SME Chamber

Sidien ta’ Negozji jittellaw il-Qorti dwar Tipjiep

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – ilha s-snin tikkopera mall-awtoritajiet biex illum fil-hwienet kollha u fil-postijiet tax-xoghol kollha privati u mhux biss pubblici t-tipjip jew ma jistax isir jew isir biss f’postijiet riservati ghall min ipejjep.

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – ilha s-snin tikkopera mall-awtoritajiet biex illum fil-hwienet kollha u fil-postijiet tax-xoghol kollha privati u mhux biss pubblici t-tipjip jew ma jistax isir jew isir biss f’postijiet riservati ghall min ipejjep.

Il-GRTU izda oggezzjonat u tibqa toggezjona ghall-ligi mfassla bl-ghagla u ghar-regolamenti bla sens li fasslu l-burokratici fil-Ministeru tas-Sahha bla ma hadd ta kaz tal-implikazzjonijiet serji li dawn ir-regolamenti kienu qed jimponu. Il-piz ta’ dawn ir-regolamenti imponew fuq is-sidien tan-negozji f’postijiet ta’ divertiment bhal bars, discos, canteens, restaurants, take aways, snack bars u clubs hu esagerat u ingust. Il-Ligi qatt ma kellha tqis bhala kriminali lis-sidien tal-intraprizi li investew f’negozju b’sogru kollu ghalihom u bit-tfixkil kollu li jsibu s-sena kollha. Mhux accettabbli ghall-GRTU li sid ta’ negozju jigi trattat bhala kriminal u jittella l-qorti ghax sempliciment xi hadd instghab ipejjep fl-istabiliment tieghu. Sidien ta’ negozji huma obligati li jghamlu avvizi biex il-klijenti jkunu jafu l-obligi taghhom izda il-gvern qatt ma kellu jippretendi li s-sidien tan-negozji jsiru pulizija u jharrku lil klijenti taghhom stess jew li jidhlu fl-inkwiet bla bzonn ma nies li jridu jinqdew biss servizz taghhom.

Il-Ministru tas-Sahha kien ta assigurazzjoni lil GRTU li sidien ta’ negozji ma kienux ser jittelghu l-Qorti sempliciment ghax nies jpejpu fl-istabiliment taghhom. Il-GRTU temmen li hu d-dmir tal-gvern li jeduka lin-nies dwar it-tipjip u d-dmir tas-sidien tal-istabilimenti li javzaw lil klijenti li tipjip ma jistax isir, izda mhux l-obligu taghhom li jghamluha ta’ pulizija fuq n-nies.

Illum il-gvern nesa l-weghdiet kollha li ghamel. Ma semax mill-GRTU li qaltlu li l-ligi li kienet qed tkun imposta kienet ligi mhawda u kiefra fejn jidhlu s-sidien li qatt ma kellhom jkunu klassifikati bhala kriminali. Issa is-sidien qed jittelghu l-Qorti. Hu ghajb li gvern li konsistentament jghid li hu favur l-intraprizi z-zghar u li jrid izid l-investiment u l-impjiegi fl-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna, u issa jistma lis-sidien tan-negozji z-zghar Maltin b’dan il-mod.

Il-GRTU mhux ser toqghod ghal dan. Is-sidien tan-negozji z-zghar xebghu b’din l-atitudni u l-GRTU taf li l-maggoranza assoluta tas-sidien tan-negozji Maltin hu x’inhu s-settur li jahdmu fih mhux lesti li jaccettaw aktar li jkunu stmati ta’ kriminali meta kull ma jghamlu hu li jistinkaw biex igibu n-negozju taghom il-quddiem.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).