SME Chamber

Pizijiet Zejda Imposti mis-Sindki

Numru ta’ Kunsilli Lokali jidher li qed jiehdu l-Ligi f’idejhom u jimponu pizijiet fuq min joffri servizzi fil-kommunita’ li taqa’ taht it-teritorju b’responsabilta tal-Kunsilli Lokali u s-Sindki. Il-Kunsilli Lokali ma jistghux jaqbdu u jimponu hlasijiet li m’humiex koperti bil-Ligi.

Numru ta’ Kunsilli Lokali jidher li qed jiehdu l-Ligi f’idejhom u jimponu pizijiet fuq min joffri servizzi fil-kommunita’ li taqa’ taht it-teritorju b’responsabilta tal-Kunsilli Lokali u s-Sindki. Il-Kunsilli Lokali ma jistghux jaqbdu u jimponu hlasijiet li m’humiex koperti bil-Ligi.

Ezempju car hi l-imposizzjoni ta’ hlasijiet esagerati (sa Lm20 kuljum) imposti fuq kuntratturi li jiehdu kuntratti ta’ xoghol ta’ kostruzzjoni li jinhtieg l-uzu ta’ krejnijiet. Il-kuntratturi qed ikunu kostretti li jhallsu f’certi lokalitajiet (ez: Sliema u St.Venera) ghaliex s-Sindku qed jinsisti li ma johrog permess jekk l-hlas impost minnu ma jsirx. Il-kuntrattur marbut b’kuntratt ta’ xoghol ma jkollux ghazla ohra.

L-Avviz Legali dwar hlasijiet bhal dawn hu car u jimponi biss hlas ta’ Lm1 u l-ebda Sindku ma jista jmur oltre mill-Avviz legali.

Il-GRTU qed taghti Direttiva lill-Kuntratturi biex dawn il-hlasijiet bla forza ma jhallsuhomx u jzommu lill-Kunsilli Lokali li jcahhdu permessi bla dritt legali responsabbli ghad-danni kummercjali kawzati bl-azzjoni taghhom. Il-GRTU wkoll ser titlob li l-hlasijiet migbura bla dritt legali jigu rifondati lura.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).