SME Chamber

Riorganizzazzjoni tas-Swieq fil-Berah

Fl-14 ta' Lulju 2011 l-Onorevoli Jason Azzopardi, Segretarju Parlamentari ghan-Negozji Zghar, nieda perjodu ta' konsultazzjoni pubblika dwar is-swieq fil-berah. F'dan il-perjodu l-Onorevoli Azzopardi stieden l-kummenti u s-suggerimenti ta' dawk kollha interessati f'dan il-qasam.  L-ghan ewlieni u li ssir riforma li tkun tirrifletti l-bzonnijiet ta' dan il-qasam, f'bilanc bejn il-bzonnijiet tal-bejjiegh, ix-xerrej, u dawk kollha li b'xi mod huma involuti direttament jew indirettament.

 

Il-GRTU laqghet b'entuzjazmu din l-white paper u rringrazzjat lill-Onorevoli Azzopardi tax-xoghol siewi u l-kooperazzjoni shiha li dejjem sabet min naha tieghu. Il-GRTU taqbel li dawn is-swieq fil-berah jaghtu karattru lill-irhula u l-ibliet taghna, jaghtu servizz lill-persuni li jinqdew minnhom, jiggeneraw ix-xoghol, u fuq kollox jikkontribwixxu lejn l-ekonomija tal-pajjiz.

Filwaqt li l-GRTU tirrikonoxxi l-importanza tas-swieq fil-berah, taqbel perfettament li ghandha issir evalwazzjoni fl-isfond tar-Regolamenti tas-swieq fil-berah f'Malta u Ghawdex. Taqbel ukoll li ghandha tigi proposta struttura legali gdida u effettiva ghal dan s-settur filwaqt li jigu mharsa l-interessi ta' dawk kollha involuti.

Il-GRTU taqbel ma hafna mir-rakkommandazzjonijiet prattici ghal kwistjonijiet organizzattivi u manigerjali proposti, ghalkemm hemm aktar x'wiehed izied. Ma ssibx oggezjoni li l-Kunsilli Lokali jiehdu rwol izjed attiv fl-immaniggjar tas-swieq fil-berah preferibilment bil-partecipazzjoni tal-GRTU bhala l-Assocjazzjoni li tirraprezentha l-Komunita' Kummercjali f'Malta u Ghawdex.

Il-GRTU taqbel mall-proposta ta' kif ser jinhargu u jithaddmu l-licenzji fosthom li tinholoq sistema elettronika fejn jigi identifikat il-bejjiegh. Il-GRTU taqbel u taghti s-support taghha sabiex jkun hemm swieq bil-berah ohra specjalizzati fosthom l'artiggjanat, snajja, prodotti tal-ikel u prodotti ohra esklussivament Maltin.

Filwaqt li l-GRTU tirringrazzja mill-qalb lill-Onorevoli Azzopardi ta' din l-White Paper tant mistennija sabiex tinstab soluzzjoni ghal dan is-settur, titolbu sabiex jikkonsidra s-suggerimenti li ghamlet bil-miktub  fuq din l-kwistjoni.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).