Fabian Demicoli

Sidien ta` restoranti gewwa Ghawdex ihossuhom diskriminati

Il-GRTU
kitbet lill-Ministru ghat-Turizmu, l-Onorevoli Karmenu Vella ghan-nom
tas-sidien ta' restoranti li joperaw fil-Menqa f'Malsalforn, Ghawdex, fejn dawn
qed ihossuhom diskriminati fil-konfront ta' negozji ohra tal-istess generu
f'Ghawdex stess.

Dawn
is-sidien qeghdin jargumentaw illi filwaqt li r-restoranti taghhom ghandhom
linji gwida sa fejn ghandhom jitpoggew imwejjed u siggijiet fuq barra,
restoranti ohra ma ghandhomx ghalkemm l-permessi relattivi taghhom japlikaw sa
certu linja. Dan qieghed johloq pregudizzju fis-sens illi, ghad li hu evidenti
li hemm restoranti li qed  joltrapassaw il-linja tal-permess taghhom billi
johorgu mwejjed l-barra minn din l-istess linja, dan qieghed jigi njorat mill-awtoritajiet
kompetenti fejn dawn mhux qed jigu mwissija bl-ebda mod. Minn naha l-ohra min
rapporti li l-GRTU qeghda tircievi,  dawk kollha li qed jimxu skond
r-regolamenti mehtiega qed jkunu soggetti ghal sorverjanza strettissima.

Il-GRTU
taqbel li kulhadd ghandu jimxi mal-permess u li jirrispetta r-regoli kollha
mehtiega, izda mhux ghad-detriment ta' haddiehor fejn qieghed jithalla jikser
r-regolamenti. Il-GRTU talbet lill-Ministru
sabiex din l-problema tigi diskussa u jigu mfassla linji gwida ghal Ghawdex
kollu bit-tama li din s-sitwazzjoni tigi regolarizzata.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).