SME Chamber

Petizzjoni tal-GRTU lil Prim Ministru:

Fil-laqgha li l-GRTU kellha mal-Prim Ministru din il-gimgha, id-Direttur Generali Vincent Farrugia ipprezenta formalment, f’isem il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU, talba lil Kabinet tal-Ministri sabiex fl-iqsar zmien possibbli jinghata dritt tal-Appell xieraq fuq id-decizjonijiet tat-Tribunal ghal talbiet tal-Konsumaturi.

Fil-laqgha li l-GRTU kellha mal-Prim Ministru din il-gimgha, id-Direttur Generali Vincent Farrugia ipprezenta formalment, f’isem il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU, talba lil Kabinet tal-Ministri sabiex fl-iqsar zmien possibbli jinghata dritt tal-Appell xieraq fuq id-decizjonijiet tat-Tribunal ghal talbiet tal-Konsumaturi.

Il-GRTU sa mit-twaqqif ta’ dan it-Tribunal, oggezzjonat ghal fatt li l-appell mid-decizjonijiet ta’ dan it-Tribunal kien tant limitat li ma kien jiswa’ ghal xejn. L-uniku appell huwa fuq punt wiehed: f’kaz illi parti f’kawza quddiem it-Tribunal ma tkunx inghatat smiegh xieraq. Ghalkemm dan huwa principju ta’ gustizzja naturali importanti, m’huwiex il-bazi tal-ilmenti tal-kummercjanti u l-Avukati kollha li jidhru quddiem dan it-Tribunal.

Il-process kif inhu llum hu ghal kollox diskriminanti kontra l-kummercjant. Il-kummercjant li dwaru jkun hemm ilment qed ikun, fejn hu possibbli, instigat mill-GRTU li tirrapprezentah biex, aktar iva milli le, jaccetta d-decizjoni tad-Direttur ghall-Affarijiet tal-Konsumatur u jevita li jitla’ quddiem it-Tribunal. Dan ifisser illi fil-bicca l-kbira tal-kazijiet ma jkunx hemm htiega li jitilghu quddiem it-Tribunal. Dawk li jispiccaw jidhru quddiem it-Tribunal huma l-kazijiet fejn il-konsumatur, ghax ma tiswielu xejn, jibqa’ jinsisti li jidher, jew ghax il-kummercjant, u dan hu fil-bicca l-kbira tal-kazi, jhoss li mhux biss il-konsumatur ma ghandux ragun imma tkun nefqa kbira wisq ghalih jekk tittiehed decizjoni kontrih.

L-istatistika izda turi li l-Kummercjant li jersaq quddiem dan it-Tribunal ftit li xejn ghandu cans li jirbah ikun x’ikun il-kaz li jressaq.

Il-GRTU analizzat hafna kazijiet u m’ghandhiex dubbju li l-kummercjanti qed ikunu iffacjati b’decizjonijiet hziena kemm fuq fatti kif ukoll fuq punti ta’ ligi. Dan, issostni l-GRTU, qed isir ghax m’hemmx ir-rimedju gust tal-Appell. Ghalhekk li l-GRTU qed titlob li gustizzja mhiex issir u biex il-gustizzja ssir sewwa d-decizjonijiet tat-Tribunal ghandhom ikunu suggetti ghall-appell wiesgha u xieraq bhad-dritt ta’ Appell li jezisti minn decizjonijiet minn Tribunali amministrattivi ohra stabbiliti bil-Ligi.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).