SME Chamber

Palace Square and Freedom Square Valletta

GRTU insists that Piazza San Gorg
(Palace
Square), Piazza Helsien and the streets in close proximity to
the centre of Valletta should remain open for parking and
available on charge without any privileges
whatsoever.

 

GRTU insists that Piazza San Gorg
(Palace
Square), Piazza Helsien and the streets in close proximity to
the centre of Valletta should remain open for parking and
available on charge without any privileges
whatsoever.

 

In a strongly worded letter to Minister
Austin Gatt, GRTU Director General Vince Farrugia
describes these two squares as the lungs of the Valletta Commercial Centre. GRTU
insists that these squares should remain available for parking on all days until
such time as government builds underground parking spaces under these squares.
For as long as underground parking is not available these squares should remain
available for parking and all functions in these squares are reduced to the
barest minimum essential.

 

 

(Please find below GRTU’s message to
Minister Austin Gatt. The Media may quote in full or in
part from this letter)

 

 

The Hon. Dr. Austin Gatt

Ministry for Investment,
Industry and Information Technology

168, Triq
id-Dejqa

Valletta

 

 

25 ta’ Lulju
2007

 

 

Ghaziz
Ministru,

 

 

Ghall-darba ohra
nirringrazzjawk ta’ l-opportunita’ li taghtina biex nikkummentaw fuq il-proposti
li jolqtu lill-imsiehba taghna fil-Belt
Valletta.

 

Ninfurmak li l-GRTU tqies
Pjazza San Gorg u l-parti ta’ fuq ta’ Triq ir-Republika flimkien mat-toroq li
jghatu ghaliha bhala pulmun tac-centru kummercjali
tal-Belt. It-tieni pulmun hi
Pjazza Helsien u l-ispazji tal-madwar.

 

Il-GRTU ghalhekk topponi
ghall-isforzi kollha li jsiru biex jitnaqqas l-uzu ghall-parking
f’dawn iz-zoni hi x’inhi r-raguni. Ghandu jsir
kull sforz, in fatti, biex ikunu minimizzati ghall-ahhar l-okkazjonijiet li
jimblukkaw dawn iz-zoni ghall-uzu ta’ parking.
Huma wisq l-granet mitlufa u hafna okkazjonijiet jistghu jsiru
ximkien iehor ghax m’huma ta’ l-ebda vantagg
ghall-Belt.

 

Idejalment dawn l-Pjazzez
ghandhom ikunu pavimentati u offruti biss ghall-uzu pedonali u rikreazjoni u
l-GRTU zgur li tikkopera fuq programm mghaggel u mhaddem sewwa u f’waqtu biex
isir l-pavimentar.Imma l-pavimentar
m’ghandux ikun skuza biex jinqata’ l-parking.
Dan isir biss jekk l-Gvern isib mezz kif l-parking isir
underground.
Sakemm l-parking underground
f’dawn l-Pjazzez jibqa’ fuq l-karta, l-parking m’ghandux jitnehha. Il-Park and Ride
mhux alternattiva ghall-parking
f’dawn l-Pjazzez.Il-Park and RideIl-parking
f’dawn l-pjazzez jaghtu nifs lic-centru Il-pulmuni ma jistghux ma jibqghux
integrali ghall-gisem.
hi alternattiva ghal min irid jidhol fil-Belt bla hlas. Ghal min irid ihallas
dawn l-pjazzez u t-toroq u spazji tal-madwar huma prioritarji.

 

 

 Il-GRTU trid ukoll li l-parking kollu
fi Pjazza San Gorg u fi Pjazza Helsien u fit-toroq qrib ikunu kollha bil-hlas
ghall-kullhadd
fil-hinijiet kollha li tiffunzjona c-CVA. Hadd, hu min
hu, la residenti, la sidien tal-ebda negozju u tal-ebda monti, la ufficjali
tal-Gvern u lanqas membri tal-Parlament, m’ghandhom ikunu ezenti. Min
il-Gvern ihoss li ghandu jkun ezenti (per ezempju Membri tal-Parlament)
l-istituzzjoni responsabbli ghalihom ghandha thallsilhom l- parking
vouchers jew tohrogilhom parking
allowanceIzda ma tinhareg l-ebda forma ta sussidju ghall-ebda negozju u
ghall- ebda monti u lanqas ghar-residenti. mill-budget, tal-istess istituzzjoni.

 

 

Il-parking fi
Pjazza San Gorg u fi Pjazza Helsien, fil-parti ta’ fuq ta Triq ir-Republika u
fit-toroq li jghatu ghall dawn l-Pjazez jew fil-vicin,
ikunu kollha disponibbli bla riservi u kollha bil-hlas. Anki
tal-karozzini jridu jinqalghu. (Jistghu jitpoggew
ghad-dell (sitta biss) fi Triq it-Tezor fi Pjazza Regina hdejn
il-Palazz).Il-parking
f’dawn l-pjazzez u l-madwar hu parking li
jrid ikun disponibbli ghall min irid jidhol jinqeda bis-servizzi kollha tal-Belt
Valletta. Ir-residenti
ghandhom l-kumplament tal- Belt u dawn iz-zoni ghandhom jithallew liberi
ghall-users
tal-Belt Valletta u  bi hlas. Min irid privilegg isib min ihallaslu ghalih imma mhux il-Gvern taht
l-ebda ftehiem. Bla Pjazza, San Gorg u bla Pjazza Helsien disponibbli
ghall-Parking
ir-ruh kummercjali tal-Belt Valletta
tmut.

 

 

Infakkrek ukoll illi
sal-lum ic-CVA ma gabietx rizultati pozittivi lil kummerc tal-Belt u kull sforz
biex tkompli titgharraq is-sitwazzjoni ghandha tkun
resistitha. Napplikalek biex tizgura li tieqaf
l-attitudni li s-sidien tan-negozji u tas-servizzi li jipprovdu  l-Belt  ikunu stmati tat-tielet klassi wara
r-residenti u wara tal-monti. Ahna napprezzaw hafna l-impenn
tieghek, bhal ma hu taghna, li l-Belt
Valletta verament ngholluha ghal livell li
jixirqilha imma mhux dejjem a skapitu tan-negozjant u s-service provider
li jinvesti u jahdem biex izomm l-Belt
hajja. Dawn huma n-nies li l-fiducja taghhom
fil- Belt juruha bl-aktar mod effettiv: billi jpoggu flushom u hilithom
fl-investiment.

 

 

Il-GRTU
tibqa’, sa ma tkun klarifikata  din l-kwistjoni ta parking
privileggat fil-pjazez u z-zoni li jsostnu c-Centru Kummercjali, izomm lura
mill-progett tas-CVA. Fis-sitwazzjoni li inholqot bis-CVA kif
qeghed tithaddem illum u sakemm tibqa’ hekk, ghall- GRTU ic-CVA tibqa skema ta
hsara lin-negozju ghax il-vantaggi pprogettatii ma
jirrizultawx.

 

Nafdaw fil-hila tieghek
li tirrimedja.

 

Inselli
ghalik.

 

 

 

Paul
Abela

President

GRTU

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).