Fabian Demicoli

Operaturi tal-water bowsers jaslu f’kompromess

 Il-GRTU ilha ghal dawn l-ahhar tlett snin tirraprezentha lill-operaturi tal-water bowsers sabiex jintlahaq l-ahjar arrangament dwar l-operat taghhom. Din l-gimgha l-GRTU laqghet lill-operaturi wara li ntlahaq kompromess mall-Ministeru ghar-Risorsi u Affarijiet Rurali (MRRA), t-Transport Malta (TM) u l-Malta Resources Authority (MRA) fuq affarijiet pendenti.

 

Fost lissues diskussi;

Tankijiet fuq Trailers;

Gie miftiehem ma' Transport Malta (MT) li fi zmien erbgha xhur jitlesta ezercizzju li bhalissa ghaddej sabiex jinhargu l-log books ghal dawn il-karrijiet. Sadanittant il-Malta Resources Authority (MRA) ser tohrog licenzja temporanja ghal matul dan il-perjodu.

Registrazzjoni ta' Spira;

– Intlahaq ftehim dwar hlas ghar-registrazzjoni tal-ispira

– pagament ghall-dritt tal-licenzja annwali             

– module AMR(automatic meter reader)

– fittings addizjonali     u                 

– installazjoni                      

Sinjali/sticker mizbuha fuq il-vetturi;

Il-GRTU ghan-nom tal-operaturi qeghda tiddiskuti mal MRA l-qies tal-isticker flimkien mal kontenut.

Hlas ghall-qari ta' Meter;

Il-GRTU tkompli tiddiskuti mal Malta Resources Authority (MRA) dwar l-hlas, jekk l-ammont japplikax ghal visita jew ghal kull meter installat.

Rata tal-ilma

Il-GRTU ghada f'diskussjonijiet dwar ir-rata tal-ilma ghaldaqstant l-operaturi mhux ser jigu mitluba ihallsu ghall-ilma li qed itellghu. Il-GRTU tinfurma lil operaturi qabel ma' jidhlu hlasijiet fis-sehh.

Distrubuturi tal-garr tal-ilma 1st class

Il-GRTU tkompli bil-laqghat ma dawn id-distributuri sabiex jigu diskussi u stabbiliti ilmenti pendenti.

Hinijiet tal-operat

L-operat ghandu jsir skond l-kundizzjonijiet tal-licenzja tal-operaturi mahruga mid-Dipartiment tat-Trade.

Il-GRTU tiehu din l-opportunita sabiex tirringrazzja lil dawn l-operaturi tax-xoghol siewi u ta' bzonn nazzjonali li jaghtu f'sitwazzjonijiet ta' emergenza bhalma ma gara din il-gimgha, meta nirien hakmu fabbrika fl-Imriehel.

Il-GRTU titlob lill-awtoritajiet jirrikonoxxu x-xoghol li dan is-settur joffri mhux biss lill-komunita' izda lis-socjeta', meta jintalab, f'kazijiet ta' emergenza. Dan jghamluh b'hila kbira u fil-pront.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).