Fabian Demicoli

Progett ta’ Tisbiegh fi Triq Santa Rita – Rabat Malta


Matul dawn l-ahhar sena u nofs, il-Kunsill Lokali tar-Rabat
(Malta), hadem bla heda biex iwettaq progett ambizjuz fi Triq Santa Rita u
Misrah San Katald.  Dan il-progett wassal għal diversi laqghat u bosta
diskussjonijiet, ma' entitajiet, awtoritajiet, dipartimenti tal-Gvern u ohrajn
fejn dan  wassal għal diversi għazliet u decizjonijiet li kellhom
jittiehdu.  Dan il-progett ser jibda fil-jiem li gejjin. 

F'diversi laqghat kordjali
li saru bejn Ufficcjali mill-GRTU u s-Sindku tar-Rabat gie diskuss fid-dettal
l-progett ta' tisbiegh fi Triq Santa Rita k/m Triq Emmanuele Vitale. Ix-xoghol
fuq dan l-progett ser jibda f'Settembru u fost affarijiet ohra ser jikkonsisti
f'tisbiegh ta' bankini, toroq u parkegg. 
L-iskeda tax-xogħol  ser
isir fi stadji bi Triq Santa Rita
tibqa' aċċessibbli għat-traffiku f'kull hin. Il-proġett ser jibda minn fejn
l-għassa tal-pulizija u jispiċċa fi Triq Santa Rita k/m Triq Emmanuele
Vitale. 

Il-GRTU insistiet li matul
l-process tax-xogholijiet s-sidien
tal-ħwienet jibqgħu jahdmu u moqdija kif prezentament qeghdin u jrid
jitħalla aċċess ghas-servizzi mehtiega minnhom.  Jitpoġġew platforms
sabiex
il-konsumaturi jkollhom aċċess għall-ħwienet minghajr ma jkunu
f'periklu.  L-iskop huwa li kemm jista' jkun
tiġi mnaqqsa l-inkonvenjenza.  Il-GRTU talbet sabiex jsiru
l-arranġamenti neċessarji ma'  l-entitajiet kollha
involuti sabiex ix-xoghol isir bi pjan ghaqli u efficcjenti.

Il-Kunsill nforma li sakemm qieghed isir l-progett l-bejjiegħa tal-monti ser jaghtu is-servizzi taghhom min tal-Plieri bit-tilar
flimkien mal-vann jew trakk tagħhom.  Il-Kunsill Lokali tar-Rabat ser
jiprovdi servizz ta transport, minn misraħ il-parrocca għal tal-Plieri sabiex
jaqdi lir-residenti u jghin lill-bejjiegħa. 

Nifhmu li kulhadd irid jaghti s-sehem tieghu.  Dan
il-progett irid ikun lest fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla minghajr ma jkun ta
wisq inkonvenjent.   Il-GRTU flimkien mall-Kunsill Lokali tar-Rabat
ser ikomplu jaħdmu bi sħiħ fuq progetti simili, bil-għan li tkompli titjieb
il-ħajja tar-residenti, l-komunita kummercjali u tkompli tinghata spinta
lis-settur turistiku fil-Lokal.

Il-GRTU tiehu l-opportunita' sabiex tirringrazzja lis-Sindku
u lill-Kunsill Lokali tar-Rabat tal-laqghat kordjali li saru mall-GRTU flimkien
mall-membri taghha sabiex dan il-progett jkun jista jsir.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).