SME Chamber

Skema gdida ghal-hwienet tal-Belt bil-kera mall-Gvern


F'konferenza stampa li saret kmieni dalgħodu li ghaliha kien
Prezenti l-President tal-GRTU Paul Abela, il-Ministru għall-Kompetizzjoni
Ġusta, Negozji Żgħar u l-Konsumatur Jason Azzopardi, ta dettalji ta' skema
volontarja ġdida tal-kiri, li l-Gvern se jkun qed joffri lis-sidien tal-ħwienet
tal-Belt Valletta li bħalissa qegħdin jikru l-ħwienet tagħhom minngħand
il-Gvern b'kera ta' 6 xhur, 6 xhur.

Mill-500 ħanut li jinkrew mid-Dipartiment tal-Artijiet
fil-Belt Valletta, madwar 470 ilhom snin kbar jinkrew b'kera ta' 6 xhur 6 xhur.
Huwa spjega li kull min ghandu kera ta 6 xhur 6 xhur, issa se jkun jista jkollu
kirja ta' 45 sena, maqsuma fuq tlett perjodi ta' ħmistax-il sena il-wieħed.
Spjega li l-iskema volontarja se tkun miftuħa għal perjodu a' 12-il xahar li
tibda mill- 1 ta' Dicembru li ġej u tagħlaq fl-1 ta' Dicembru tal- 2013.
Il-kirja tinkludi l-kundizzjoni li l-kerrej li qed jikri l-post mingħand
il-Gvern, ikun jista' jwilli l-ħanut tiegħu lill-terzi persuni, benefiċċju
ieħor li qed jingħata peress li sal-llum dan hu pprojbit u jagħti lok għal
diversi kawzż fil-qorti. Il-ħanut għandu jinżamm f'kundizzjoni tajba. F'każ ta'
manutenzjoni u xi riparazzjonijiet li jinkludu xi strutturi, dawn għandhom
isiru kollha minn min qed jikri l-ħanut. Permezz ta' din il-kirja għal 45 sena,
in-negozji se jkollhom aktar aċċess ħieles u faċli għal kreditu mill-banek,
sabiex ikunu jistgħu jirranġaw u jirristrutturaw il-ħwienet tagħhom. 

Sabiex wieħed japplika għal din l-iskema jista, jew jimla
l-formola online mis-sit tad-Dipartiment tal-Propjeta tal-Gvern fuq
www.gpd.gov.mt mill-1 ta' Dicembru li ġej, jew imur id-Dipartiment, fil-Baviera
fil-Belt Valletta u jigbor il-formola mis-sezzjoni tal-Customer Care.

Il-President tal-GRTU Paul Abela irringrazzja lill-Ministru
Jason Azzopardi li wara t-tahdidit twal li kellna mhux biss sema it-talbiet
tal-GRTU izda ha passi wkoll. Din hija rebha mportanti ghall-GRTU. Paul Abela
gibed l-attenzjoni li meta tigi stabbilita l-ammont tal-kera ghandu jittiehed
f'konsiderazzjoni il-goodwill li matul dawn is-snin kollha ghamel sid il-hanut.

Il-GRTU tifrah bl-introduzzjoni ta` din l-iskema pero tfakkar
li ghad hemm kwisjoni important li ghada pendenti. In-negozji li ghandhom
kuntratt tal-kera antik mall-privat xorta ghand ghandhom il-kwistjoni li
l-Gvern impona 20 sena Ii issa ghad fadal 17 is-sena minnhom. Dawn huma
kuntratti li gew maqbula min zewg partijiet private. L-Gvern, parti terza,
iddecieda li jaghmel gustizzja ma sid il-kera billi jiehu minghand is-sidien
tal-hwienet li qeghdin bil-kera dak li ilhom jahdmu ghalih hajjithom kollha.
Wara li jghaddu dawn is-17 il-sena hafna sidien tal-hwienet se jispiccalhom
il-kuntratt u jittihdilhom il post li minnu ilhom joperaw dan iz-zmien kollu.
Il-GRTU u l-hafna membri affetwati ghadhom imwegghin hafna fuq din
il-kwistjoni. Il-GRTU bhalissa qeda tistenna data ghal-laqgha li l-ghan taghha
hu li jinsab bilanc. Il-GRTU hija kunfidenti jekk dan il-bilanc irid jinstab
jista jinstab u l-gustizzja issir mhux biss ma sid il kera izda ma sid
in-negozju li qed jikri ukoll.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).