Fabian Demicoli

Sena mill-attentat ta` qtil tad-Direttur Generali tal-GRTU

Il-GRTU Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji tfakkar il-11 ta' Marzu bhala l-Jum Kontra Kull Forma ta' Vjolenza fuq il-Persuna. Kien il-11 ta' Marzu 2010 meta l-ispekulatur tal-proprjeta' Sandro Chetcuti dahal l-Ufficju tad-Direttur Generali tal-GRTU, Vince Farrugia u fost ghajjat ta' "noqtlok, noqtlok", aggredixxa ripetutament bil-ponn u bis-sieq u bl-aktar mod vjolenti fuq il-wicc u l-persuna ta' Vince Farrugia.

Kien biss ghall-intervent f'waqtu ta' zewg ufficjali tal-GRTU li waqfu l-attentat u qalghu lil Sandro Chetcuti minn fuq Vince Farrugia li gie imsabbat u imdemmi mal-art u li, skond wahda mid-diversi akkuzi tal-Pulizija kontra Sandro Chetchuti, ma sehhx omicidju.  Ix-xhieda fil-kumpilazzjoni li qed tinstema' fil-Qorti uriet stampa cara tal-vjolenza fuq il-persuna u tal-attentat fuq il-hajja tad-Direttur Generali tal-GRTU li twettqet fil-11 ta'Marzu 2010.

Dan l-attentat kien l-aktar attakk vjolenti li qatt sehh fuq persuna pubblika fl-istorja recenti ta' Malta. Il-GRTU madanakollu tfakkar illi n-numru ta' kazi ta' vjolenza fuq il-persuna f'Malta sfortunatament ghadhom frekwenti, ghalkemm il-bicca ‘l kbira ma jkunux rapportati. Mill-istharrig tal-GRTU jidher li hemm htiega ta' kampanja sabiex tigi imrazzna din it-tendenza fost minoranza fis-socjeta' Maltija li jirrikorru ghall-vjolenza fuq il-persuna. Il-GRTU tappella ghall-attenzjoni tal-awtoritajiet  u mil-organizazzjonijiet tas-socjeta' civili biex titkattar l-edukazzjoni u jiddahhlu aktar mizuri preventivi u korrettivi biex din l-pjaga titfejjaq anke bl-introduzzjoni u impozizzjoni ta' ligijiet aktar iebsin. Il-GRTU tappella fuq kollox li hadd fl-awtorita' u f'pozizzjoni ta' influwenza fuq l-opinjoni pubblika ma jidher li b'xi mod jikkundanna l-vjolenza fuq il-persuna billi bl-imgieba tieghu jidher li qed jissimpatizza ma' minhu vjolenti.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).