SME Chamber

Palestina! Palestina!

L-Art Mqaddsa
Dak li qed jigri fil-Palestina hu tragedja
ghalina l-Maltin. Il-Palestina hi l-Art Mqaddsa. Il-postijiet li qed nisimghu
fl-ahbarijiet huma qrib taghna. Il-Palestina ghall-Maltin mhiex art barranija.
Hija bicca minna. Ghall-Maltin li twieldu wara l-gwerra l-Israel ukoll hu pajjiz
b’rabta maghna. Generazzjoni shiha ta’ Maltin kibru bi stampa friska f’mohhhom
tal-holokawst u l-miljuni ta’ Lhud maqtula b’mod tant barbaru minn Hitler u
n-Nazi tieghu. L-Exodus hu ktieb u film li hu frisk fil-memorja ta’ hafna
Maltin. Generazzjoni shiha ta’ Maltin kibret b’ammirazzjoni shiha ghal isforzi
kuragguzi u kapaci tal-Lhud biex mix-xejn holqu l-istat modern tal-Israel.
Maltin, izda, li gharfu jaqsmu r-rispett lejn il-bzulija u hila ta’ l-Israeliti
mas-simpatija u s-solidarjeta’ mal-isforzi tal-Palestinjani li jibnu huma wkoll
pajjiz ghalihom hieles u b’sahhtu li jsostnihom bhal ma hu dritt taghhom. Malta
fil-fori internazzjonali, fuq mhedda twila ta’ snin, uriet rispett lejn
l-aspirazzjonijiet ta’ dawn iz-zewg popli li jghixu f’pajjiz hieles u
b’sigurta’.

 


Ix-xewqa tal-maggoranza assoluta tal-Maltin hi li jirbah
is-sens komun, jitwarrab l-estremizmu u li tinstab soluzzjoni li tahdem.
Ic-ckejkna Malta tat sehmha matul iz-zmien, sehem kbir paragunat mall-qies
taghna, fil-verita’, biex tinstab soluzzjoni. Zewg statisti Matin b’mod
partikolari, jigbdu rispett kbir mill-Palestinjani ghall-isforzi taghhom biex
tinstab soluzzjoni li tghati nifs u hajja lill-Palestina: Dom Mintoff u Gwido de
Marco.

Ferocita’
Ghaliex, hafna jsaqsu din it-tragedja kollha?
Ghaliex l-Israel wasal biex jisfida lill-insara tad-dinja bil-mod krudili li qed
juri bl-assedju kontra l-Bazilika tat-Twelid ta’ Kristu? Kif jista’ jkun li
l-Maltin ta’ rieda tajba, anke dawk hbieb ta’ Israel, jiggustifikaw dak li qed
isir fit-toroq, fl-ibliet u fl-irhula tal-Palestina? Ghaliex 230 ruh rifugjati
gol-Bazilika l-aktar sagra ghall-insara qed jithallew imutu bil-guh, b’uhud
minnhom b’feriti li qed jikkankraw, bi tfal u nisa li ma jifilhux aktar, u dan
kollu mhux biex jinqabad xi kapurjun kbir tat-terrorizzmu izda ghaxra minn nies
infittxija ghall-krimini tas-sekonda kategorija? Ghaliex, hafna f’Malta u
fid-dinja, qed isaqsu, l-Israel hammar wicc il-hbieb tieghu b’din il-ferocita’
kollha?

Barak
Sharon tela’ fil-gvern wara li l-Partit tieghu xewwex
kemm felah kontra l-mexxej Laburista Barak u rnexxielu jwaqqa’ l-gvern ta’ Barak
wara zmien qasir li dam fil-gvern. Il-Partit Likud qiesu li assuma li ghandu
dritt aktar minn haddiehor li jmexxi, u lil Barak, General ta’ esperjenza kbira
u mgharuf ghall-intelligenza tieghu u ghar-rispett kbir li kien igawdi fl-armata
Israelita bhala strategista kapaci u bhala bniedem li jasal. Barak izda ma
kellux l-esperjenza politika u l-makkakerija tax-xjuh li jiddominaw il-politika
go l-Israel. Il-Progett ta’ Paci kuraggjuz li fassal Barak biex jaqla l-Israel
mill-isqaq diplomatiku, politiku u ekonomiku li kien dahal fih, kissruhulu ghax
ma hamluhx jirnexxi. Kienu jafu li Barak, politiku relattivament zaghzugh kien
jibqa’ hemm snin twal kieku irnexxielu jtemm darba ghal dejjem il-kwistjoni ta’
bejn l-Israeliti u l-Palestinjani. Tajruh ghax Barak ma kienx komdu ghal hafna
li kellhom kilba li jikmandaw huma u li tghaddi taghhom.

Pjan ta’
Paci
Il-Pjan ta’ Paci ta’ Barak kien jaghmel hafna sens. Illum huma hafna,
anke Palestinjani, li jghidu li l-Pjan ta’ Barak kien l-ahjar li qatt gie offrut
lilhom u li kieku kien accettat kieku t-tragedja tal-lum ma gratx. Huma hafna
wkoll li jsostnu li l-Palestinjani illum mhux possibbli li jkollhom offerta
ahjar milli b’kurragg kien taghhom Barak. Izda lil Barak kisruh ukoll
il-Palestinjani. X’ma qalux fuqu? Li kien suldat? Li ried jeqred lil
Palestinjani? Li kien pupu f’idejn l-Amerika? Li ma kienx ta’ min jafdah? X’ma
tefaghlux?

X’kien ppropona Barak? Barak effettivament kien wieghed
lill-Palestinjani li jirrikonoxxi l-Istat indipendenti tal-Palestina li jkun
jikkonsisti 95% tal-art Palestinjana li kellhom qabel il-gwerra tal-1967 li fiha
l-Israel kien okkupa mheded kbar tal-Palestina. Barak kien fil-fatt ser izomm
is-settlements strategigi li l-Lhud kienu bnew matul it-teritorji okkupati
kollha u kien fil-fatt ghaggel il-process li jcedi l-artijiet tal-pajjizi
tal-madwar li kienu ukoll qabel ikkapparati mill-Izraeliti.

B’kuragg
ukoll, u kontra ir-rieda tal-fanatici religfjuzi tal-Izreal, Barak kien ppropona
li l-Belt Mqaddsa tal-Gerusalem tinqasam b’mod li effettivament il-parti biss
l-aktar sagra ghal Lhud tibqa taht il-kontrol tal-Izrael u l-parti Kristjana u
l-parti Musulmana taqa’ taht il-Palestinjani. Kienet bla dibju l-ahjar offerta
li qatt inghataw il-Palestinjani. Kien pjan li il-paci seta’ imbaghad kompla
sahhah u li l-Palestinjani setghu komplew jibnu fuqu. Il-prezz li l-Palestinjani
riedu ihossu ta’ dak il-ftehim kien li l-Palestinjani li illum jghixu
fil-Lebanon u li jiffurmaw popolazzjoni ta’ 3.5 miljuni kienu ser jitilfu
nid-dritt li dejjem sostnew li ghandhom li jmorru huma ukoll jghixu
fil-Palestina bhala pajjizhom. Din kienet weghda importanti li Arafat dejjem
ghamel lill-dan il-poplu u kien difficli ferm ghalih li accetta pjan li jcahhad
tant Palestinjani min dritt li jghamlu parti minn pajjizhom wara il-fidwa. Din
hi d-decizjoni li Arafat ha u li l-lum qed ihallas bl-ikrah
ghaliha.

Barak falla. Falla ghax l-Izraeliti ghalkemm tellawh biex igib
il-paci ma sostnewhx meta b’kuragg pogga il-hajja politika tieghu f’riskju
mortali biex jasal fejn il-maggoranza tal-poplu xtaqitu li jasal. Arafat ulkoll
falla. Falla ghaliex ma gharafx jahtaf l-opportunita’ storika li tpoggiet
quddiema.

L-Amerika
Falliet ukoll l-Amerika. L-Amerika ta’ Clinton
bghatiet biex fehmet x’kien l-ahjar ghall-Palestina u l-Israel. Meta Clinton
fehem u ta’ s-sehem kbir tieghu, kien tard wisq biex isalva lil Barak u l-ahjar
Pjan ta’ Paci li tpogga fuq il-mejda tan-negozjati fis-snin kollha li ilha sejra
din it-tragedja.

Illum nibku naraw dak li qed jigri. Falla ukoll Powell.
Is-segretarju tas-segretarjat Amerikan, il-General Powell li intbghat
mill-President Bush fl-Art Imqaddsa f’attentat iddisprat u tard wisq li jevita
aktar dmija u stragi. Powell qata figura miskina fil-mawra tieghu fil-Palestina
u fl-Israel. Pero’ Powell hu bniedem intelligenti. Bhala suldat ta’ esperjenza
kbira ra bizzejjed biex jifhem li jekk l-Amerika trid il-paci ma jistax ikun li
thalli lill-Palestinjani u lill-Israeliti wahedhom. Powell fehem li wahedhom
dawn mhu ser jaslu qatt. Fehem li t-tragedja Palestinjana hi xi haga li tkexkex.
Mhiex l-istampa mcajpra li tidher minn Washington.

Powell fehem li
l-President Bush ghamel zball enormi li ghal hmistax-il xahar shah halla
lill-Israel u lill-Palestinjani jaqghu fil-livell ta’ disprament li waqghu fih.
Is-suwicidji u l-qtiel ta’ Israeliti nnocenti hu att ta’ disprament. Att bla
sens li ma jistax ikun gustifikat qatt. Huma atti li bilfors kienu ser igibu
maghhom atti ohra ta’ disprament. L-invazzjoni tal-Palestina mill-Israeliti u
l-barbarizmu li rajna f’dawn l-ahhar gimghat huma atti ta’ disprament li ma
jistghux ikunu gustifikati.

Soluzzjoni
Il-President Bush ittratiena
zzejjed. Il-piz tal-Amerika llum bhala l-pulizija tad-dinja hu kbir wisq. Hu
izda piz li ma tistax tahrab minnu. Il-forzi internazzjonali, in-Nazzjonijiet
Uniti u tal-Unjoni Ewropea ghadhom fjakki wisq biex jiccaqalqu b’urgenza u
b’hila u jevitaw it-tragedji. Ghal darb’ohra dawn fallew ukoll. Izda kulhadd
jittama li l-Amerika ticcaqlaq. Kulhadd jikkritika lill-Amerika u kulhadd irid
mill-Amerika. Tal-Unjoni Ewropea, l-aktar li ghandhom ghalfejn jisthu. Il-fatt
hu li l-Amerika ma ccaqalqietx. Ghax Bush abbanduna x-xoghol ta’ Clinton, jew
ghax ma kienx jifhem, jew ghax ma ridx, il-Palestinjani u l-Israeliti thallew
jghoddsu fi tragedja akbar minn qatt qabel.

Jista’ jkun li l-fatt li
l-Israel issa gab sitwazzjoni li qed tkexkex anke l-aktar hbieb fidili ta’
Israel stess u li l-Palestinjani twaqqghu fl-aktar livell ta’ disprament li qatt
thallew jaqghu fih ser iggib hafna kbarat f’sensiehom bizzejjed li jiccaqalqu
bil-kbir. L-istess wiehed jittama ghal Sharon u ghal Arafat. Dawn jafu li
id-dinja ma tiflahx aktar din il-pjaga.

Jista’ jkun li Powell juza
l-influwenza enormi li ghandu fil-gvern u fil-forzi militari Amerikani u
jgieghel lill-Amerika timponi Pjan ta’ Paci fuq l-Israel li jaghmel sens
ghas-snien li gejjien. Pjan li jghatti l-ugieh tal-lum u jipperpetwa t-tragedja
u l-umilta’ tal-Palestinjani kif iridu l-fanatici fl-Israel ma jahdimx. Izda
mhux l-Israeliti kollha fanatici. Anzi, l-maggoranza tal-Israeliti llum huma
genwinament imbezzghin. Sa ftit ilu, jigri x’jigri, kellhom fiducja li kollox
fl-ahhar mill-ahhar imur ghall-ahjar. Mhux aktar. Illum il-Lhud jafu li l-Israel
m’ghandux futur bla paci. Izda l-Istat hieles tal-Palestina mhux ser tigi wahdu.

Ghax it-tragedja tal-lum kisret l-istrutturi li kienu bdew jinbnew biex
fuqhom jinbena l-Istat tal-Palestina. Issa bilfors trid tidhol l-Amerika. Maghha
wkoll il forzi tas-sigurezza internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. U ma jistax
jintilef zmien aktar. Bilfors trid tidhol l-id b’sahhitha ta’ min hu setghan u
ghandu il-hila jasal. Jridu jigu ivvutati somom enormi ta’ flus biex il-pjan
jirnexxi. L-Amerika biss taffordja.

J’alla mit-tragedja tinbet il-paci
vera. Ghal dan il-Maltin jitolbu l-Alla l-imbierek. Ftit aktar jistghu jaghmlu
l-Maltin. Ix-xalpa mal-ghonq ftit li xejn tiswa.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).