SME Chamber

Se jkollna Eksodu tal-Miljuni tal-Liri?

Issa jidher li t-triq ghall-bidla ghall-Euro bdiet tirranka. Il-Gvern bil-fors li ried jara certi affarjiet sewwa. Issa jidher li bil-mod il-mod hafna affarjiet bdew joqghodu f’posthom.

Issa jidher li t-triq ghall-bidla ghall-Euro bdiet tirranka. Il-Gvern bil-fors li ried jara certi affarjiet sewwa. Issa jidher li bil-mod il-mod hafna affarjiet bdew joqghodu f’posthom.

Id-decizjoni li nidhlu fil-Euro mal-ewwel cans li jkollna kienet aktar politika milli ekonomika. Jigifieri l-Gvern l-ewwel ddecieda li nidhlu imbghad fittex l-argumenti ekonomici biex jiggustifika l-ghazla. Din wara kollox l-istess, bhad-dhul ta’ Malta fl-EU. Id-decizjoni l-ewwel kienet politika, u wara giet gustifikata. Fortunatament l-argumenti ekonomici inkwadraw. Izda la l-enfazi kienet politika sal-lum ghad m’ghadniex politika ekonomika aggressiva bizzejjed biex mill-Unjoni Ewropeja niehdu li nistghu. Li kien ghalija l-Gvern imexxi lejn l-Ewropa b’aktar sforzi iffukati biex niehdu li kapaci niehdu mis-suq intern enormi ewropew. Imma ghadna “dilly lallying’. Dan ghaliex bla ‘post accession strategy’ mfassla qabel dhalna domna ma sibna saqajna u ghadna mhux ikkoncentrati sewwa dwar dan.

L-Euro jinkwadra f’dak li ghandna bzonn naghmlu biex inkun aktar effettivi fis-Suq Intern Ewropew ghaliex la l-futur ekonomiku taghna jiddependi hafna fuq kemm jirnexxielna nirbhu ordnijiet ghall intraprizi taghna minn dan is-suq enormi u kemm jirnexxielna ngiebu turisti miz-zona tal-Euro. Ghalhekk jkun ghaqli ghalina li din l-ghodda hekk importanti, il-munita unika ewropeja, tkun taghna wkoll. Tista’ per ezempju, timmagina li xi stat wiehed Amerikan li jrid ibiegh s-servizzi u prodotti tieghu lil kumplament tal-USA, jhaddem munita differenti mid-Dollaru Amerikan? Hekk ukoll ahna. Li jkollna munita ghalina ma taghmilx sens la l-priorita trid tkun li nikkompetu fuq dan is-suq Ewropew. Ma jfissirx li m’hemmx argumenti favur li nzommu l-munita taghna, izda l-argumenti favur l-Euro illum huma akbar. L-argument li jkollna politika monetarja indipendenti jekk nibqghu barra ma jregiex ghaliex Malta zghira u ftit li xejn niddeciedu wahedna. Dejjem hadna posizzjoni monetarja mbuttata mis-suq. U dan ser isir aktar u aktar issa li ahna fl-EU.

Pero mhux tant facli ghalina. Kien hemm bosta kwistjonijiet li ridna naraw qabel ghaggilna u ddecidejna. Dwar dan ftit li xejn sar dibattitu, pero issa li ddecidejna, issa ghandna nsuqu flimkien l-hemm. Kienet fil-fatt ghaqlija hafna d-decizjoni tal-Partit Laburista li jieqaf jargumenta dwar l-Euro u jsuq ukoll lejn Jannar 2008 bhala d-data tad-destin ghall-bidla lejn l-Euro. Il-Gvern minn naha tieghu wkoll ghamel tajjeb li akkost ta’ kollox zamm il-kriterji ta’ Maastricht bhala it-‘targets’ tal-politika ekonomika fiskali u monetarja tieghu biex dak li gie deciz jitwettaq.

L-argument il-kbir li kellna qabel il-Budget infatti kien kemm tista l-ekonomija Maltija tiftah u tnaqqas it-taxxi u timbotta l-konsum bla ma titma l-inflazzjoni u zzied l-Budget deficit u d- dejn nazzjonali li jistghu jizvijawna mill- kriterji accettabli ghall-Bank Centrali Ewropew biex jaccettawna fl-Euro. Xoghol l-GRTU kien li nimbuttaw ghal bidla tal-istrategija ekonomika izda mhux li nharbtu l-istrategija lejn l-Euro. Ghalhekk dan il-Budget ried ikun bilancjat kif kien. Nidhlu fl-Euro, naraw wara li nghaddu mil-ezami, u niddeciedu mizuri ohra wara. Dan ghaqal u mhux U-turn u tidwir kif ghagglu jikkumentaw xi whud. Anke ahna fil-GRTU kellna dan l-argument. Min fl-ekonomija ma jifhimx tuba u l-iehor li jahseb li jaf hafna imma ghadu fl-ewwel skaluna ta sellum li jwaslek li jkollok kredibilita meta titkellem fuq l-ekonomija malajr hargu jikkumidjaw u jghidu li l-GRTU messa ma tkellmitx kif tkellmet dwar il-Budget.

Izda dawn u ohrajn, sfortunatament ma fehmux x’inhu jigri f’pajjizna illum. Ma fehmux li r-retailers u l-membri l-ohra kollha tal-GRTU ekonomija b’sahhitha jridu u ekonomija b’sahhitha ma timbenhiex billi tizra n-negativizmu u tikritika bl-addocc dak li hu sewwa. U illum jaqbel li lil dan l-pajjiz intuh aktar stabilita’. Hu fl-interess tan-negozju kollu li l-konsumatur jhossu aktar konfidenti li l-politika ekonomika tidher li qed tahdem u li verament tahdem. Li t-triq lejn l-Euro timxi bl-anqas xkiel li fl-anqas zmien possibli li Malta jkollha l-ghodod kollha biex niehdu l-aqwa mill-Ewropa. Wara, jekk il-Gvern joghtor, innigzuh. Mhux ser norqdu jew nisparixxu. Mela le. Imma issa jrid ikollna n-nifs u mhux inhallu lil min irid jiddettalna biex nikkumidjaw. Min irid imexxi bl-ispaga minn wara xi zewg pupazzi jsib, imma mhux ser isib mexxejja responsabbli ta’ korp b’sahhtu bhal GRTU. Il-GRTU illum ghandha responsabbilta nazzjonali kbira. Din ir-responsabbilta mhux ser inbieghuha ghal ebda vantagg politiku ta’ hadd.

Ifisser li t-triq ghall- Euro lixxa? Xejn affattu. Tajjarna hafna minn dak li kien idejjaq lis-sidien tan-negozji u ghamilna ftehiem serju mal-Gvern biex l-affarjiet ikunu cari. Il-Gvern ghad irid jaghmel aktar biex jizgura l-ko-operazzjoni shiha tas-sidien tan-negozji kollha. Dwar dan ghandna qed ninnegozjaw. Imma jibqa problema hoxna. X’ser isir mill-miljuni kbar ta liri Maltin li hawn fl-idejn u dawk maqbuda fil-banek hekk kif dawn imurilhom l-ixkiel tal-kambju ghax il-liri kollha jsiru kollha Euro u kollha trasferibbli bla xkiel. X’ser isir? Ser ikun hawn eksodus tal-miljuni l-barra minn Malta? Hemm Lm250 miljun fl-idejn zejda. Hemm id-doppju fil-banek maqbuda bl-arrangament specjali li kien ghamel John Dalli. Dawn il-flus tithallas fuqhom withholding tax ta’ 15% fuq l-interessi imma ma jistghux jithaddmu f’Malta. Ghandna politika dwar dan? Hemm incentivi bizzejjed biex f’suq liberu dawn il-miljuni jibqghu hawn? Fuq kollox irriduhom jibqghu hawn?

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).