SME Chamber

Skart tal-Ippakeggjar

IL-GRTU,  TAPPOGJA  LILL- MEPA FUQ IL-HTIEGA LI S-SIDIEN TAL-NEGOZJI MALTIN JAQDU DMIERHOM FUQ IL-KWISTJONI TAL-IMMANIGJAR  TA' SKART

Il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji tilqa l-istqarrija tal-MEPA, dwar l-obbligi ta'produttur ta'skart tal-ippakeggjar. Li nzommu il-pajjiz nadif u li nimxu mar- regoli  u fl-interess ta' kullhadd iktar u iktar f'pajjiz zghir bhal Malta fejn id-distanza bejn il-post fejn nahdmu u l-post fejn nghixu hi tant zghira. L-Avviz Legali 277 ta' 2006 jpoggi obbligi fuq il-produttur jew importatur biex jiehu hsieb jirkupra u jirricikla ammont konsiderevoli ta' skart tal- ippakeggjar li jpoggi fis-suq. Importatur ghandu obbligu li jirregistra mall-MEPA u jidhol membru ta' skema awtorizzata tal-gbir ta'skart tal-ippakeggajr.

 

Bhala poplu li ghix fuq zewg gzejjer zghar ahna irridu lkoll nghamlu l-isforz taghna biex jirnexxielna ngawdu s-sbuhija u l-arja nadifa l-ewwel nett ghalina u ghal uliedna imma wkoll ghax ahna ghandna eluf ta' impjiegi jiddependu mit-turizmu. Li kulhadd jaqdi dmiru jaghmel ukoll sens ghax mhux sewwa li min jghati kaz u min le u wkoll ghax jekk kulhadd jaghti sehmu il-prezz li skond il-ligi jaqa' fuq in-negozjant li hu responsabbli li jdahhal il-Materjal f'Malta ma jaqax biss fuq dawk in-negozji li jaqdu dmirhom u jimxu mal-ligi u fuq dawk kollha li skond il-ligi huma obbligati li jirregistraw u ghalhekk in-nefqa ras ghal ras tonqos konsiderevolment ghax tinfirex u b'rizultat ikun inqas ukoll ghall-konsumatur. Il- Maltin u l-Ghawdxin igawdu doppjament ghax ikollhom pajjiz ahjar u jevitaw xi taxxi jew pizijiet godda biex l-awtoritajiet jaghmlu tajjeb ghal  xi  danni li jistghu jigu mposti fuq pajjizna bhala ‘infringement cost' dan barra li f'nuqqas ta' ko-operazzjoni l-konsumatur jkollu jgorr piz akbar f'pizijiet gholja fuq in-negozju li jispiccaw  jghollu  il-prezzijiet ta' prodotti l-aktar mixtrija mill-konsumaturi.

Kienet ghalhekk li l-GRTU f'isem il-kommunita kummercjali f'pajjizna dahlet b'kuragg kbir  ghal din il-bicca xoghol kbira li tohloq Skema Nazzjonali Ghall-Immanigjar ta' Skart biex in- negozjanti  Maltin u n-negozju taghhom jkollhom tarka u kenn fejn jistkennu waqt li jaqdu dmirhom lejn is-socjeta. Il-GRTU theggeg ghalhekk lin-negozji li huma obbligati taht il-ligi li jirregistraw li jfittxu li jidhlu fl-iskema Green Mt li l-GRTU waqfet ghalihom fuq bazi strettament not-for-profit li jfisser li din hi  I-Iskema Nazzjonali tal-Irkupru  ta' Skart tal-Ippakeggjar tghaddi kull qliegh li jibqa fl-ahhar tas-sena lill-istess imsiehba fl-iskema bhal tariffi mnaqqsa u wkoll lil-kommunitajiet lokali fejn il-Kunsill Lokali ikkuntrattja ma Green Mt f'sevizzi godda u estenzjoni tas-servizzi li toffri.

Green Mt bis-sahha tal-koperazzjoni shiha ta 41 Kunsill Lokali u hafna entitajiet ohra  sa l-ahhar ta 'Settembru qabzet ferm il-miri stabbiliti skond il-Pjan li ipprezentat lill-Awtoritajiet u b'hekk in-negozji msiehba mall-Iskema huma assigurati b'mod zgur effettiv u mhux biss fuq il-karta li l-obbligi ambjentali  taghhom skond li qed ikunu mwettqa. Importanti hafna ghalhekk li n-negozji li baqghu lura milli jirregistraw li jfittxu jirregistraw u jintrabbtu mall-Iskema taghhom qabel l-ahhar tas-sena biex ikunu zguri li jevitaw multi bla bzonn.  Il-GRTU qed toffri servizz shih lin-negozji biex tispjegalhom x'inhuma l-obbligi taghhom u tghinhom jirregistraw. Dan il-GRTU qed taghmlu biex tisgura li n-negozjanti li ma jissallbux bla bzonn mill- burokratici tal-istat li xogholhom hu li jaraw li l-ligijiet jitwettqu ma kulhadd.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).