SME Chamber

Paul Abela jitlob lil Banek kummercjali jbaxxu r-rati tal-interessi fuq s-self lil intraprizi

Fil-Laqgha
tal-MCESD tal-lum fejn saret diskussjoni dettaljata fuq is-servizzi disponibbli
ghall-finanzjament ta' progetti ta' intraprizi Maltin, il-President tal-GRTU,
Paul Abela, ghamel appell qawwi lill-Banek Kummercjali Maltin biex bla telf ta'
zmien inaqqsu ir-rati ta' interessi li l-banek Maltin jimponu fuq self lill-intraprizi
Maltin.

"Ghal
darb' ohra il-Bank Centrali Ewropew qed inaqqas ir-rati ta' interessi biex
l-Ewropa tkun tista tqum fuq saqajha u tikkumbati il-qghad bis-sahha ta'
espansjoni ekonomika iggenerata minn self gdid, f'Malta izda jitnaqqsu kemm
jitnaqqsu l-interessi fuq is-self fil-kumplament taz-Zona Ewro qisu li
ghan-negozji zghar Maltin ma jsir xejn. Is-Sanction
Letters
kollha li l-banek kummercjali Maltin johorgu lill-intrapriza
Maltija qatt ma jkunu b'rata ta' intressi ta' anqas minn 6% meta ir-rata
tal-imghax fuq id-depoziti tal-Maltin fil-banek hi mizera. Mhux ta' b'xejn li
l-banek Maltin jiddikjaraw tant profitti." Insista Paul Abela.

"Jien
miniex nghid li l-banek ghandhom jiddajfu izda mhux sewwa li l-banek ihallu
tant depoziti kbar bla qliegh fil-Bank Centrali imbghad jaghmlu il-profitti
taghhom minn fuq l-intraprizi li jhaddmu in-nies u jikrejaw il-gid billi
jimponu fuqhom rati ta' interessi li huma ezorbitanti. L-intraprizi z-zghar
iridu jikkompetu ghal kreditu tal-banek mal-izviluppaturi u progetti kbar, ghax
ghal snin twal ikun aktar komdu ghal banek li jisilfu somom kbar lill-izviluppaturi
u progetti tal-izvilupp bit-tama li l-banek jaqilghu hafna fuq self kbir milli
jifirxu flushom fuq negozji zghar fejn il-qliegh ikun inqas jekk ma jimponux rati
ta' interessi gholjin kif fil-fatt jaghmlu" kompla Paul Abela.

Il-President
tal-GRTU appella lill-Malta Financial
Services Authority
(MFSA) u lill-Bank Centrali ta' Malta li bejniethom huma
responsabbli li jizguraw li l-intrapriza Maltija tkun moghqdija b'finanzjament u
bi prezz gust, biex jizguraw li din is-sitwazzjoni tittranga u appella ukoll
lill-MCCAA li ghandha responsabbilta' ghal kompetizzjoni gusta, biex tara li
l-banek dominanti Maltin m'humiex jabbuzaw mill-pozizzjoni dominianti taghhom
fis-suq. Il-President tal-GRTU appella ukoll lill-Gvern biex jizgura li r-Regulaturi
Pubblici jaraw li jsir kull sforz biex ir-rati tal-interessi fuq is-self
lin-negozji Maltin jitbaxxew.

"It-tkattir
ekonomiku ma jigix wahdu. Mhux bizejjed li s-sidien tal-intraprizi Maltin
jinvestu u jhaddmu l-bicca l-kbira tal-Maltin, dawn iridu mill-Banek u hafna
drabi l-imprendituri zghar Maltin qed li flok li jahdmu ghalihom infushom, huma
qeghdin fil-fatt jahdmu ghal banek" ikkonkluda Paul Abela President tal-GRTU fl-MCESD.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).