SME Chamber

Negozjanti ghall-ambjent ahjar

Qed nistinka kemm niflah biex indahhal mentalita fost in-nies tan-negozji li l-ambjent hu importanti ghan-negozju u hu ghalhekk importanti hafna li kull negozjant igorr ir-responsabilita tieghu. Mhux facli din. Ghax ghad hawn hafna li jidhlu fil-kummerc bil-ghan li jahtfu bil-kbir sa ma jaghmlu ftit flus, imbaghad ituha ghall-propjeta. Sfortunatament is-sistema burokratika lil dawn il-cowboys tghinhom


Ghax ghan-nies tat-Tax Compliance Unit, tal-VAT, tal-MEPA u l-allat kollha l-ohra li jezistu, dejjem ghand in-negozjant registrat, is-sitting duck imorru. Rari jdejjqu lil qabda li bla kuxjenza xejn jiksru kull ligi li jfettlilhom. Il-maggoranza tan-nies li nirraprezenta izda, bi ftit perswazzjoni u b’hafna u hafna pacenzja u hafna u hafna xoghol, laqghat u preparattiva, twassalhom biex flimkien jiehdu azzjoni ghall-gid ta’ kulhadd.

Bhalissa qed nahdmu sewwa u b’hafna sagrificcji ta’ hafna nies fuq tlett ezercizzji. L-ewwel kaz hu dak tal-gbir u r-riciklagg ta’ skart tal-fliexken u containers ohra tax-xorb, birer, minerali u ilma u wkoll skart iehor fil-fliexken tal-plastik u l-quddiem wkoll tal-landa. Il-kaz l-iehor hu tal-packaging l-iehor bhal kartun u karta. L-iehor hu dak tal-waste of electronic and electrical equipment (WEEE). Qed nistennew li nimxu fuq dawn mal-Gvern, basta jkun hemm ir-rieda tajba u ma jkunx hemm min ikkommetta ruhu minn taht.

Inkorru meta minn naha tal-Gvern jaqbdu u jaqdfu wahedhom, u aghar meta minn wara dahar kulhadd, jaqbdu u jiftehmu ma’ xi ftit negozjanti kbar u wara jippretendu li haddiehor jimxi warajhom qiesu xi poodle. Il-Gvern ta’ Gonzi jkorri jekk lil dawn il-burokratici ma jwiddibihomx li z-zmien tal haxx, haxx, spicca.

Nigba nismaghha. Zommha haxx. Tifrixiex. Qiesha s-sigriet ta’ Fatima. Din zgur mhix il-muzika tieghi. Lanqas jekk irrid ma nistax. Ghax jew nirraprezenta lil kotra tan-negozjanti, jew lil ftit. U il-Ministri jaghmlu zball kbir jekk jahsbu li ser isolvu l-problemi ta’ l-ambjent ghax jiftehmu, jew ahjar, jistghanaw lil ftit. Jien mixhuf. Filkas tal-Maghtab, wara li ghaqqadt flimkien lis-sidien tal-barrieri tal-qawwi kollha biex kull wiehed minnhom jiehu bicca u ma jkunx hemm wiehed kbir li jghaffighom, il-Gvern l-ewwel qal iva, imbghad ghamel li fettillu.

L-ambjent aktar minn kull suggett iehor, hu kwistjoni ta’ commitment. Fi zmien l-ambjentalista verament genwin, Daniel Micallef tar-Rabat, li kien l-ewwel Ministru b’inkariga tal-Ambjent, jien kont l-ewwel Kap tal-Ambjent. Tghallimtha mill-ewwel jum. Lin-nies mhux timponilhom. Trid tipperswadihom. Jista’ jkollok mitt MEPA u mitt elf regolament. Jekk lin-nies ma tikkonvincihomx, ma tasalx. Illum niehu pjacir nara s-success tal-isforzi edukattivi li qed isiru. Kollega tieghi qaltli li hi d-dar lanqas tista’ ma tisseparax l-iskart. Mela le, qaltli, it-tifla ta’ tmien snin tikolni jekk tarana nitfghu l-fliexken mal-iskart tal-kcina. Ghax hekk ghallmuha l-iskola. Ohra qaltli li huha ta’ disa’ snin ma jirkibx fil-karozza ma’ missieru jekk il-karozza tkun iddahhan: “papa, l-ambjent hamgu wahdek, lili ddahhalniex”. Din hi generazzjoni gdida li tiela. Prosit lil ghalliema u lil iskejjel li din l-issue qed ituha din l-importanza kollha.

Man-negozjanti ahna m’ghandniex daqshekk success, izda qed naslu wkoll. Dwar il-fliexken tal-birra, tal-minerali u tal-ilma, lil Gvern ipprezentajnielu pjan fuq hames snin li jekk il-Gvern ihaddmu jpoggi lil Malta fuq ta’ quddiem nett fil-gbir ta’ dan l-iskart. Mhux sistemi ta’ depositi li jsallbu lil konsumaturi u lil tal-hwienet u jpaxxu biss lil ftit negozjanti kbar u jsallbu lil kulhadd. Meta l-Gvern jimponi skemi li jdejjaq bihom lin-nies, ifalli politikament hu, u jaghmel hsara lil ambjent. Ghax l-ambjent jew tersaq lejh b’konvinzjoni u entuzjazmu inkella jekk thares lejh bhala kastig, tibqa’ b’ruhek imblukkata ghall-ambjent. Din hi l-esperjenza tieghi man-negozjanti. Bil-pacenzja tikkomettiehom u wara jirsistu aktar minnek.

L-iskema tal-GRTU twassal biex insahhu s-sistema tal-gbir tal-iskart bieb bieb, kuljum jingabar iz-zibel imhallat fil-borza tieghu, u kull jumejn jingabar l-iskart separat, darba l-plastik, darba l-hgieg u darba il-metall, kollha fil-borza kulurita taghhom. Il-boroz jittiehdu mis-supermarkets u mill-hwienet u l-ewwel jintuzaw ghax-xirja u wara ghall-iskart. Il-Progett tal-GRTU jsahhah is-sistema ta gbir ta skart bieb, bieb li ghandna llum u tehles lil tal-hwienet – mill izgombru u hmieg ta skema ta’ depositi ta’ fliexken u mbarazz iehor.

Hdimna wkoll fuq il-karta u fuq il-kartun. Fit-tieni fazi nigbru wkoll il-karti u l-kartun. Minn wara bieb in-nies, triq, triq, u minn wara bieb tal-hwienet ukoll triq triq. B’efficjenza, u bla zgombru ta’ toroq u mposizzjoni ta’ akkumulazzjoni ta’ skart fid-djar tan-nies, bla skumdita li trid toqghod tigri bil-boroz taz-zibel ghand tal-hanut u toqghod tikkjuja biex tiehu lura flusek. Ghax bla depoziti. Din tad-depoziti hmerija kbira. Issallab lil kulhadd, ma jridha hadd u l-ambjent tpingih bhala kastig u mhux esperjenza posittiva.

Lestejna wkoll progetti dwar l-iskart bhal washing machines, fridges, freezers, dish washers, computers, air-conditioners, geezers u apparat iehor elettroniku u tal-elettriku. Huma hafna n-negozjanti, importaturi, sidien tal-hwienet, kumpaniji tal-gbir tal-iskart, il-koperattiva tal-gbir tal-iskart, investituri li jridu jinvestu fl-impjanti tar-riciklagg u ohrajn li b’xi mod jidhlu f’dawn is-sistemi. Jiena cert li l-GRTU laqghet u semghet aktar milli laqghu u semghu l-istituzzjonijiet pubblici.

L-ambjent irridu naqbzu ghalih. Mhux ghax hemm id-Direttivi Ewropej. Mhux ghax hemm il-ligi. Imma ghax l-ambjent hu taghna lkoll. Imma rridu lkoll inkunu kommessi. Kulhadd fil-qasam tieghu. Irridu lkoll immiddu jdejna. Bil-paroli biss fejn ahna se nibqghu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).