Fabian Demicoli

Pjan ghat-Traffiku u t-Trasport – Budget 2014


F'Laqgha
kordjali li l-GRTU kellha mall-Ministru Joe Mizzi ftit tal-gimghat ilu giet
diskussa fid-dettal l-problema ta' heavy vihicles u fejn wiehed jista jevita li
ma tinholoqx kongestjoni fit-toroq waqt l-peak hours.

Il-GRTU
taghti s-support shih sabiex tinstab l-ahjar soluzzjoni u li jkun hemm aktar
efficcjenza fit-toroq. Il-GRTU pero tinsab imhassba hafna l-ghaliex minghajr ma
saret l-ebda konsultazzjoni mall-partijiet kollha kkoncernati nfurmata li
ttiehdu decizzjonijiet f'dan ir-rigward fejn jistghu jolqtu hazin lil diversi
setturi li tirraprezenta l-GRTU fosthom; water bowsers, burdnara, trakkijiet li
jgorru materjal li ghandu x'jaqsam max-xoghol ta' kostruzzjoni,
trakkijiet/vannijiet li jiddistribbwixxu oggetti diversi u  ohrajn.

Fil-laqgha
gie miftiehem li kellu jigi mfassal pjan ghat-toroq mis-Chief Executive  Officer (CEO), Transport Malta li
jissugerixxi fejn heavy vehicles ma jghaddux jew jghaddu u f'liema hinijiet u
anke jsir suggeriment ta' toroq alternattivi ta' min fejn ser jghaddu dawn
il-vetturi sabiex tittaffa l-problema tat-traffiku. L-GRTU wara tamalgama
l-proposti taghha sabiex jintlahaq ftehim kollettiv ghal benficcju
tal-partijiet kollha kkoncernati.

l-GRTU
ma taccettax li f'certu hinijiet dawn l-vetturi jieqfu mill-operat taghhom. Din
id-decizjoni jekk kemm il-darba tittiehed tista tpoggi fil-perikolu l-impjieg
ta' hafna nies li jirraprezentaw diversi setturi.

Il-GRTU
pproponiet li jsiru laqghat mall-Kunsilli Lokali fejn dawn jistghu jigwidaw
f'alternattivi ohra. Il-GRTU talbet l-assistenza tad-Director of Traffic fejn
bi qbil mall-Ministru kellhom jsiru laqghat maghha qabel ma jittiehdu
decizjonijiet li jistghu jkunu ta' detriment ghal min ser jirciviehom.

L-GRTU
titlob li qabel jsiru dawn l-laqghat ma tittiehed l-ebda decizjoni f'dan
ir-rigward.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).