SME Chamber

Skemi Godda Favur l-Energija Alternattiva

 Dan ix-xahar il-GRTU kitbet lill-Hon George Pullicino u l-Hon Tonio Fenech dwar l-iskemi Godda Favur l-Energija Alternattiva. Il-GRTU esprimiet li temmen bis-shih li ghad baqalna hafna u hafna x'naghmlu biex niehdu l-vantaggi kollha li nistghu niehdu f'dak li hu investiment fl-energija alternattiva specjalment fil-qasam tal-energija mix-xemx.

 

 

 

Il-GRTU tirrikonoxxi li permezz tal-hidma taghna u ta' hafna ohra u bl-impenn shih ta' diversi  Awtoritajiet u Ministri  tal-Gvern u b'uzu ghaqli ta' fondi ewropej Malta irnexxiela  thaddem skemi ta' agevolazzjoni favur it-tkattir tal-uzu ta'panelli fotovoltajici li ghalkemm hemm lok ghal titjib, taw rizultati tajbin u wara hafna qtiegh il-qalb hadmu. Wara l-ahhar skema tal-panelli issa wiehed irid jara x'ser isir. Il-GRTU talbet direzzjoni ghas-settur tas-solar thermal (solar water heaters).

Il-GRTU talbet li issa titwettaq l-iskema imweghda fl-iqsar zmien possiblli ghaliex is-settur li jforni il-prodotti issa hu iggerjat sew ghal dan in-negozju u dan fih innifsu hu sinjal tajjeb.  Pero is-settur issa jixtieq jara impenn kontinwu biex ir-ritmu ta' xoghol ikompli u l-intraprizi f'dan is-settur ma jaqghux kull darba f'livell ta' attivita' li tkissrilhom ir-ritmu ta' xoghol u impenn li issa lahqu, b'dannu ghall-investiment taghhom u ghall-livell ta'  mpjiegi li issa lahqu. Dawn l-intraprizi assolutament ma jistghux jiffunzjonaw fuq livell ta' l-fuq u l-isfel jistennew skema ghall-ohra ghax is-suq bla skemi mhux b'sahhtu li jista`jsostni l-livell ta' investiment li sar s'sissa.

Ghalhekk il-GRTU qed tappella  biex jithaffef il-process ta' implimentazzjoni u jibdew bla dewmien aktar  id-diskussjonijiet dwar dawn li skemi l-godda.  Nappellaw li din id-darba ma jigux mahduma affarijiet bla ma tkun saret diskussjoni dettaljata mall-GRTU halli mhux biss ikun assigurat li d-dettalji jkunu korretti u miftehma imma wkoll ma jkunx hemm min jikkapparra d-diskussjoni b'intenzjoni kapricjuza. Il-GRTU dejjem resqet lejn dawn diskussjonijiet b'mod oggettiv u ghalhekk nistennew li din id-darba l-GRTU tkun centrali ghad-diskussjoni qabel jittiehdu d-decizjonijiet.

Il-GRTU ghandha l-akbar rispett lejn il-professjonisti tal-Awtoritajiet f'dan is-settur pero mil-lat prattiku u kummercjali l-GRTU tibqa' fundamentali. Dan sabiex l-iskemi jigu mfassla b'mod li jahdem u li jkunu gusti. Jekk ma jsirx hekk u l-iskemi jigu mfassla ghal darb'ohra minn professjonisti wahedhom bla pariri teknici ta' mizura kummercjali nibzghu li jerga jkollna hafna telf ta' zmien bi skemi mhux prattici u li ma jahdmux mija fil-mija tajjeb, jew skemi li wara li jibdew u jsir hafna xoghol jitwaqqfu hesrem. Dan kollu l-esperjenza urietna li ma hu qed jiswa ghal xejn hlief biex:

In-nies li jkunu ser japplikaw jaqtghu qalbhom quddiem it-turrun karti li jridu jimlew,

In-negozjanti jaqtghu qalbhom u nifishom jghazqu fl-ilma u hafna minnhom jispiccaw ifallu,

Il-gvern jittardja milli jilhaq il-miri tieghu,

Jintilfu l-impjiegi ta'nies teknici li jaqtghu qalbhom mis-settur u jsibu impjieg f'setturi ohrajn,

Jiehdu isem hazin l-MRA li tamministra l-fondi, il-ministeru u l-gvern li jniedu skemi li ghal ragunijiet differenti ma jahdmux.

Il-GRTU temmet billi spjegat li qed nitkellmu car ghax nifhmu li l-ghanijiet taghna huma simili u li irridu li it-targets nazzjonali jintlahqu u li l-fondi disponibbli ghal dan jithaddmu bl-aktar mod efikaci.

Risposta

Il-Gvern minn dejjern kien u ghadu lest biex jisma s-suggerimenti u I-kummenti siewja li s-settur tan-negozju jkollu ghal skemi u inizjattivi li jkunu se jittiehdu biex fost l-ohrajn jghinu lill-familji u s-settur kummercjali u industrijali jinvesti fil-qasam ta' sorsi ta' energija li tiggedded.

Nassigurak kif sar dan l-ahhar, meta naslu biex inniedu l-iskema l-gdida li taghti ghotja ghal xiri ta' pannelli fotovoltajci u solar water heaters ghal uzu domestiku is-settur kumme rcjali jigi ikkonsultat.

L-interess tal-Gvern hu li jara li skemi bhal dawn ikunu success u li n-numru massimu ta' familji jkunu jistghu jgawdu minnhom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).