SME Chamber

Tgergir kbir fost l-operaturi fiz-Zoni Turistici

Il-GRTU qed tlaqqa l-Operaturi fiz-zoni turistici biex tfassal pjan ta’ azzjoni li jrid iwassal biex l-awtoritajiet jifhmu l-htigijiet vera tal-intraprizi f’dawn l-inhawi u jiehdu l-passi mehtiega.

Il-GRTU qed tlaqqa l-Operaturi fiz-zoni turistici biex tfassal pjan ta’ azzjoni li jrid iwassal biex l-awtoritajiet jifhmu l-htigijiet vera tal-intraprizi f’dawn l-inhawi u jiehdu l-passi mehtiega.

L-operaturi ta’ Bugibba, il-Qawra u San Pawl il-Bahar – hwienet, bars, restaurants, u postijiet ohra tan-negozju, tad-divertiment u tas-servizzi li tlaqqghu mill-GRTU ghall-akbar laqgha tal-operaturi ta’ din iz-zona f’dawn l-ahhar snin qablu:

· Li jkunu lesti ghal kull direttiva li taghti l-GRTU inkluz dik ta’ protesti pubblici u wkoll ta’ waqfien bi protesta ta’ hlas ta’ kontribuzzjoni lil Malta Tourism Authority
· Li jelenkaw il-problemi taz-zona u jwaqqfu kumitat ta’ azzjoni flimkien mal-MTA u l-Kunsill Lokali biex il-htigijiet jigu rrangati
· Li jghafsu b’kull mezz possibbli biex ikun assigurat li l-Gvern, Ministeru tat-Turizmu u MTA jifhmu li n-numru ta’ turisti li qed jigu Malta hu ftit wisq u li l-Gvern mhux qed jaghmel bizzejjed biex il-problema ta’ nuqqas ta’ turisti titfejjaq. L-operaturi ta’ Bugibba, il-Qawra u San Pawl il-Bahar isostnu li huma qed isoffru waqgha fin-numru ta’ turisti aktar minn zoni ohra ghaliex il-waqgha l-kbira fin-numru ta’ turisti li jigu Malta hi l-akbar fost dawk it-turisti li tradizzjonalment jiffrekwentaw iz-zona ta’ Bugibba/Qawra/San Pawl il-Bahar.
· L-operaturi qablu wkoll li jibdew jahdmu fuq inizjattivi li jghinu biex aktar Maltin u turisti jiffrekwentaw din iz-zona. Bhala bidu ghal dawn l-inizjattivi fis-16 ta’ Frar ser isir Karnival Specjali f’Bugibba u Qawra bi programm imzewwaq u attrajenti u li ghalih ser jikkontribwixxu s-sidien tal-istabilimenti taz-zona bl-inizjattiva tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Bahar u l-MTA. L-istabilimenti qed jistennew s-sapport shih tal-awtoritajiet kollha biex din l-attivita tkun success.

Il-GRTU ser tiltaqa’ mal-Ministru tat-Turizmu fil-granet li gejjin biex tipprezentalu l-proposti tal-operaturi f’din iz-zona ghal titjieb li hu importanti li jsir fl-iqsar zmien possibbli.

Il-laqgha kienet indirizzata minn Vincent Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU u Philip Fenech, President tat-Turizmu u Postijiet tad-Divertiment tal-istess Union, u minn Claude Galea f’isem il-Product Devlopment Unit tal-Malta Tourism Authority li qed taghti s-sapport kollu ghal dawn il-laqghat.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).