SME Chamber

Spizjar aggredit ghaliex ma tghax medicina minghajr ir-ricetta tat-Tabib

Spizjar aggredit ghaliex ma tghax medicina minghajr ir-ricetta tat-Tabib
IL-GRTU ILLUM SARET TAF LI WIEHED MILL MEMBRI TAGHHA, SPIZJAR MINN HAL-TARXIEN, GIE AGGREDIT MINN PERSUNA LI RIED BILFORS JAKKWISTA MEDICINI BIR-RICETTA META MA KELLUX TALI RICETTA MINGHAND IT-TABIB TIEGHU.

Spizjar aggredit ghaliex ma tghax medicina minghajr ir-ricetta tat-Tabib
IL-GRTU ILLUM SARET TAF LI WIEHED MILL MEMBRI TAGHHA, SPIZJAR MINN HAL-TARXIEN, GIE AGGREDIT MINN PERSUNA LI RIED BILFORS JAKKWISTA MEDICINI BIR-RICETTA META MA KELLUX TALI RICETTA MINGHAND IT-TABIB TIEGHU.
DAN HUWA L-AHHAR MINN SERJE DEJJEM IKTAR SPISSI TA HOLD UPS U SERQIET LI QED ISIRU FUQ SPIZERIJI FIL-KOMUNITA. IL-GRTU QED TURI IT-THASSIB TAGHHA UKOLL GHAL FATT LI FTIT LI XEJN HEMM KONTROLL FUQ AKKADUT BHAL DAN.
GHALHEKK IL-GRTU QED TITLOB LI L-FORZI TAL-ORDNI FIL-PAJJIZ LI JKINU IKTAR KONXJI MIR-RISKJI LI JGHADDU MINNHOM IS-SIDIEN U L-HADDIEMA LI QEGHDIN HEMM WARA KOLLOX BIEX JAGHTU SERVIZZ LIL POPLU. IL-GRTU TISHAQ LI SPIZERIJA MHUX NEGOZJU BHAL KWALUNKWE IEHOR IMMA SERVIZZ LIL- KOMUNITA U LI FIH MINNU CERTI RISKJI.
FILWAQT LI L-GRTU TISHAQ LI KULL SPIZERIJA GHANDHA TINVESTI F-SISTEMI TAS-SIGURTA BHAL CAMERAS, ALARMS, U PANIC BUTTON ALARMS, JIBQA L-FATT LI SER TAGHMEL LAQGHA MAL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA U L-MINISTERU TAS-SAHHA HALLI TARA X’MIZURI JISTGHU JITTIEHDU BIEX ITTAFFI IS-SITWAZZJONI LI QED TIZVILUPPA. IL-PRESIDENT TAS-SEZZJONI TAL-FARMACIJA TAL-GRTU , MARIO DEBONO, QED JITLOB LIL KULL MEMBRU BIEX JAGHTI L-KONTRIBUT TIEGHU BILLI JISSUGGERIXXI X’MIZUI JITGHU JIGU PROPOSTI LILL-AWTORITAJIET.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).