SME Chamber

Tahwid Dwar is-CVA tal-Belt – Kulhadd irid jikkopera biex tinstab soluzzjoni bla privileggi


Is-CVA hi sistema' teknika kif ikun ikkontrollat il-flow
tat-traffiku gol-Belt u kif ikunu razzjonati in-numru ta' parking places disponibbli
fiz-zona ta' gewwa tal-Belt. Is-CVA hi 
imhaddma min nies teknici. Jekk hux qed jithallas hafna jew ftit jara
l-Gvern.

Pero is-sistema flok b'parking meters li jimblukkaw u jkerrhu
il-bankini gol-Belt, tickets li n-nies iridu joghqodu jixtru kull darba,
is-sistema tahdem bil-cameras li jirrekordjaw min jidhol u fi x'hin jidhol u
min johrog u fi x'hin johrog u s-sistema, lil dawk li m'humiex privileggjati,
tohrogilhom il-kont.

Din is-sistema idahhlet ghax qabel it-toroq tal-Belt,
qabel it-tmienja ta' fil-ghodu kienu jkunu ppakjati mill-haddiema li jidhlu
kmieni l-Belt u jibqghu hemm sal-hamsa. Ir-Rizultat kien li tal-hwienet u kull
min irid jixtri jew jinqeda mis-servizzi tal-Belt, Dipartimentali, Qorti, etc
ma kienu jsibu post jipparkjaw imkien. Dan barra l-hsara kbira ambjentali. Il-Policy
dwar kif tithaddem is-CVA hu l-argument u mhux is-sistema. Id-decizjoni ta'
kemm parking slots huma disponibbli ghall-pubbliku, klijenti u negozji,
jiddependi minn kemm il-Gvern jew is-Sindku tal-Belt jaghtu permessi biex
jinghalqu toroq u fuq kemm ikun hemm postijiet ta' parking riservati. Illum
in-numru ta' parking spaces b'kaxxa bajda disponibbli ghal min irid jinqeda
bis-servizzi tal-Belt naqas sew u fil-Belt hemm tgergir kbir ghax ghax dan qed
jaghmel dannu lin-negozji u jdejjaq lin-nies.

L-Istess il-kwistjoni tal-hlas. Mhux is-CVA operators
jiddeciedu kemm trid thallas (u kemm jiffranka min b'daqqa ta' pinna jezentawh)
imma l-Gvern (Malta Transport Authority). L-Istess f'liema granet u f'liema
hinijiet tithaddem is-sistema.

Il-GRTU qed tikkonsulta man-negozji kollha biex
tistabbilixi l-ahjar pariri li tista taghti lil Gvern ghax kif inhi il-policy
li thaddem is-sistema tas-CVA illum mhux taghti rizultati tajbin. Zgur li
thaddmet hazin u r-rizultat hu li hemm tgergir kullimkien. Biex tinstab
soluzzjoni gusta ghas-sidien tan-negozji, ambjent, residenti, u l-eluf ta'
cittadini Maltin u turisti li jridu jinqdew u jgawdu l-Belt, irid ikun hemm
ko-operazzjoni minn kulhadd.

Hadd ma jrid jippretendi li hu akbar minn haddiehor.
Kulhadd ghandu drittijiet imma privileggi m'ghandu jkollu hadd.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).