SME Chamber

Servizz bi tbissima – gie mniedi mill-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, Helena Dalli, flimkien mal-MCCAA

L-Onorevoli Dalli rreferiet ghal dan l-premju bhala pozittiv fejn is-sidien tal-hwienet jgharfu aktar il-bzonnijiet tal-konsumatur. Il-bejgħ onlineillum huwa wiehed mill-problemi li qeghdin jiffaccjaw is-sidien tan-negozzju. L-Onorevoli Dalli hegget lis-sidien sabiex jegħlbu din l-isfida permezz ta’ esperjenza aktar attraenti fejn l-konsumatur jkollu aktar xelta, jinvestu u jadattaw għall-bejgħ onlajn ukoll.

Dan l-premju ser ikun qed joħloq kompetizzjoni bejn il-ħwienet aktar minn qatt qabel għaliex permezz ta’ dan is-servizz ser tkun qed tiġi mtejba l-esperjenza tax-xiri mill-ħwienet u l-esperjenza ta’ wara l-bejgħ. Is-Marcel Pizzuto, Chairman, MCCAA filwaqt li qabel mall-Onorevoli Dalli qal li dan l-premju ser ikun qed jippremja lill-ħwienet li jħabirku biex jagħtu servizz dejjem aħjar lill-konsumatur.

Is-Sinjura Joyce Borg, Direttur Generali, MCCAA qalet li l-Awtorità tal-Konsumatur hija kommessa biex tinforma u tgħin kemm lill-kummerċjant kif ukoll lill-konsumatur. Hija qalet li flimkien mall-GRTU l-assoccjazzjoni li tirraprezentha lis-sidien tal-hwienet  ilha ghal dawn l-ahhar snin tahdem sabiex tilhaq l-ahjar kompromess bejn is-sidien u l-konsumatur. Is-Sinjura Borg stqarret li din il-kampanja ser tkun qed tisħaq biex jitjieb aktar  l-customer carepermezz ta’ djalogu u japplika kemm għal min ibigħ prodott kif ukoll ghal dak li jaghti servizz.

Il-Premju għal Servizz bi Tbissimajirrikonoxxi lil dawk il-ħwienet li qed joffru servizz tajjeb ħafna lill-klijenti tagħhom u qed iħabirku biex titjieb ir-relazzjoni bejn il-konsumatur u l-kummerċjant. Fl-istess waqt dan il-Premju jinkoraġġixxi u jippromwovi prattiċi ta’ negozju li huma ta’ benefiċċju għall-konsumaturi

In-negozju li japplika ma jridx ikun qed jiġi investigat, jew ġie investigat minn xi Awtorità regolatorja u nstab ħati ta’ ksur ta’ liġi għal perjodu ta’ erba’ snin qabel ma japplika. L-ebda awtorità regolatorja, jew għaqda tal-konsumaturi, ma tkun ħarġet xi public warning statementfil-konfronti tan-negozju li qed japplika għal perjodu ta’ sentejn qabel ma tkun saret l-applikazzjoni

 

Regolamenti biex wieħed japplika għal dan il-Premju

Dawk li japplikaw għal dan il-Premju jridu jkunu qegħdin josservaw il-kodiċi ta’ kondotta marbut ma’ dan il-Premju. Dan il-kodiċi jirrappreżenta ċ-ċiklu tal-proċess tax-xiri kollu.

 

Kodiċi ta’ kondotta:

a. L-applikanti għandhom relazzjoni tajba mal-klijenti

b. Josservaw ir-regolamenti kollha applikabbli.

c. Jaċċertaw li l-istabbiliment huwa aċċessibbli u sigur.

d. Jirreklamaw/jipprovdu informazzjoni ċara u korretta inkluż il-prezz li ma tqarraqx bil-konsumaturi.

e. Jifhmu tajjeb lill-klijenti u jagħtuhom pariri skont il-ħtiġijiet tagħhom.

f. Jindikaw u jikkwotaw il-prezz finali li se jħallsu l-konsumaturi, kemm fl-istabbiliment kif ukoll waqt li qed jinnegozjaw kuntratt mal-konsumaturi. Il-prezz għandu jinkludi wkoll kull taxxa u spejjeż oħra u għandhom jagħtu irċevuta.

g. Fil-każ ta’ lmenti mill-konsumaturi, l-kummerċjanti jirrispondu b’mod pożittiv u jsolvu l-problema fi żmien reġjonevoli.

h. Jevitaw fejn ikun possibbli li l-ilmenti ma jaslux għand it-Tribunal Għal Talbiet tal-Konsumaturi billi jagħżlu li jsibu soluzzjoni xierqa permezz talmedjazzjoni.

i.   Jipprovdu servizz ta’ wara x-xiri adegwat.

j. Meta tingħata garanzija kummerċjali, ma taffettwax iddrittijiet legali tal-konsumatur.

 

Kif għandha ssir l-applikazzjoni

Biex wieħed jidħol għal dan il-premju jrid jimla l-applikazzjoni li trid tinġabar bejn il-21 ta’ Mejju u 5 ta’ Ġunju 2015 mill-Uffiċċju tal-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur jew titniżżel minn fuq il-websajt tal-Awtorità: www.mccaa.org.mt.

 

Rebbieħa

Ir-rebbieħa jitħabbru nhar il-Ġimgħa, 18 ta’ Settembru 2015 f’ċerimonja li ssir biex jitqassmu l-premjijiet.

Se jkun hemm tliet rebbieħa:  L-ewwel premju: trofew biex jinżamm fil-ħanut għal sena u l-użu tal-logo tal-Premju u jingħata għarfien fuq il-media għall-ħanut rebbieħ kif ukoll trofew forma ta’ plakka biex jinżamm fil-ħanut. It-tieni premju u t-tielet premju: trofew u ċertifikat tal-premju mogħti.

Il-parteċipanti kollha se jingħataw taħriġ bla ħlas mill-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur. Jingħata ċertifikat għal min jattendi dan it-tahrig b’seccess.

 

Aktar informazzjoni

Lil dawk in-negozji li japplikaw se ngħaddulhom numru ta’ kwestjonarji biex jitqassmu u jimtlew mill klijenti tagħhom. Dawk il-konsumaturi li jipparteċipaw u jagħtu d-dettalji tagħhom jidħlu biċ-ċans li jirbħu wieħed minn tliet premijijiet ta’ €250-il wieħed. Il-kwestjonarji mimlija għandhom jintbagħtu bil-posta jew jitwasslu personalment fl-indirizz t’hawn taħt jew fl-Uffiċċju tal-Konsumatur ta’ 47A Triq Nofsinhar il-Belt Valletta, jew l-Uffiċċju tal-Konsumatur, Pjazza San Franġisk ir-Rabat Għawdex sa mhux aktar tard minn nofsinhar tal-5 ta’ Lulju 2015.

Għal aktar informazzjoni dwar il–premju għal Servizz bi Tbissima, wieħed jista’ jikkuntattja lill-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur billi jibgħat imejl fuq   jew iċempel fuq  2395 2000.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).