SME Chamber

Pitkalija: Importaturi tal-frott li joperaw Ta’ Qali


L-GRTU, Kamra Maltija
ghall-Intraprizi Zghar u Medji kitbet lill-Hon Roderick Geldes, Segretarju
Parlamentari, ghall-Biedja, Sajd u d-drittijiet ta` l-annimali, fejn
irringrazzjatu ghall-laqgha kordjali li saret mieghu, fl-4 ta' Gunju 2013.

Fl-Ittra, il GRTU
esprimiet li taqbel mall-proposta li giet ipprezentata fejn intqal li
l-Pitkalija ghandha bzonn tigi orgnizzata sabiex tkun tista twassal servizz
ahjar. Il-GRTU pero qalet li hi kemm xejn imhassba dwar l-pjan imsemmi
fl-istess laqgha li jghaqqad l-istakeholders kollha fosthom l-pitkala,
l-operaturi tal-frott u  tal-patata  fi progett wiehed.

Waqt l-istess laqgha giet
diskussa l-espressjoni ta' interess fejn is-Segretarju Parlamentari  nforma li din ghadha taht diskussjoni u li
l-investitur interessat fil-progett kien tkellem mal-operaturi.

L-GRTU fakkret li
laqqghet lill-operaturi diversi drabi fejn dawn baqghu jinsistu li maghhom ma
saru l-ebda laqghat sabiex tigi diskussa l-espressjoni ta' interess.

Il-GRTU ghaldaqstant
talbet sabiex tigi organizzata laqgha malajr kemm jista jkun sabiex tinghata
izjed informazzjoni fuq il-mod u manjiera ta' kif il-gvern ser jagixxi
fil-konfront ta' din l-espressjoni ta' interess specifikament relatata
mall-importazzjoni tal-frott.

Il-GRTU talbet wkoll
sabiex jergghu jsiru laqghat mal-istakeholders kollha qabel ma tittiehed
decizjoni.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).