SME Chamber

Sena ta’ Turbulanza

Aqflu c-cinturini tas-sigurta ghax dehlin f’sena ta’ turbulanza”. Hekk ghidtilhom lil shabi fil-Kunsill tal-GRTU gimgha qabel 10/3. Ghax kien jidher bic-car x’gej. Issa li jidher li l-Elezzjoni General ghal bhal daz-zmien sena, gejja sena ta’ qabel l-Elezzjoni li fiha ser naraw minn kollox. Ghandna naha deciza li trid titla fil-Gvern akkost ta’ kollox. Ghandna Gvern li deciz li mhux ser jaqa’. Handna min fuq naha, u min fuq ohra jaqta mniehru biex jidher helu. U ahna, rridu u ma rridux, ser nisfnu fin-nofs.

“Aqflu c-cinturini tas-sigurta ghax dehlin f’sena ta’ turbulanza”. Hekk ghidtilhom lil shabi fil-Kunsill tal-GRTU gimgha qabel 10/3. Ghax kien jidher bic-car x’gej. Issa li jidher li l-Elezzjoni General ghal bhal daz-zmien sena, gejja sena ta’ qabel l-Elezzjoni li fiha ser naraw minn kollox. Ghandna naha deciza li trid titla fil-Gvern akkost ta’ kollox. Ghandna Gvern li deciz li mhux ser jaqa’. Handna min fuq naha, u min fuq ohra jaqta mniehru biex jidher helu. U ahna, rridu u ma rridux, ser nisfnu fin-nofs.

Mhux ghax niddejqu. Hu d-dmir ta’ korp kostitwit b’sahhtu bhal GRTU li barra li jiffunzjona bhala Kamra tan-Negozji z-Zghar hi wkoll Unjon, li titkellem. Hu d-dmir partikulari tal-GRTU li titkellem kif titkellem. Min waqqaf il-GRTU ma waqqafhiex biex tkun l-Unjon li ma titniffisx jew li toqghod tara mitt elf haga qabel ticcaqlaq. Il-GRTU kwazi sittin sena ilu telqet mil-Kamra tal-Kummerc ghax l-pijunieri specifikament iddeciedew li fil-pajjiz hemm bzonn ta’ ghaqda nazzjonali b’sahhita li, bla ma ticcappas bil-politika partigjana, titkellem bla tlaqliq u fejn ikun hemm bzonn tiehu azzjoni.

Kienu hafna c-cirkustanzi matul id-59 sena li ilha tezisti l-GRTU fejn din l-Unjon ma rat wicc hadd u tkellmet u mexxit. Hafna ma hadux pjacir. Jien meta niltaqa max-xjuh li mmilitaw fil-passat kollha jirrakkuntaw min x’hiex ghaddew b’mod partikulari meta kien hemm Gvern li ma kien jahfira lil hadd meta xi hadd jiqaflu. Il-GRTU ghandha storja li qatt ma bezghet. Ix-xjuh taghna jafu min x’hiex ghaddew u jafu x’soffrew biex zammew lehen b’sahhtu fic-centru jitkellem kif titkellem il-GRTU. U l-impressjoni li jippruvaw jghati dejjem l-istess. “Mhux l-Unjon qed nattakkaw, lilu. Ghax hu mhux intom.” Bhal li kieku xi hadd mhux f’korp bhal GRTU kienu ser jghatu kas x’ghid u ma ghidx. Bhal li kieku xi hadd ha jghoqod ihabbel rasu jaqla l-gideb u l-istejjer dwari kieku jien m’ghandiex l-pozizzjoni li ghandi.

L-istejjer il-kbar imma dejjem jigru fis-sena ta’ qabel l-Elezzjoni. Meta d-deni jibda tiela. Meta jishnu l-irjus. Meta jibda l-loghob. Meta lil certi nies jibdew jarawhom skomdi. Ahna drajniha. Kulhadd jrid igebbed l-GRTU lejn n-naha tieghu. U dejjem l-istess kummiedji. Dejjem jibdew bl-imbiex u wara jaqghu ghall-attakki personali. U qatt ma tkun taf min fejn gej l-attakk li jmiss.

Ghax li jigri hu li jkun hemm min jinqeda bl-okkazjoni. Jkun hemm min ghax ghandu ghalik jinqeda bl-okkazjoni. Jkun hemm min jghir ghalik. Ikun hemm min wahhal f’rasu li int telliftlu xi kuntratt jew m’ghintux biex jiehu xi tender. Jkun hemm min sempliciment m’ghandux grazzja mieghek. U jnassas. U jsefsef. U dejjem jsib lil xi hadd li jaqa’ ghat-tentazzjoni u jibda jfajjar.

Jien lil shabi preparajthom li din is-sena mhux ser tkun eccezjoni. Jibdew bija. Ghax jien l-aktar li nidher u li nistema. Ghax il-GRTU ghandha sistema li tixbah aktar lil ConfIndustria u Confcommercio fl-Italja u s-CBI fl-Ingilterra. Fejn ic-Chief Executive, hu x’inhu it-titlu jekk hux Segretarju Generali, CEO jew Direttur Generali, hu l-kelliemi ewlieni. Din l-istrattura tezisti ghax instab f’diversi ghaqdiet bhal GRTU li taghmel sens li jkollok Ufficjal permanenti li jibni strutturi u strategiji fuq perjodu fit-tul u bla ma jkun suggett ghat-theddid ghan-negozju personali tieghu bhal ma jkun President jew Ufficjal Elett li jkollu l-business tieghu. Chief Executive indipendenti ikun jista’ jitkellem u jidher ghall-organizzazjoni bla xkiel u biza. Ma jfissirx li dan jista’ jaghmel li jrid, imur zmerc hafna min jahseb li hekk isir, imma bis-support tal-Kunsill tieghu jkun jista jmexxi b’aktar efikacja milli kieku kien persuna suggetta ghar-rikatt jew li tinbidel ta’ spiss. Ghalhekk l-attakk fuq il-GRTU normalment jibda b’attakk fuqi bhala Direttur Generali. Ghax jahsbu li jekk idamndmu jew jintimidaw lili jkunu nizlu lil GRTU fl-art.

Lili personalment ftit ikidduni l-attakki. Niddejjaq meta jkunu personali u bbazati fuq gideb, qlajjiet, nofs veritajiet u tghawwig tal-fatti, immirati car u tond biex ihammgu, ixewxu u jweggghu. Imma din Malta nisranija. Din Malta fejn ghandna gurnalisti erhilhom ihabbtu sidirhom favur il-helsien tal-kelma imma qatt ma jiktbu fuq l-abbus mil-kelma miktuba u ma jiddejqu xejn jtughha ghal qtil tal-karattru. Ghax f’Malta bilkemm insibu tarf tal-assassini tal-persuna, ahseb u ara kemm insibu tarf tal-assassini tal-karattru.

Imma x’taghmel? X’inhu r-rimedju? Tmur il-Qorti. Jien xi snin ilu mort il-Qorti fuq din il-hrafa li xebghu jxerdu dwari li jien xi expert tal-golden handshakes Irbaht libell kontra il-gurnal tal- hadd Il-Mument bid-danni b’kollox. Imma xorta jerga johrog xi hadd gwapp bl-istess hrejjef. Twaqqafhom b’daqsekk? U l-Kumitat tal-Etika tal-Gurnalisti fejn hu? X’taghmel meta l-attakk ikun personali u dikjaratament difamatorju? Terga tmur il-Qorti bhal ma kelli nerga naghmel jien din il-gimgha wara attakk iehor kodard u viljakk. Imma xi hadd jahseb li l-intimidazzjoni u l-attakk personali ser jiqfu?

Ma jieqfu qatt. Ghax hi ghodda taghna l-Maltin. Zeblah, kisser, ghajjar. Gerrex lil kull min ma jiflahx ghall-inkwiet l-barra mix-xena. Intimida bit-tajjir lil min tahseb li hu ta’ xkiel ghalik. Hekk tahdem is-sistema.

Lil shabi avzajthom. Jien xogholi quddiem u quddiem ser nibqa dment li l-Mulej itini s-sahha u shabi l-fiducja. Ghax m’ghandiex faham miblul. Ghax kull fejn hdimt, hdimt b’zeghlU u b’entuzjazmu u ma zammejt xejn fl-istonku tieghi ghal hadd. Min hadem mieghi jaf li nitfa’ l-energija u l-entuzjazmu tieghi kollu u lanqas li nghamel hu li ndabbar rasi. Kieku dabbart rasi mil-pozizzjonijiet kollha li kont nokkupa fil-karriera tieghi kieku llum, ghadni nahdem nimmilita? Kieku paxxut Kalifornja jew is- South of France.

Ghalhekk lil shabi ghidtilhom li gejja sena ta’ turbulanza. Ser jimbuttawna, jippruvaw jixtruna, jattakkawna u jzebilhuna. Min hu ta’ stoffa imma ma jimbaramx. Ma jkunx intimidat. Imma hafna ser jibzghu u ser iwarrbu. Ghax mhux kullhadd jiflah ghall-intimidazzjoni.

L-appell tieghi lil kull min qieghed f’pozizzjoni ta’ tmexxija hu li ma jhallix lil min jintimidah. Iqfulhom. Qatt ma tkun taf minn fejn gej l-attakk li jmiss. Kun ppreparat. Dak li l-bierah kien suppost siehbek, ghadha jfajjarielek. Dak li meta habbatlek il-bieb ftahtlu, ghadha jmekek. Mhux dejjem iddecieda hu. Aktarx li xi hadd jkun tah l-ixkubetta f’idu u hu jkun spara l-grillu. Hekk isiru l-affarijiet Malta.

Lil gurnalisti nghidilhom biex ma jqazzuhiex. Il-bicca l-kbira huma serji u professjonali. Imma hemm min jaqa’ ghat-tentazzjoni. Hemm min jizvoga.

Jidher li ser ikollna sena interessanti. Bhal ma ghidt lil shabi: aqflu c-cintorin tas-sigurta!

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).