SME Chamber

Tahtfilniex dak li Hdimna ghalih u hallina nahdmu

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – illum ferhet lill-Malta Enterprise tas-success li kellha fit-twettieq tal-iskemi ghall-intraprizi zghar u medji. Ghalkemm in-numru ta’ dawk mghejjunien hu zghir hdejn n-numru totali ta’ intraprizi zghar u medji li ghandna f’pajjizna, l-iskemi mhaddmin hu pass fid-direzzjoni t-tajba. Il-GRTU tistenna li l-gvern igib aktar fondi mill-Unjoni Ewropa biex ikunu jistghu jithaddmu aktar skemi ta’ assistenza lil SME’s.

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – illum ferhet lill-Malta Enterprise tas-success li kellha fit-twettieq tal-iskemi ghall-intraprizi zghar u medji. Ghalkemm in-numru ta’ dawk mghejjunien hu zghir hdejn n-numru totali ta’ intraprizi zghar u medji li ghandna f’pajjizna, l-iskemi mhaddmin hu pass fid-direzzjoni t-tajba. Il-GRTU tistenna li l-gvern igib aktar fondi mill-Unjoni Ewropa biex ikunu jistghu jithaddmu aktar skemi ta’ assistenza lil SME’s.

L-intraprizi zghar Maltin qed isibu li filwaqt li hu relattivament facli biex sidien ta’ intraprizi minn pajjizi ohra fl-Unjoni Ewropea jbieghu f’Malta u jsibu xoghol f’Malta, ghadu iebes wisq ghal Maltin biex jiehdu xoghol fil-kumplament tal-Unjoni.. Kien ghalhekk li l-GRTU oggezzjonat ghat-twettiq immedjat tad-Direttiva dwar is-Servizzi, li ghalkemm fil-pricipju hi tajba izda zgur mhux il-waqt li din tiddahhal f’pajjiz bhal Malta ghaliex il-GRTU temmen li l-intraprizi Maltin jbaghtu ferm biex jikkompetu f’suq ewropew jekk ma jkunux mghejjuna biex jizviluppaw s-sistemi, l-prodotti jew s-servizzi taghhom biex jikkompetu bla xkiel. Hemm hafna intraprizi li bdew u lesti biex iharsu lejn swieq ewropej izda c-cokon tal-intraprizi jesigi li jkun hemm ghajnuna finanzjarja u teknoka lil SME’s Maltin fis-servizzi ghaliex il-cost tal-marketing u ta’ zvilupp hu gholi wisq u wahedhom bla ghajnuna teknika ma jlahqux ghall-hafna snin biex ikunu b’sahhithom li jikkompetu f’suq Ewropew.

Il-GRTU temmen li l-ghajnuna tista tigi diretta jew indiretta f’forma ta’ facilitazzjoni fiskali li taghmilha possibli li s-sdien tan-negozzji Maltin jzommu aktar mill-flus li jaqilghu b’hilithom milli jhallsuhom bilfors f’taxxi. Illum f’hafna negozji l-gvern qed jaqla aktar milli jaqla s-sid wara li dan ikun investa flusu, xogholu u haddem in-nies. Fl-laqgha li l-GRTU kellha mall-Prim Ministru l-GRTU tghat ezempju kif meta jitghaddu l-hlasijiet kollha ta’ licenzji, registrazzjonijiet u kontribuzzjonijiet socjali qed jibqa anqas f’idejn s-sid milli jmur ghand il-gvern. Milli jibqa’ imbaghad tkun trid tithallas it-taxxa. Sfortunatament hafna kelliema tal-gvern u tal-unions, isemmu lil min jabbuza mis-sistema fiskali u konvenjatament jinsew il-maggoranza assoluta li illum thallas regolarment b’mod esagerat it-taxxi kollha imposti fuqha. Il-GRTU temmen li bi skema attraenti li jhajjru lis-sidien izommu aktar fondi ghandhom milli bilfors jghadduhom lill-gvern, jkunu instrumentali biex jizviluppaw aktar l-entraprizi taghhom biex jilqghu b’isfida Ewropea.

L-ixkiel li dejjem jizdied izda, mhux talli mhux qed jaghmilha possibli li jizviluppaw u jinvestu aktar, izda qed joholqu sens ta’ pessimizmu li qed ikisser lil hafna. Aktar milli l-ghajnuna tal-gvern is-sidien tal-intraprizi z-zghar jridu jhaddmu flushom: Il-messagg hu car: tahtfilniex dak li hdimna ghalih u hallina nahdmu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).