SME Chamber

Nibzghu ghax-xoghol

Il-Kummissjoni Ewropea harget Green Paper fejn wara snin ta’ diskussjonijiet bejn l-imsiehba socjali fl-ahhar qed tindika ‘l fejn trid timxi f’dak li jirrigwardja l-ligijiet li jirregolaw ix-xoghol.

Il-Kummissjoni Ewropea harget Green Paper fejn wara snin ta’ diskussjonijiet bejn l-imsiehba socjali fl-ahhar qed tindika ‘l fejn trid timxi f’dak li jirrigwardja l-ligijiet li jirregolaw ix-xoghol.

L-Ewropa maghquda llum maqbuda f’morsa. U qed tbati biex tohrog minnha. Ir-raguni hi, li din l-Ewropa, li tal-Labour f’Malta li kien ghalihom bqajna barra minnha, hi Ewropa Socjalista. Socjalista fis-sens li l-intrapriza u min ihaddem hu dejjem ghat-telgha. Jekk tifli d-dokumenti kollha li tohrog il-Commission, jew id-dokumenti li jkunu diskussi fil-Parlament u dak kollu li jersaq fil-Kumitat Ewropew Socjali u Ekonomiku (ECOSOC), issib li hu aktar immirat biex jipprotegi lil haddiema u biex jipprotegi l-industrija stabbilita fejn il-ftehim kollettiv jiddomina u s-servizzi socjali u s-servizzi statali u municipali li jinghataw b’xejn, aktar milli politika favur l-intraprizi u favur l-investiment li johloq ix-xoghol.

Insibu, kwazi kullimkien, bhal ma nsibu f’Malta, id-Dipartiment tax-Xoghol, id-Direttur tax-Xoghol. L-enfazi fuq il-kelma Xoghol. Imma fil-verita l-kelma xoghol saret tfisser haddiem, anzi protezzjoni tal-haddiem. Id-Direttur tax-Xoghol hu veru direttur responsabbli mix-xoghol? Kieku hekk hu l-akbar protettur tal-intrapriza ghax l-intrapriza tohloq ix-xoghol. Imma fil-verita dan hu Direttur, u mieghu d-Dipartiment kollu, li xoghlu hu li jipprotegi l-haddiem u l-kundizzjonijiet tax-xoghol tal-haddiema. Ghad irrid nara l-inspectors tal-Labour Office imorru jaraw kif jghinu lil min irid johloq ix-xoghol u mhux biex jaraw jekk hemmx sidien li mhux jimxu mal-punt u l-virgola tal-ligi tax-xoghol. Jigifieri l-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Malti ghandhom bias irrispettivament minn dak kollu li jghidu u jaghmlu. U dan il-bias zgur mhux favur is-sid tal-intrapriza. Minhiex nghaddi gudizzju, qed nghid stat ta’ fatt.

Imbaghad nitkellmu fuq l-Agenda tal-Lisbona. Jigifieri x’irid isir biex tikber il-produzzjoni, jizdiedu l-postijiet tax-xoghol, joghla l-valur mizjud, settur b’settur, u pajjiz imsieheb b’pajjiz imsieheb, u kif il-haddiema jzidu l-kapacita taghhom bis-sahha ta’ aktar tahrig, aktar teknologija u aktar flessibilita. L-istrategija tfasslet meta l-Ewropa stenbhet ghall-fatt li b’paragun mar-regjuni ekonomici l-ohra fid-dinja – l-Amerika, l-Asja, l-Awstralja, New Zealand, ic-Cina u l-Indja – l-Ewropa kienet qed taqa’ lura, u filwaqt li t-tkattir ekonomiku fir-regjuni l-ohra hu persistentament akbar, u meta jaqa’ lura malajr jerga’ jirpilja, fl-Ewropa r-rata ta’ tkattir ekonomiku dejjem titbaxxa jew tisparixxi. Meta r-rata ta’ tkattir ekonomiku tkun negattiva, l-Ewropa tbati dejjem aktar biex tirpilja.

L-analisti ekonomici kollha jaqblu li r-raguni ewlenija hi li l-pajjizi tal-Ewropa huma aktar rigidi u huma l-aktar li huma mghobbija b’nuqqas serju ta’ flessibilita’ fis-suq tax-xoghol. Hadd ma jrid ikisser il-mudell socjali ewropew fejn il-protezzjoni tal-haddiem u s-sigurezza socjali huma prijorita, imma zgur ma tistax l-Ewropa timmira lejn l-istrategija ta’ Lisbona li trid twassalna biex sa ghaxar snin ohra inkunu l-aktar regjun avvanzat ekonomikament fid-dinja, meta fl-istess waqt ma jibdlux b’mod realistiku l-ankri u s-sarimi li zammewhom lura bhala regjun. Malta tghodd mal-ohrajn. Malta mhux naqset l-ixkiel lil intrapriza imma zdiedet b’burokrazija dejjem akbar u aktar imponenti fuq l-intrapriza. Malta mhux hfiefet biex nigru aktar imma tqalna hafna aktar biex issa hafna sidien qed jippreferu jtuha ghall-ispekulazzjoni tal-proprjeta milli jidhlu ghall-intraprizi li jhaddmu hafna nies. Ghalhekk ahna bhala GRTU instigajna rapport ekonomiku li wasal biex isaqsi l-mistoqsija: minn fejn ser jigi t-tkattir ekonomiku li jrid isostnina fi snin li gejjin u li jtina l-istandard u kwalita ta’ hajja li irridu ahna bhala Maltin Ewropej.

Ghax facli nghidu rridu nibdlu. Aktar u aktar meta nghidu li rridu nibdlu l-ligijiet tax-xoghol biex insiru aktar flissibli. X’flessibilita? Fejn? U jekk ahna kull fejn nippruvaw indahhlu l-flessibilita qiesna qed insemmu l-antikrist, kif ser naslu?

L-istudju taghna wera li s-setturi fejn hemm flessibilita, u dawn mhux b’kumbinazzjoni imma huma dawk fejn it-trade unions tal-haddiema ghandhom lanqas sahha u fejn id-Direttur tax-Xoghol lanqas li jindahal, huma dawk li l-aktar li qed jispandu. Huma l-aktar li qed joholqu impjiegi. Huma l-aktar kompettitivi. Huma dawk li jaghtu l-ahjar kumpens lil haddiema. U fuq kollox huma dawk li fejn il-valur mizjud ekonomiku, kemm bhala settur kif ukoll b’relazzjoni ma’ dak li jithallas lil haddiema, hu l-oghla.

L-industrija fejn ir-rigidita tirrenja qed titlef l-impjiegi, l-istabilimenti qed jaghlqu u l-kontribuzzjoni tas-settur lejn il-Prodott Gross Domestiku qed jaqa’. Harsu x’inhu jigri fil-fabbriki u fil-lukandi.

Issa qed niddiskutu din il-Green Paper tal-Unjoni Ewropea: Nimmodernizzaw il-Ligijiet tax-Xoghol biex nilqghu ahjar l-Isfidi tas-Seklu Wiehed u Ghoxrin.

L-argument f’pajjizna bdejnieh. Bdejna nitkellmu fuq il-htiega ta’ aktar flessibilita. S’issa bhas-soltu, bdejna b’salt paroli. Xbajt u xbajt nattendi laqghat ta’ paroli biss u fatti xejn.

Qatt ma jtuna l-ewwel stampa statistika u bil-figuri mahduma sew ta’ fejn ninsabu llum u fejn irridu mmorru. Jien inbati ferm biex nifhem. Jien tini l-figuri halli nkun naf fejn jien. Tini t-targets ta’ fejn irrid nasal fuq perjodu ta’ zmien. U nahdem ma’ min trid biex infasslu l-policies u l-ghodod biex dak li niftehmu dwaru ta’ fejn irridu naslu nwettquh. Semplici Watson. Imma ghal Malta din difficli. Basta nparlaw. Issa naraw fuq din tar-riforma tal-ligijiet tax-xoghol fejn ha naslu. Il-bidu diga mnellah.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).