal iehor..

IL-GRTU
tiehu din l-opportunita biex tirringrazzja lil dawk kollha li b'xi mod ppruvaw
jghinu fic -cirkostanzi u tkompli tiddeplora l-attitudni li qedgha tiehu l-Maltco
Lotteries Limited fejn jidhol il-qliegh tal-ghixien ta' kuljum ta' l-istess
ricevituri tal-lottu u id-dipendenti taghhom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).