SME Chamber

Rebha kbira ghall-GRTU dwar il-kirjiet ta’ stabilimenti fil-Belt Valletta

 Il-GRTU  tibqa
tinsisti ghall-gustizzja mas-sidien tal-hwienet li weggghu hafna bl-ingustizzja
fil-ligi tar-riforma tal-kera –
Il-GRTU tifrah
lill-Ministru Jason Azzopardi u lill-Kabinet tal-Ministri li approvaw l-iskema
vantaggjuza ghas-sidien tan-negozji tal-Belt Valletta u tittama li dan hu pass
wiehed pozittiv u importanti 'l quddiem biex jibdew jittaffew id-dwejjaq kbar
li qed isofru sidien ta' negozji f'postijiet mikrija minghand il-privat wara
r-riforma sostanzjali fil-ligi tal-kera li kemm il-Gvern u l-Oppozizzjoni kienu
qabblu dwarha fil-parlament. 

Bir-riforma tal-lum
sidien tal-hwienet li kienu fuq kera ghal zmien qasir u qatt ma kienu jafu fejn
huma u qatt ma setghu jinvestu u jippjanaw ghat-tul issa ghandhom zmien
twil ta kera u mhux biss jistghu jippjanaw fit-tul imma jistghu jhallu
negozju lill-uliedhom u jistghu jwellu jekk jippreferu bla ma jbatu
telf fuq l-investiment taghhom. Ghall-GRTU din hi rebha kbira ghax ghall-GRTU
dan hu principju fundamentali li min jinvesti f'negozju anke jekk il-post
mhux tieghu ghandu jgawdi il-frott tal-investiment u l-impenn tieghu u li
l-imprenditur kummercjali ghandu drittijiet bhal ma ghandu imprenditur
fil-proprjeta u ligi li tirrikonoxxi id drittijiet tas-sid biss u mhux
wkoll tal-inkwielin kummercjali, hi ligi zbaljata u anti socjali u
anti imprenditorjali. Il-GRTU hekk tikklassifika il-ligi tal-kera l-Gvern
 Nazzjonalista bi qbil mal-Oppozizzjoni Laburista ghadda mill-parlament
fl-2009.

Il-ligi tal-kera kif
riformata tefghet numru kbir ta' sidien ta' negozji zghar f'inkwiet
kbir ghax sabu li dak li haddmu ghalih ghomorhom kollu, jekk mhux ukoll
generazzjonijiet shah ta' sidien fl-istess familja, qieghed issa kawza tal-ligi
gdida tal-kera idubilhom ghax b'daqqa ta' pinna il-ligi qed taghti poter
lis-sid tal-kera johdilhom kollox wara perijodu ta' ghoxrin sena (u li
minnhom baqa' ftit aktar minn 15-il sena)

Il-GRTU ilha s-snin
tipprotesta kontra din l-ingustizzja imposta fuq eluf ta' sidien
ta' negozji ghax il-ligi ma ipprovdiet ghal ebda forma
ta' kumpens jew rimedju ghal min se jitlef l-investiment kollu tieghu
u ta' familtu.

Il-GRTU ghamlet
zewg talbiet fundamentali:

L-
ewwelnett li l-Gvern jiehu passi biex ta' lanqas jirrimedja
l-ewwel ghall-inkwilini kummercjali fi proprjetajiet li taghhom
hu sid. Il-GRTU sostniet li dawn is-sidien ta' negozji zghar ghandhom
jgawdu minn terminu ta' kera twil bizzejjed biex ikunu jistghu
jinvestu u jkabbru bla biza' u jkunu f'pozizzjoni li jghaddu in-negozju
taghhom lill-uliedhom meta jigu biex jirtiraw jew li jwellu u jigbru
flushom jekk ma jkollhomx werrieta jew jekk ikunu jippreferu li
jieqfu jew jibddlu n-negozju. Il-Gvern issa b'sodisfazzjon kbir
ghall-GRTU laqgha din it-talba tal-anqas ghan-numru kbir
ta' hwienet b'kirjiet tal-Gvern li hemm il-Belt Valletta. Il-GRTU
issa tittama li din l-iskema tespandi  ghal hwienet kollha f'Malta u
Ghawdex.

Il-GRTU
insistiet ukoll u tibqa' tinsisti bla waqfien, li l-Gvern u
z-zewg nahat tal-Parlament ghandhom bla aktar dewmien jsewwu l-ingustizzja
kbira li saret mas-sidien tal-hwienet li ghandhom kuntratt ta' kera privat
li qabel il-ligi tal-kera kien indefinit u li bil-ligi tal-kera kif
riformata issa sabu li gie impost fuqhom li dak li kien indefinit sar biss
ghal ghoxrin sena u wara eghluq tal-ghoxrin sena jitilfu l-investiment
taghhom u hobzhom. 

F'Malta issostni
il-GRTU li qabel ma saret ingustizzja bhal din ma numru tant kbir ta sidinien
ta negozji . F'isem tant negozji milquta il-GRTU ripetutament talbet u tibqa
titlob rimedju u l-GRTU tibqa' issostni li il-Gvern ta' Lawerce Gonzi li wettaq ingustizzja
kbira li l-ebda Prim Ministru qabblu Nazzjonalista jew Laburista qatt ma
accetta li jwettaq, kienet x'kienet il-pressjoni li saret fuqhom.

Din hi pjaga li
tibqa tnixxi d-demm sa mal-Gvern jfejjaqha. Il-GRTU ma tiqafx tappella
lill-Gvern li qabel l-gheluq ta' din il-Legislatura ghandu jkollu
il-kuragg li din l-ingustizzja jsolviha. Il-GRTU tappella ukoll
lill-Oppozizzjoni Laburista li ghagglet taqbel mal-Gvern fuq din l-ingustizzja
li tirsisti biex din l-impozizzjoni kiefra titnehha b'emenda gusta fil-ligi
kif ilha tipproponi il-GRTU.

Il-GRTU
tawgura li l-pass pozittiv ta' llum hu pass importanti biex is-sidien
tal-hwienet li illum ma jafux fejn huma u huma tant inkwetati titnehhilhom
din l-ingustizzja u jiehdu  s-sodisfazzjon li jixirqilhom.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).