SME Chamber

Nuqqas ta’ Djalogu Socjali u ta’ Ftehim u Imposizzjoni


1. Kull
gimgha, kwazi kuljum, johorgu regolamenti godda minn Dipartiment, Awtorita jew
entita pubblika ohra li jolqtu sidien differenti ta’ negozji zghar. Illum
regolamenti li jolqtu lil bars, snack bars u restoranti, l-bierah regolamenti li
jolqtu lill-istabilimenti kummercjali kollha, ftit qabel regolamenti li jolqtu
lill-kuntratturi, regolamenti li jolqtu lill-importaturi, regolamenti li jolqtu
lil min jghati s-servizzi, standards godda, proceduri godda, regolamenti godda
dwar inpjiegi, hlasijiet, sahha, ambjent, kollox ghal wicc sid
l-intrapriza.

2. Din hi l-burokrazija li dejjem tizdied. U s-sabiha hi li
jfassluhom u jimponuhom bla ma jitkellmu ma hadd. Tiftah il-gazzetta, tiftah
l-gazzetta tal-gvern, tisma r-radju jew t-televizjoni, u ssibhom hemm ma wiccek.
Minghajr kunsultazzjoni ma hadd.

3. Mela, l-kapijiet tal-Unjoni Ewropeja
joholqu d-djalogu socjali mall-msiehba socjali settur, settur, qabel ifasslu xi
haga u f’Malta dawk kollha li tghidx kemm ippriedkaw li l-mudell ewropew jghodd
ghaliena, ifajjru regolamenti wiehed wara l-iehor u ma jitkellmu ma hadd.
B’daqqa ta’ pinna jibdlu l-vijabilita, l-kundizzjonijiet tax-xoghol u ta’ kif
taghmel in-negozju u bhal allat zghar jahsbu li ghax ghamluha huma allura
sewwa.

4. Din hi ipokrezija li l-GRTU mhux ser toqghod ghalija aktar. Min
jippriedka d-Djalogu Socjali jrid jara li dan jitwettaq, min jaccetta li
l-borokrazija zejda tohnoq l-investiment u l-impjieg irid bil-fatti jwettaq dak
li jghid. Ma jistax ikun gvern jibqa ghaddej jippubblika abbozzi ta’ ligijiet li
jolqtu lis-settur shih tal-kummerc u ma jitkellem ma hadd.

5. Hekk rega
gara fil-kaz ra’ Abbozz Nru27. Anke jekk huma affarijiet tajbin u bzonjuzi, izda
x’jigifieri titfassal ligi fundamentali lil tolqot lin-negozji kollha u ma jkun
ikkunsultat hadd qabel. Din il-haga qed issir wisq. Dan mhux il-mudell Ewropew.
Dan hu l-mudell qadim Malti ta’ dejjem. M’hemmx gustifikazzjoni
ghall-imposizzjoni. M’hemmx gustifikazzjoni ghan-nuqqas ta’ kunsultazzjoni u
ftehim mall-imsiehba socjali. L-imsiehba socjali jew taghti kashom is-sena
kollha u f’kollox inkella kif ahna ser nibqghu; ninponu, jonqos l-investiment,
jizdied il-qaghd u min hu komdu jghabbi fuq min irid igorr l-piz.

Il-GRTU
qed tappella lill-gvern biex bis-serjeta’ jibdel
ir-rotta.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).