SME Chamber

Nibzghu ghall-Industrija tal-Kostruzzjoni

Din il-gimgha l-GRTU ippublikat studju dettaljat ippreparat mill-Kap tal-Banking and Finance tal-Fakulta tal-Ekonomija tal-Universita, il-Profs Dr Joseph Falzon, fejn il-GRTU uriet bic-car li pajjizna jrid bis-serjeta jfassal pjan li fi snin li gejjin iwassal lil ekonomija Maltija biex tikber b’mod reali. L-istudju ta’ Dr Falzon wera li matul dawn l-ahhar 10 snin, ghalkemm sar hafna progress visibli f’hafna setturi, il-bottom line ekonomiku ta’ pajjizna juri li f’termini reali l-ekonomija Maltija fuq medda ta’ ghaxar snin ma kibritx. Aghar minn hekk l-istudju wera li l-operating surplus li kull investitur jistenna li jkollu, hi x’inhi l-intrapriza tieghu, ma kienx bizzejjed biex ikopri z-zidiet fil-prezzijiet u bhala medja z-zieda fl-operating surpluses koprew biss in-nofs taz-zieda fl-inflazzjoni.

Dan gara wkoll f’hafna setturi fir-rigward tal-pagi. Ekonomija tikber mhux biss ghax ic-cifri juru zieda, tikber izda ghax il-produzzjoni ta’ prodotti u servizzi tikber anke meta titnehha z-zieda fil-prezzijiet. Dan ma garax fis-setturi ewlenin tal-ekonomija.

Il-GRTU ghazlet din it-tema fil-Konferenzi ta’ qabel il-Budget biex issostni il-linja principali li hadet din is-sena: Budget 2007 irid juri it-triq lejn fejn sejra Malta fil-hames, ghaxar snin li gejjin. Kif ser tikber l-ekonomija f’termini reali? Irridu pjan miftiehem mal-imsiehba socjali li bis-serjeta jwasslu ghal tkattir ekonomiku ibbazat fuq l-opportunijiet kbar li fethitilna s-shubija fl-Unjoni Ewropea.

Fil-Konferenza ta’ jumejn ilu, il-GRTU tkellmet fuq l-ekonomija in generali, izda ibbazajna fuq ic-cifri settur b’settur. Illum il-GRTU ser taqbad settur wiehed: dak tal-Kostruzzjoni. Ser naghmlu hekk fil-gimghat li gejjin, niehdu settur, settur ghax il-Pjan irid ikun imfassal fuq is-setturi kollha li jsostnu l-ekonomija Maltija. Il-GRTU ghandha interess qawwi fis-setturi kollha li huma pilastri tal-ekonomija Maltija. Il-GRTU diga tkellmet hafna fuq it-turizmu, u konna l-aktar vociferi dwar il-low cost airlines ghax nemmnu li t-turizmu jista’ jtina rizultati hafna u hafna ahjar u fiz-zmien relattivament qasir. Illum qed nitkellmu fuq il-Kostuzzjoni biex ma jigrix dak li diga gara fit-Turizmu: l-ewwel nehduha for granted, imbaghad nghabbulha taxxi u pizijiet kemm nifilhu, nersqu lejn is-suq qiesna xi pajjiz li jikkmanda u bla ebda pjan serju, imbaghad nghidu “ara x’garalna”.

Fil-Kostruzzjoni qed naghmlu l-istess. Din hi ndustrija li fis-short term qed issostni id-deficenzji li hemm fl-industrija tal-manifattura ghall-esportazzjoni u fit-turizmu. Issa ilna s-snin nghabbulha u l-GRTU illum trid tohrog “a clear warning – hands off the construction industry”. Jekk mhux ser jitfassal pjan intelligenti din l-industrija ser tkun imbuttatha lejn “crash” li Malta qatt ma rat bhalu.

Din hi industrija li thaddem 11, 000 ruh. Din l-industrija zammet dan il-livell ta’ impjieg kostanti matul l-ahhar 10 snin. Din hi Industrija li tikkontribwixxi 5% tal-GDP ta’ Malta. Livell wkoll kostanti ma ta’ l-ahhar 10 snin. Il-valur, mizjud ta’ din l-industrija hu ta’ Lm82 miljun li mieghu trid izzid Lm6 miljuni tal-industrija tal-barrieri. Bejniethom il-barrieri u tal-kostruzzjoni jlahhqu illum mas-7% tal-GDP. Dan hu livell sinjifikanti ekonomikament.

Ghalhekk qed nitkellmu illum:

· Il-Gvern fassal tasassjoni gdida li ghal kemm jghidu li saret b’intenzjoni tajba, l-impatt fuq l-industrija mhu posittiv xejn.
· Il-Gvern biddel il-ligi tal-ippjanar wkoll b’intenzjoni li jilhaq ghanijiet socjali izda ma kejjel xejn l-impatt ekonomiku. Aghar minn hekk fassluha wahedhom bla konsultazzjoni xejn u b’ghaggla esagerata. Illum li l-Pjanijiet Lokali iddahhlu fis-sehh, l-izviluppaturi u dawk li ghandhom propjetajiet li jridu jbieghu qed isib diffikultajiet kbar li min ippjana ma hasibx ghalihom allavolja il-GRTU f’isem l-izviluppaturi fethet ghajn il-Gvern dwarhom minn kmieni.

Dwar dawn jispjega ahjar Sandro Chetcuti u l-izviluppaturi hawn prezenti.

Meta gara dan il-GRTU mal-ewwel fethet tahdidiet mal-Ministru George Pullicino u mal-MEPA dwar dawn il-problemi u wara sieghat twal ta’ tahdidiet illum ahna fiducjuzi li soluzzjonijiet ser jinstabu. U bilfors iridu jinstabu ghax qed iweggghu hafna nies.

Pero kull darba qed immorru ghand il-Gvern nistennewh jirranga xi haga li jkun ga fassal wahdu jew implimenta. Fejn hu l-Pjan? Ghaliex m’hemmx pjan ghall-industrija tal-kostruzzjoni miftiehem mal-portijiet kollha koncernati? Il-GRTU ghandha hafna suggerimenti.

Fil-proposti taghna ghall-Budget 2007 il-GRTU qed tinsisti mal-Gvern li jaghti vantaggi fiskali mhux biss lil min bihsiebu jpoggi propjeta’ fuq is-suq ghall-kiri residenzjali izda wkoll ghal min irid ibiegh bic-cens. In-numru ta’ appartamenti ghall-bejgh li hawn fuq is-suq u li ser ikun hawn fix-xhur li gejjin hu kbir u l-Gvern irid jahseb minn issa biex jittiehdu il-mizuri biex la jaqa’ s-suq u jbatu hafna u lanqas jibqghu jbatu il-kopji li jridu jixtru. Bil-proposta tal-GRTU min ghandu propjeta li jbiegh jkun jista’ jaghtiha kollha b’cens, jew parti minnha, li jkun ifisser li min ser jixtri m’ghandux ghalfejn johrog kapitali kbar mal-ewwel u min qed ibiegh jinghata vantagg fiskali biex ihalli flusu fl-industrija Maltija u ma johroghomx il-barra lejn pajjizi ohra kif hafna diga qed jaghmlu.

L-industrija tal-Kostruzzjoni 20 sena ilu kellha biss 22 % tal-krediti tal-Banek Kummercjali Maltin. Illum ghandha 45 %. Allahares jigrilha xi haga din l-industrija ghax il-banek Maltin jiehdu skussjatura nobis. Min jiftakar is-sebghajnijiet jaf x’gara dakinhar. Il-Gvern wasal biex johrog regolamenti godda biex jikkontrolla din l-industrija. Il-GRTU issaqsi: Sar impatt ekonomiku? Naghmluha cara: Ahna naqblu mar-regolamenti li jsahhu l-ambjent u jwarrbu minn nofs l-abbusiv. Ghalhekk tajna il-kontribuzzjoni taghna. Izda pizijiet bla bzonn m’hemmx lokhom u l-‘enforcement’ irid isir bis-serjeta u mhux skond min int.

Pero ejja nieqfu nghabbu fuq din l-industrija. Irrid pjan ekonomiku serju li jwassalna biex inzidu l-produzzjoni u noholqu tkattir ekonomiku reali gdid. L-industrija tal-kostruzzjoni trid tkun parti integrali min dan il-Pjan. Budget 2007 irid jkun Budget Pro Business. Irid ikun l-ewwel Budget li l-industrija tal-kostruzzjoni jiehu hsiebha u mhux jghabbilha.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).