SME Chamber

Tal-barrieri u t-tragedja tal-ambjent Malti

Xoghol il-Gebla Maltija
Fost in-nies l-aktar li gew
ikkalunjati f’Malta f’dawn l-ahhar snin, zgur li fuq nett tal-lista hemm
is-sidien tal-barrieri. Tisma` nies li qatt ma nizlu f’barriera u qatt ma
tkellmu ma` sid ta` barriera jitkellmu qishom professuri f’dan il-qasam. Taqra
rapporti miktuba min-nies li ghax ghandhom degree f’xi qasam tax-xjenza jew
l-inginerija allura jahsbu li huma esperti f’kollox, li x’hin taghsarhom
wahidhom johorgulek il-mistoqsijiet: imma min qallhom? kif iddeciedewha din? ma`
min tkellmu dawn? Ghax jitfasslu strategiji, jinhargu stqarrijiet, jitkellmu
Ministri; izda ma` tal-barrieri ma jitkellmux.

 


Il-verita` hi li pajjizna
minn dejjem ta` dejjem kellu l-barrieri u ghal eluf ta` snin dawn mhux biss
m’ghamlu l-ebda hsara, izda kienu l-bazi tal-holqien tal-ghegubijiet kbar ta`
pajjizna; it-tempji neolitici, is-swar, l-ibliet storici ta` pajjizna, bhal
tal-Kottonera, tal-Mdina, tal-Belt Valleta, ic-centri urbani taghna f’kull belt
u rahal, il-portijiet, l-imhazen, il-knejjes u l-kattidrali, l-palazzi, d-djar
tal-Maltin, l-eghluq tal-widien, it-toroq, kull bini civili u kull m`ghandna.

Griehi
L-antik kien jaf kif iqatta`, minn fejn iqatta`, u kif igorr
bla hsara ghall-ambjent. Kien jaf ihaffer u jerga jimla. Kien jiddisinja
l-bliet, l-irhula, l-palazzi u l-knejjes b’mod illi l-gebla tinqata` u tintuza u
l-gerha ma tibqax. Morru dawra ma` Malta u Ghawdex u araw issibux il-gerha li
minna nqata` l-blat biex inbniet il-Kottenera, l-Belt Valletta,
l-kostruzzjonijiet il-kbar bhal knejjes, teatri, palazzi u blokki ta` bini kbar.
Mur fittex il-griehi ta` dak kollu li nbena f’pajjizna sa tletin, ghoxrin sena
ilu. Mijiet ta` snin ta` qtugh ta` blat u ta` bini, u griehi fl-ambjent ma
kellniex!

Imbaghad wasal il-Malti tal-lum. Waslu l-hafna li jifhmu
fl-ippjanar, fil-bini, fl-ingenerija civili u fis-sistemi moderni. Mhux
l-inginerija u periti li bnew l-edificji u sebbhu lill-pajjizna u li nitpaxxew
niftahru bihom mat-turisti li jzuruhom. Le…Id-disinjatur u l-inginier li bena
dak li tela fl-ahhar 30 sena. U waslet wkoll l-Awtorita` ta` l-Ippjanar. Duru
dawra ma` Malta u taraw il-griehi li ghandna llum. Meta suppost li sirna bravi
fl-ippjanar, issa mlejna lil Malta bil-griehi. U wehlu s-sidien tal-barrieri!

Min Hu Responsabbli
Insaqsi: s-sidien tal-barrieri kienu responsabbli
li ta` qabilna qattghu u bnew fuq li bnew minghajr ma hallew griehi? Jew min
fassal il-politika ta` l-ippjanar u tal-bini u min kien inkarigat mil-progetti u
mill-bini, kien iwettaq strategiji li jaghmlu s-sens. Sens li rrizultqa f’bini
sabih, ippjanar ta` bliet li jaghmel sens, u fuq kollox fornitura ta` gebel u
zrar li ma kerrhux lill-pajjiz, u politika ta` thaffir u mili ta` hofor u qtugh
ta` blat li ma kerrahx l-ambjent. U jekk illum ghandna l-griehi, dawn verament
responsabbli ghalihom is-sidien tal-barrieri? Jew responsabbli min ifassal
il-politika tal-ippjanar ta` pajjizna, min ifassal l-ibliet u l-irhula taghna,
min ifassal u jwettaq ir-regolamenti tal-bini? Is-sid tal-barriera huwa “prime
mover” jew jirrispondi ghad-domanda tas-suq? U d-domanda ghal aktar bini ta`
djar, ghal aktar bini ta` toroq, ghal aktar bini ta` skejjel, sptarijiet,
lukandi, fabbriki, appartamenti u kull xorta ta` xoghol ta` kostruzzjoni, dawn
is-sidien tal-barrieri joholquhom, jew bil-maqlub, dawn jirrispondu ghad-domanda
li johloq haddiehor? U l-politika li tigwida, thajjar jew tiskoraggixxi x’tip
ta` bini jsir, fejn isir, x’materjali jintuzaw, x’gholi ta` bini jkun hawn,
x’ammont ta` thaffir u fond isir, min jaghmilhom? Zgur mhux sid
il-barriera?

Nahsbu Ftit
Meta l-intelligenti jieqaf u jahseb jinduna
li jekk il-kwistjoni kollha tal-griehi li jhallu l-barrieri u jekk l-problema li
qed tinholoq bil-Mghatab u bit-tunnellati fuq tunnellati ta` materjal
tal-kostruzzjoni mormi trid tinqata`, allura jkun inutli li nibqghu nattakkaw
lis-sidien tal-barrieri u nitkellmu fuqhom qishom xi razza ta` nies inferjuri.
Dawn huma nies li jahdmu u jistinkaw is-sena kollha, jhaddmu maghhom numru kbir
ta` nies li minghajr ix-xoghol taghhom kieku la ghandna bini ta` djar, ta`
postijiet tad-divertiment, u lanqas tal-postijiet kollha tax-xoghol li fihom
jahdmu l-Maltin l-ohra. Kieku s-sid privat ma ssugrax hiltu, flusu, u f’numru
ta` kazi gismu u hajtu, kieku kien ikollu jiftah u jhaddem l-barrieri
l-gvern.

Bla Kliem
Issa x’ghamlu u x’inhuma jaghmlu l-awtoritajiet?
Nghidha ghax jien forsi l-aktar li nafha: zgur li l-awtoritajiet m’humiex
jitkellmu mas-sidien tal-barrieri. Pjanijiet, studji, stqarrijiet ta` Ministru
wara Ministru fuq it-TV jghid kif ser isolvu l-problemi tal-Maghtab, izda ma`
tal-barrieri ma jitkellmux. Laqghat ta` Bordijiet isiru, izda laqghat ta`
tahdidiet serji xejn. Ghalfejn? Anke jghidu li s-sidien tal-barrieri ser
jitfghulhom ir-radam u z-zibel fihom. Stabbilew ukoll il-prezz tar-radam li ser
jigbrulhom talli jitfghu z-zibel fil-proprjeta` taghhom. Izda mas-sidien
tal-barrieri ma jitkellmux!

Immaginaw li xi hadd jghid, “Isma, ghandna
problema bir-refugjati u ma nafux x’ser naghmlu bihom, allura ddecidejna li nigu
u nehdulek il-kmamar vojta li ghandek f’darek, inpoggu fihom ir-refugjati,
imbaghad ingieghluhom ihallsu tant kulljum u meta nigbruhom innaqqsu l-ispejjez
taghna u li jifdal naghtuhulkom.” Mhux cara kieku r-risposta: “Jekk ghandek
problema bir-refugjati l-ewwel ara li ma jidhlux aktar, u jekk trid
takkomodahom, akkomodahom fil-proprjeta` tieghek, u mhux tigi taqbad u
timponihom f’dari”.

Hekk zgur li jirragunaw il-Maltin kieku xi hadd
jaghmlilhom xi proposti strambi ta` x’irid jaghmel bi hwejjighom. U allura, mhux
l-istess ghall-barrieri? Din x’bicca hi li jigi Ministru jghid, “Ara f’Ghawdex
ghandhom hafna skart u ma jafux x’ser jaghmlu bih, mela allura ser ingibu
z-zibel tal-Ghawdxin f’Malta, inhaltuh maz-zibel tal-Maltin u nehduh
fil-barrieri tal-Maltin.” L-ewwel nett il-Ministru jinsa li l-barrieri qeghdin
fil-lokalitajiet immexxija minn Kunsilli Lokali eletti. U liema Sindku u Kunsill
Lokali f’sensih ser jaccetta li z-zibel tal-Maltin u wkoll tal-Ghawdxin jghaddi
mit-toroq tal-lokal tieghu?

Rijabilitazzjoni
Mela hawn xi Sindku
li ma jafx li hekk bdiet il-Mghatab u t-tragedja ta` Wied Fulija? Dawn suppost
kienu progetti tar-rijabilitazzjoni ta` barrieri u ta` xaghri biex isiru art
ghar-raba`. Bdew b’intenzjoni tajba kieku. Izda ara x’gara. Minn mili ta` vojt,
saret muntanja. Minn ghelieqi fertili, saru roqa enormi ta` tniggis u gass
velenuz. Is-sabiha hi, li meta tal-barrieri thallew wahidhom u ma gennuhomx
jigru wara permessi li ma johorgu qatt, il-barrieri kienu jitqattghu kif
ghandhom jitqattghu u wara kienu jimtlew u jsiru raba u hadd ma kien jinduna.
Duru ma` Malta u Ghawdex ha taraw il-hafna rqajja ta` raba li qabel kienu
barrieri. U issa ghax tkellem il-Ministru, lis-sid tal-barriera min ser imur
jaqbad u johodha l-proprjeta` tieghu jimlihilhu biz-zibel u r-radam? U dawk
kollha li kienu jargumentaw tant kontra r-requisition orders, issa saru favur?

Il-barrieri ser jahtfuhom b’requistion orders? U kif ser timla barrieri
li ghadu jsir qtugh minnhom meta llum art ghall-barrieri ma baqghax, u permessi
godda qajla johorgu? U l-industrija tal-kostruzzjoni t’ghada x’ser taghmel?
Ingibu l-gebel u z-zrar minn barra bhal ma qed jissuggerixxi min m’ghamel l-ebda
kalkolu x’effett ser ikollu dan kollu fuq iz-zieda enormi ta` spejjez, li
mbaghad ikollna biex nibnu d-djar, toroq u l-htigijiet taghna? U n-nefqa zejda
tal-Budget Deficit, il-Ministru minn fejn ser isibhom?

Politika
Zbaljata
U dan kollu ghalfejn? Biex nibqghu b’politika ta` bini li ggieghel
lil min jibni jqatta` l-isfel kemm jista` akkost li johloq muntanja ta` skart
ghax permess biex jibni l-fuq ma jtuhx? Biex nibqghu bil-politika dizastruza li
l-gebla Maltija tithalla tintrema ghaliex nibqghu nsostnu li mhux tajba biex
nimlew u nibnu biha t-toroq taghna? Biex flok nahsbu f’politika serja ta`
konservazzjoni li tohrog minn djalogu haj mas-sidien tal-barrieri u ma` min
verament jifhem, nibqghu inwebbsu rasna u nfasslu strategiji li ma jahdmux,
imfassla min-nies li ma jifhmux.

Ma baqax pajjiz iehor hlief Malta fejn
ix-xoghol tal-Kostruzzjoni jiddependi mill-materjal skavat lokalment li lanqas
biss ghandha istituzzjoni kwalifikata bhal ma hu dipartiment ta` Geological
Survey u Institute of Quarrying. L-aqwa li nwahhlu fis-sidien tal-barrieri,
nweghdu u noholmu.

F’dan il-qasam, jien insostni li ghadna lanqas biss
bdejna. Issa meta tassew naxxquha, nistenbhu. Bhal
dejjem!

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).