SME Chamber

Naxxar: Il-GRTU titlob laqghat mal-Awtritajiet Koncernati

 Il-GRTU ghal dawn l-ahhar xhur organizzat diversi laqghat mas-sidien tan-negozji gewwa n-Naxxar. Il-konkorrenza ghal dawn il-laqghat kienet dejjem ta' mija fil-mija filwaqt li dik kontra li l-progett tal-Pjazza tan-Naxxar isehh baqghet dejjem tissahhah. Il-GRTU wara l-ahhar laqgha li organizzat giet ipprezentata bi tlett mija u hamsa u sebghin (375) firma kontra dan il-progett minn residenti fin-Naxxar.

 

Bl-Ghan li nkomplu nsahhu l-posizzjoni taghna gie deciz li jinhatar kumitat fi hdan il-GRTU kompost kemm min rapprezentanti tal-GRTU stess kif ukoll min rapprezentanti tas-sidien ta` negozji f'din il-lokalita. Dan il-kumitat ser jipprezenta proposti ghal diskussjoni mal-awtoritajiet koncernati sabiex jintlahaq xi forma ta` ftehim dwar il-progett.

Il-GRTU tinstab dejjem min ta` quddiem sabiex taghti l-appogg taghha ghal progetti ta` tisbieh. F'dan il-kaz pero l-progett m'hux ta` tisbieh izda ta` tibdil fi struttura diga ezistenti li ser ikollha effett drastiku fuq min jghix u jaghmel l-ghejxien tieghu f'din il-lokalita. Jekk isehh, dan il-progett ser jirrizulta f'gheluq ta` hwienet u telf ta impjiegi ghaliex l-operat ta` dawn l-entraprizi ma jibqax vijabbli. Din il problema tinholoq ghaliex il-progett kieku ser iwassal ghal tnaqqis ta` facilitajiet ta` parkegg u tnaqqis ta` access ghall-klijenti bil-vetturi taghhom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).