SME Chamber

NOTTE MAGICA

Il-GRTU – L-Assocjazzjoni tal-Intraprizi Zghar u Medji f’isem l-istabbilimenti kummercjali, hwienet, bars u restoranti, clubs u postijiet tad-divertiment ohra gewwa l-Belt Valletta tifrah lill-organizzaturi tan-Notte Magica ghas-success kbir li kellha din l-attivita’.
Il-GRTU – L-Assocjazzjoni tal-Intraprizi Zghar u Medji f’isem l-istabbilimenti kummercjali, hwienet, bars u restoranti, clubs u postijiet tad-divertiment ohra gewwa l-Belt Valletta tifrah lill-organizzaturi tan-Notte Magica ghas-success kbir li kellha din l-attivita’.

Ghal darb’ohra ntwera li fejn iz-zona kummercjali tinghaqad u bis-support shih tal-Entitajiet Pubblici u tal-Kunsill Lokali torganizza attivitajiet li jigbdu l-pubbliku, jgawdi kulhadd.

It-Toroq ewlenin tal-Belt Kapitali ta’ Malta kellhom attivita kontinwa specjali f’din l-lejla u s-sidien tal-hwienet, bars u restoranti u stabilimenti ohra miftuha ghall-pubbliku ma waqfux jaqdu bl-ahjar mod lill-Maltin l-Ghawdxin u lit-Turist prezenti ghal din l-attivita’ memorabbli.

Dawn huma ftit mill-kummenti li l-GRTU irnexxielha tigbor minghand sidien tan-negozji fid-diversi Toroq.

· Merchant Street: il-partecipazzjoni f’din it-Triq kienet wahda record. Ftit kienu l-hwienet li ma fethux u dawk li fethu rrapurtaw li l-bejgh kien tajjeb hafna. Dawk li ma fethux hadu hsieb ihallu l-vetrini tal-hwienet taghhom mixghula bhala support lejn din l-attivita. It-talba taghhom ghall-festi simili fil-futur hi li ikollhom xi forma ta’ entertainment bhal ma kien hemm f’Republic Street.
· Zachary Street: il-hwienet f’din it-Triq irrapurtaw fil-pozittiv wkoll. Kien hemm min irraporta li l-bejgh kien ahjar minn dak tal-Milied. Hafna mill-hwienet damu miftuha anke sa wara l-ghaxra ta’ filghaxija.
· Melita Street: Is-sidien tal-hwienet f’din it-Triq kellhom kliem ta tifhir ghal mod ta’ kif kienet organizzata l-event u talbu ghal aktar events simili fil-futur fejn jirrizulta success ghal business taghhom.
· St John Street: F’din it-Triq ukoll il-hwienet marru tajjeb. Sidien ta’ hwienet irraportaw li din it-Triq qatt ma rat daqshekk nies anqas fil-perjodu tal-Milied.
· Freedom Square: Is-sidien tal-hwienet f’din l-pjazza fil-maggorparti kbira taghhom kollha qablu li din kienet attivita’ pozittiva hafna u wrew is-support taghhom ghall attivitajiet simili fil-futur. Dawn il-hwienet baqghu miftuhin sa wara d-disa ta’ filghaxija filwaqt li l-kafetteriji baqghu ghaddejjien sas-sieghat bikrin ta’ filghodu.
· South Street: Il-hwienet f’din it-Triq marru tajjeb hafna anke l-fatt li f’din it-Triq wiehed isib hafna bars u restoranti li bla dubju ta’ xejn kienu ippakjati bin-nies. Kienu varji il-hinijiet ta’ kemm damu miftuhin il-hwienet f’din it-Triq
· Republic Street: Din it-Triq bla dubju ta’ xejn kienet l-aktar wahda mpenjata mit-toroq kollha b’attivitajiet l-hin kollu ghaddejjien u fejn f’certu hinijiet ghamluha difficli hafna sabiex wiehed jikkoncentra fuq ix-xiri. Xorta wahda s-sidien f’din t-Triq irrapurtaw li marru tajjeb fil-bejgh taghhom. Hafna sidien irraportaw li l-bejgh f’dak il-lejl kien wiehed eccellenti. Sidien ohra qalu li ghalqu l-hwienet taghhom wara nofs il-lejl b’rizultat ta’ bejgh aktar mis-soltu.

Ghalkemm l-attivitajiet kienu ta’ livell gholi hafna u wiehed ma setax jaffordja li jitlef l-opportunita’ li jsegwi l-attivitajiet pubblici li saru, xorta wahda s-sidien tal-hwienet, bars u restoranti gewwa l-Belt Valletta waqt In-Notte Magica irregistraw bejgh qawwi.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).